Suureitten ja yksiköitten perusstandardi uusittu

Suureitten ja yksiköitten perusstandardi on nyt SFS-ISO 80000-1. Standardisoimisliitto on julkaissut standardin suomeksi. Se on suureita ja yksiköitä käsittelevän uuden standardin SFS-ISO 80000 yleisosa. Standardi on selvästi järjestelmällisempi kuin kumotut kolme standardia ja poistaa koko joukon päällekkäisyyksiä.

Tekstin rakennetta on muutettu, millä on haluttu korostaa, että suureet määritellään ennen vastaavia yksiköitä. Perussuureet ovat pituus, massa, aika, sähkövirta, termodynaaminen lämpötila, ainemäärä ja valovoima. Niitä vastaavat perusyksiköt ovat metri, kilogramma, sekunti, ampeeri, kelvin, mooli ja kandela. Suurejärjestelmää, johon sisältyvät myös niiden suureiden väliset yhteydet, joihin SI-järjestelmän yksiköt perustuvat kutsutaan kansainväliseksi suurejärjestelmäksi.

Standardiin on lisätty kansainvälisen metrologian sanaston mukaiset määritelmät. Käsite suure määritellään standardissa: ilmiön, kappaleen tai aineen ominaisuus, jonka suuruus voidaan ilmaista lukuarvona ja referenssinä. Yksittäisten suureiden ja käsitteiden määritelmät eivät pyri kattavuuteen vaan tunnistettavuuteen. Negatiivisia kymmenen potensseja vastaavat kerrannaiset on nimetty nyt alikerrannaisiksi. Standardiin on lisätty uusi logaritmisia suureita käsittelevä velvoittava liite.

Standardissa muistutaan, että SI-mittayksikköjen etuliitteet viittaavat yksinomaan luvun 10 potensseihin. Niitä ei pidä käyttää binaarisille kerrannaisille. Standardiin on lisätty binaariset kerrannaisliitteet. Esimerkiksi nimitystä ”1 kilobitti” ei pidä käyttää 1 024 bitistä (2 potenssiin 10 bittiä), joka on 1 kibibitti. Kibi lyhennetään Ki. Siis 1 kbit = 1 000 bit ja 1 Kibit = 1 024 bit. Tallennuskapasiteetista puhuttaessa voidaan kuitenkin käyttää SI-mittayksikköjen etuliitteitä. SI-yksiköitä voidaan käyttää myös valuutoista puhuttaessa. Esimerkiksi 1 000 € voidaan merkitä myös 1 k€.

Desimaalimerkki voi standardin mukaan nyt olla pilkku tai piste. Kumpi vaihtoehdoista valitaan riippuu kyseisen kielen käytännöstä. Suomessa on käytössä pilkku. Useimmissa englanninkielisissä asiakirjoissa käytetään desimaalipistettä ja useimmissa ranskankielisissä sekä useilla muilla Euroopan kielillä kirjoitetuissa asiakirjoissa desimaalipilkkua. Eräillä tekniikan aloilla käytetään desimaalipilkkua kielestä riippumatta.

Uudessa standardissa ISO 80000 on kaikkiaan 14 osaa. Se on korvannut sekä kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn että sähköalan kansainvälisen standardisoimisjärjestön IEC:n suureiden standardit. Samaan aikaan ykkösosan kanssa on julkaistu suomeksi myös osa 2, joka käsittelee luonnontieteissä ja tekniikassa käytettäviä matemaattisia merkkejä ja tunnuksia. Akustiikkaa käsittelevä osa 8 on julkaistu suomeksi jo aiemmin.    

Standardi SFS-ISO 80000-1 Suureet ja yksiköt. Osa 1: Yleistä korvaa standardit SFS 4280, SFS-ISO 31-0 + A1 ja SFS-ISO 1000 + A1.

Lisätiedot lehdistölle
Suomen Standardisoimisliitto SFS
Osastoinsinööri Kati Heiskanen
Puh. 09 1499 3369

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.