SFS alkaa tukea standardisointia edistäviä projekteja

SFS on elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle palveluja tuottava standardisoinnin kansallinen keskusjärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on:

• Parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin sekä

• Edistää standardisointia ja sen hyödyntämistä.

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi SFS on päättänyt ryhtyä vuosittain myöntämään projektiavustuksia hankkeisiin, joiden avulla aktivoidaan suomalaisia toimijoita mukaan standardisointiin.

SFS julistaa haettavaksi vuodelle 2008 avustusluonteista projektirahoitusta. Projektien tulee edistää standardisointia Suomessa tai kasvattaa standardisointiin osallistumisesta ja standardien käytöstä suomalaisille saatavia hyötyjä. Rahoitus on projektikohtaista, ja sitä voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. SFS:n osuus kokonaisrahoituksesta sovitaan tapauskohtaisesti, ja se voi olla enintään 70 %. Poikkeuksen tästä voivat mahdollisesti tehdä opinnäytteisiin ja tutkimusapurahoihin liittyvät projektit.

Projektirahoituksesta ja sen ehdoista tiedotetaan vuosittain tarkemmin lehti-ilmoituksin sekä SFS:n verkkosivuilla (www.sfs.fi).

Standardisoinnista hyötyjä monella tasolla

Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan elinkeinoelämän, viranomaisten ja kuluttajien toimintaa ja jokapäiväistä elämää.

Standardisointi tuo mukanaan hyötyjä monella eri tasolla:

• Yhteiskunnan tasolla standardisointi auttaa nostamaan kansallista hyvinvointia:
o Yhteiskunnan infrastruktuuri kehittyy ja kansalaisten elinympäristö paranee
o Euroopan sisämarkkinat toimivat tehokkaammin ja kaupan tekniset esteet vähenevät
o Suomen kansainvälinen kilpailukyky paranee
o Lainsäädäntö kevenee ja sen ylläpito helpottuu

• Elinkeinoelämän tasolla standardisointi edesauttaa yritysten liiketoimintaa:
o Toiminta tehostuu ja markkinoillepääsy helpottuu
o Kilpailukyky paranee
o Toimintaympäristön hallittavuus kasvaa
o Innovaatioiden kaupallistaminen nopeutuu

• Yksilötasolla kaikki hyötyvät terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristön tilaan vaikuttavasta standardisoinnista.

Standardisoinnin hyödyt ovat laaja-alaiset ja panostuksiin nähden suuret. DIN (Deutsches Institut für Normung) ja Frauenhofer -instituutti toteavat tutkimuksessaan vuodelta 2000 standardisoinnin hyödyksi saksalaiselle yhteiskunnalle 1 % bruttokansantuotteesta. Britannian kauppa- ja teollisuusministeriön (DTI) v. 2005 julkaisemassa tutkimuksessa arvioidaan, että työn tuottavuuden kasvusta 13 % on peräisin standardisoinnista.

Nämä edut saadaan kuitenkin täysimittaisesti irti ja suomalaista yhteiskuntaa, elinkeinoelämää ja kaikkia suomalaisia hyödyttämään ainoastaan varmistamalla, että eri sidosryhmät myös jatkossa osallistuvat standardisointiin aktiivisesti ja hyödyntävät standardeja.

Lisätiedot
Suomen Standardisoimisliitto SFS
Toimitusjohtaja Pekka Järvinen, Puh. 09 1499 3366
SFS:n verkkosivut www.sfs.fi

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa