Tulityöstandardi SFS 5900 uusittu

 

Standardi antaa ohjeita henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa, valvoa ja tehdä tulitöitä. Ohjeet koskevat työn tilaajaa sekä ulkopuolisia urakoitsijoita ja kiinteistöjen hoidosta vastaavia henkilöitä.

Standardissa on vähimmäisvaatimukset tulitöiden turvallisuustutkintoon liittyvästä koulutuksesta ja esimerkki tulityöluvasta. Tulityölupa on työmaakohtainen tilapäinen asiakirja, jota tarvitaan tulitöiden tekemiseen tilapäisillä tulityöpaikoilla. Luvan voi saada vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti eli todistus hyväksytysti suoritetusta tulityöturvallisuuskoulutuksesta.

Standardin soveltamisalaan on lisätty lause, ettei standardi koske kattotulitöitä. Standardin terminologiaa on täsmennetty. Siihen on lisätty työvaatetusta käsittelevä kohta. Standardin työlupaesimerkki on päivitetty ja koulutusohjelma nykyaikaistettu. Standardin nimi on lyhennetty muotoon tulitöiden paloturvallisuus.

Finanssialan Keskusliiton suojeluohje edellyttää, että suojeluohjetta ja standardia SFS 5900 noudattava tulityöntekijä toimii riittävällä huolellisuudella tulitöitä tehdessään. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vähentää tai se voidaan evätä.

Standardin SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus on laatinut Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityötoimikunnan aloitteesta. SPEK hallinnoi ja valvoo tulityökoulutusta.

Standardi on saatavissa Standardisoimisliiton asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353.

Lisätiedot lehdistölle

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys
Osastoinsinööri Carl-Gustaf Lindewald
Puh. 09 1923 278

SPEK
Johtaja Matti Orrainen
Puh. 040 5038338

 

 

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa