Pakkauksen helpolle avattavuudelle testi

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on julkaissut menetelmän pakkauksen helpon avattavuuden testaamiseksi. Menetelmä on julkaistu teknisenä spesifikaationa CEN/TS 15945.  Englanninkielinen julkaisu ”Packaging – Ease of opening – Criteria and test methods for evaluating consumer packaging” on saatavissa Standardisoimisliiton asiakaspalvelusta. Se on ladattavissa Standardisoimisliiton verkkokaupasta (http://sales.sfs.fi).

Testissä vähimmillään 20 ikäryhmään 65 – 80 vuotta kuuluvaa maallikkoa arvioi pakkausta kolmivaiheisesti. Avaamisen onnistumista mitataan sillä, saako henkilö pakkauksen auki 5 minuutin aikana. Jos avaaminen onnistuu, avataan toinen vastaavanlainen pakkaus, ja mitataan aika, joka avaamiseen kuluu. Kolmantena vaiheena kysytään tyytyväisyyttä koko avaamisprosessiin ottaen huomioon myös, miten helppoa on pakkauksen sisällön saaminen ulos pakkauksesta ja pakkauksen sulkeminen, mikäli pakkaus on tarkoitettu uudelleen suljettavaksi. Tämä vaihe arvioidaan hymiöasteikolla, jossa viiden tyytymättömästä tyytyväiseen ulottuvan kasvon ilmeet vastaavat arvoja - 2, -1, 0, 1 ja 2.

Julkaisussa määritellään, milloin testi katsotaan onnistuneeksi, ja miten tulokset raportoidaan. Testi katsotaan epäonnistuneeksi, jos ensimmäisessä vaiheessa pakkausta ei saada auki, jos toisessa vaiheessa avaamiseen kuluu enemmän kuin 1 minuutti ja jos kolmannessa vaiheessa yleisarvio jää alle nollan. Jos ryhmän koko on 20 henkeä, kaikkien on läpäistävä testi. Jos ryhmän koko on 40 tai suurempi, on spesifikaatiossa määritelty tilastollisesti sallittujen epäonnistumisten määrä.

Julkaisu on voimassa enimmillään kuusi vuotta, ja ensimmäisen kolmen vuoden aikana arvioidaan menetelmän käytettävyys. Toivomuksena olisi, että menetelmää sen vuoksi kokeiltaisiin käytännössä, jotta nähtäisiin, miten se soveltuu aiottuun tarkoitukseensa. Mahdollisia käyttökokemuksia ja kommentteja voi esittää Standardisoimisliiton pakkauskomitean sihteerille (eija.makinen@sfs.fi).

Helposti avattavaa pakkausta suunniteltaessa ei pakkauksen perustehtäviä saa unohtaa. Pakkauksen tulee helposti avattavanakin suojata sisältöään niin, että se on kuluttajan hyväksyttävissä, ja tuote on turvallinen käyttää.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Osastoinsinööri Eija Mäkinen

Puh. 09 1499 3370

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit