Uidaan yhdessä turvallisesti!

Uimahalleja ja niiden varusteita koskevat eurooppalaiset standardit SFS-EN 13451 ja SFS-EN 15288 on nyt julkaistu suomenkielisinä. Standardit on tarkoitettu erityisesti uimahallien, kylpy-löiden, vesipuistojen ym. suunnittelijoiden, rakentajien ja toiminnanharjoittajien käytettäväksi, mutta niistä hyötyvät myös hallin kunnossapitoon, puhdistukseen ja siivoukseen osallistuvat yritykset. Myös sukellus- ja uimaseurojen on hyvä tuntea standardien sisältö.

Standardit käsittelevät monipuolisesti uimahallien allasrakenteiden, oheistilojen ja materiaalien turvallisuutta – käyttäjien ja henkilökunnan turvallisuutta unohtamatta. Tarkoituksena on luoda halliin sellainen ympäristö, että se luontaisesti auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja tapa-turmia. Uima-altaita käsittelevän standardin SFS-EN 15288 eri osat käsittelevät turvallisuutta hieman eri näkökulmista: standardin osa 1 on tarkoitettu uimahallien suunnitteluun, rakentami-seen ja käyttöön liittyville henkilöille, kun taas osasta 2 on hyötyä henkilöille, joiden työ liittyy itse hallin toimintaan tai käyttöön. Tuoteturvallisuuslaki edellyttää, että uimahallien on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset tur-vallisuuden kannalta. Turvallisuuden hallinnasta on laadittava turvallisuussuunnitelma, jota on tarpeen mukaan päivitettävä. Yleinen käytännön valvonta on toiminnanharjoittajan vastuulla, ja standardit esittävätkin runsaasti ratkaisuja valvonnan järjestämiseksi ja valvonnan tarpeen mi-nimoimiseksi. Terveysvalvontaviranomaiset tekevät uimahalleihin tarkastuksia, joissa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tiloissa on riittävästi henkilökuntaa, että henkilöstö tuntee tur-vallisuussuunnitelmat ym. Standardeissa esitetään uinninvalvojien minimipätevyysvaatimukset, ja luetellaan kuhunkin työhön liittyviä tehtäviä. Uima-allasvarusteita käsittelee standardi SFS-EN 13451, jossa on 10 osaa. Niissä esitetään uimahallivarusteiden erityiset turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Standardeissa kerrotaan sel-keästi, millä tavalla kunkin varusteen vaatimukset voidaan täyttää ja miten vaatimustenmukai-suus testataan. Testit esitetään standardien lopussa. Standardeissa on runsaasti kuvia, jotka selventävät esimerkiksi mittoja ja testien kulkua. Kaik-kien standardien rakenne on samanlainen, mikä helpottaa asioiden löytymistä. Standardisarjan SFS-EN 13451 yksittäistä osaa ei tulisi soveltaa yksinään, vaan aina olisi otettava huomioon ainakin ensimmäisen osan yleiset vaatimukset. Varustestandardit on tarkoitettu pääasiassa näiden varusteiden valmistajille suunnittelun ja valmistuksen avuksi. Myös toiminnanharjoittajien ja tarkastusviranomaisten on tärkeää tutustua standardien sisältöön, jotta vaatimukset toteutuisivat käytännössä. Standardien liitteissä kerro-taan myös FINAn (kansainvälinen uimaliitto) tärkeimmät kutakin varustetta koskevat erityisvaa-timukset. Standardit käännökset on laatinut Yleinen Teollisuusliitto. Standardeja myy Suomen Standar-disoimisliitto SFS. Lisätiedot lehdistölle Yleinen Teollisuusliitto YTL Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi Puh. 09 6220 4136

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.