Punaisen Ristin teemablogissa esitellään huono-osaisuutta estäviä käytäntöjä

Huono-osaisuudella on monet kasvot Punaisen Ristin teemablogissa esitellään huono-osaisuutta estäviä käytäntöjä Vuosi 2010 on Euroopan laajuinen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Suomen Punainen Risti ylläpitää teemavuoden aikana blogia, jossa aiheeseen pureudutaan kuukausittain vaihtuvasta näkökulmas-ta. Blogissa julkaistaan ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä sekä hy-väksi havaittuja käytäntöjä, joilla Punainen Risti vastaa avun tarpeeseen ko-timaassa. Suomen Punaisen Ristin kotimaan apua ovat auttaminen äkillisissä onnettomuustilanteissa sekä osastojen toteuttamat huono-osaisuutta ehkäi-sevät hankkeet. Kotimaan apuun käytetään Punaisen Ristin katastrofirahas-ton varoja. Blogillaan Punainen Risti haastaa lukijansa tarkastelemaan köyhyyttä moni-tasoisena ilmiönä, joka voi pahimmillaan viedä ihmisen syrjään harrastuksis-ta, ihmissuhteista ja terveyspalveluista. Punaisessa Ristissä puhutaan huono-osaisuudesta, joka voi koskettaa ketä vain taloudelliseen tilanteeseen katso-matta. Huono-osaisuus voi olla myös näkymätöntä; yksinäisyys ja hoidon tarve jäävät usein havaitsematta. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tarvitaan erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, joilla avunsaaminen voi kestää vaarallisen kauan. Huono-osaisuus tulee löytää, ja siihen tulee tarttua. Tässä asiantuntijoina toimivat Punaisen Ristin vapaaehtoiset, jotka tietävät ihmisten tarpeet omalla paikkakunnallaan. – Vapaaehtoistoiminnan tarve on erityisen suuri alueilla, jotka ovat jääneet julkisten palvelujen ulkopuolelle. Punainen Risti seuraa yhteiskunnallisia on-gelmia ja vapaaehtoisten ansiosta niihin voidaan puuttua, kertoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula blogin avaustekstissä. Järjestöstä muistutetaan, että ihmisten perustarpeista huolehtiminen on kuitenkin kuntien vastuulla. Punaisen Ristin Stop köyhyys -blogi avattiin huhtikuussa järjestön verk-kosivuilla www.punainenristi.fi. Tulevina teemoina ovat muun muassa Punai-sen Ristin turvatalojen merkitys nuorille lama-ajan Suomessa, maksuttomat terveyspisteet, Kontti-kierrätystavaratalot ja työllistäminen sekä syrjäytymistä ja huono-osaisuutta estävät hankkeet. Punaisen Ristin blogi on osa Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuotta. Suomessa teemavuoden toteutusta ja Stop köyhyys-kampanjaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lisätietoja: Punaisen Ristin kotimaanavun suunnittelija Anita Hartikka, puh. 09 1293 275 Punaisen Ristin tiedotuspäällikkö Outi Pärnänen, puh. 040 838 8919 www.punainenristi.fi

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa