Laatua terveydenhuollon palveluihin

Laadunhallinnan standardi ISO 9001 on laajasti käytössä terveydenhuollossa. Sen avulla kehitetään laatua maassamme sairaaloissa, lääkärikeskuksissa, apteekeissa ja kuntoutuskeskuksissa. Laadun vaatimuksia on terveydenhuollossa kuitenkin tulkittava eri tavalla kuin teollisuudessa. Standardin ISO 9001 käyttöä terveydenhuollossa helpottamaan on Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaissut suomeksi eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä laaditun standardin SFS-EN 15224.

Standardi SFS-EN 15224 sisältää standardin ISO 9001 vaatimukset, joita on täydennetty terveyspalveluja koskevilla tulkinnoilla ja määritelmillä. Standardiin on lisätty terveyspalveluihin liittyviä vaatimuksia, jotka on myös selitetty. Uusia vaatimuksia on lisätty, jos ne on katsottu tarpeellisiksi. Standardi sisältää myös näkökulmia, jotka liittyvät kliinisten riskien hallintaan prosessien suunnittelussa, käytössä ja valvonnassa. Standardin liitteessä annetaan käytännön ohjeita tämän standardin soveltamiseen terveyspalveluorganisaatioissa.

Standardin tärkeimmät kohderyhmät ovat strategiset päättäjät terveydenhuollon kaikilla tasoilla ja kaikki työntekijät, jotka osallistuvat organisaation laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Laadunhallintajärjestelmällä parannetaan terveyspalveluja, huolehditaan pätevästä johtajuudesta, varmistetaan vaatimustenmukaisuus, parannetaan henkilökunnan pätevyyttä ja työolosuhteita, yhdenmukaistetaan johtamisjärjestelmiä, alennetaan huonosta laadusta johtuvia kustannuksia ja pienennetään haittatapausten riskiä.

Organisaation kannattaa aloittaa laadunhallintajärjestelmän rakentaminen sen omista prosesseista ja kokemuksista – ei ISO-standardeista. Näin laadunhallintajärjestelmä perustuu päivittäisiin käytäntöihin, jotka ovat tuttuja henkilökunnalle ja motivoivat työntekijöitä aktiivisesti osallistumaan laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen.

Laadunhallintajärjestelmän luominen kulkee tavallisesti neljän eri vaiheen kautta, jotka muodostavat nk. Demingin ympyrän. Aluksi on valmistelu- ja suunnitteluvaihe. Tätä seuraa toteuttamisvaihe. Seuraavaksi on mittaus- ja analysointivaihe. Lopuksi on vuorossa jatkuva parantaminen.

On tärkeää oivaltaa, että laadunhallintajärjestelmä ei ole erillinen järjestelmä, vaan se täydentää jo organisaatiossa olevaa johtamisjärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmä tarjoaa johtajille ja johtotason henkilöille monia toimintatapoja organisaationsa valvontaan ja kehittämiseen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu järjestelmä parantaa terveyspalvelujen laatua ja organisaation sisäisten toimintojen sujuvuutta. Se parantaa myös yhteistyötä kumppanuusorganisaatioiden kanssa.

Standardi SFS-EN 15224 Terveyspalvelut. Laadunhallintajärjestelmät. Opas standardin ISO 9001:2008 käyttöön korvaa vuonna 2006 ilmestyneen teknisen spesifikaation CEN/TS 15224:fi Terveyspalvelut. Laadunhallintajärjestelmät. Opas standardin EN ISO 9001:2000 käyttöön. Standardi soveltuu myös terveyspalvelujen sertifiointiin.

Standardin on suomentanut Yleinen Teollisuusliitto YTL. Sitä myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353 www-sivut www.sfs.fi, verkkokauppa www.sales.sfs.fi.

Lisätiedot lehdistölle

Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi, Yleinen Teollisuusliitto YTL, puh. 050 5700 766

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.