Yhdenmukaisuutta terveydenhuollon palveluihin EU:ssa

Laadunhallinnan standardi ISO 9001 on laajasti käytössä terveydenhuollossa. Sen avulla kehitetään laatua maassamme sairaaloissa, lääkärikeskuksissa, apteekeissa ja kuntoutuskeskuksissa. Laadun vaatimuksia on terveydenhuollossa kuitenkin tulkittava eri tavalla kuin teollisuudessa. Standardin ISO 9001 käyttöä terveydenhuollossa helpottamaan on Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaissut aiheesta Eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä laaditun käytännönläheisen oppaan (CEN/TS 15224:fi).

Julkaisun tärkeimmät kohderyhmät ovat strategiset päättäjät terveydenhuollon kaikilla tasoilla ja kaikki työntekijät, jotka osallistuvat organisaation laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Julkaisu soveltuu myös vaatimuksiin, joita asettavat potilasjärjestöt, omistajat, vakuutusyhtiöt, tarkastuslaitokset ja asiaan kuuluva lainsäädäntö. Näin se tarjoaa perustan kansallisille terveyspalveluvaatimuksille, terveyspalvelujen ostajille, sopimuksille ja valvonnalle, auditoinneille, sertifioinnille ja akkreditoinnille terveydenhuollossa.

Laadunhallintajärjestelmällä parannetaan terveyspalvelujen tuottavuutta asiakkaille, huolehditaan päivittäisestä johtajuudesta, varmistetaan vaatimustenmukaisuus, parannetaan henkilökunnan pätevyyttä ja työolosuhteita, yhdenmukaistetaan johtamisjärjestelmiä ja parannetaan taloutta alentamalla huonosta laadusta johtuvia kustannuksia.

Organisaation kannattaa aloittaa laadunhallintajärjestelmän rakentaminen sen omista prosesseista ja kokemuksista – ei ISO-standardeista. Näin laadunhallintajärjestelmä perustuu päivittäisiin käytäntöihin, jotka ovat tuttuja henkilökunnalle ja motivoivat työntekijöitä aktiivisesti osallistumaan laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen.

On tärkeää oivaltaa, että laadunhallintajärjestelmä ei ole erillinen järjestelmä, vaan se täydentää jo organisaatiossa olevaa johtamisjärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmä tarjoaa johtajille ja johtotason henkilöille monia toimintatapoja organisaationsa valvontaan ja kehittämiseen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu järjestelmä parantaa terveyspalvelujen laatua ja organisaation sisäisten toimintojen sujuvuutta. Se parantaa myös yhteistyötä kumppanuusorganisaatioiden kanssa.

Lahden sosiaali- ja terveysjohtaja Matti Liukko oli yhtenä aloitteentekijänä julkaisun laatimiselle. Liukko kertoo, että työ alkoi jo viime vuosituhannen lopulla.

- Nyt kun mennään eurooppalaisuuteen ja työvoima Euroopassa liikkuu maasta toiseen, uudessa maassa kuuluu saada terveyspalveluja ja tarvitaan yhteisiä standardeja. Näin saadaan palvelut yhdenmukaisiksi, Liukko korostaa.

Nyt ovat yhteiset periaatteet olemassa. Nähtäväksi jää, kuinka ne otetaan käyttöön. Liukon mukaan Ruotsissa on jo selkeästi linjattu standardin ISO 9001 käyttö terveydenhuollossa. Suomesta tällainen kansallinen linjaus vielä puuttuu.

Julkaisua CEN/TS 15224:fi myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. (09) 149 9331 (vaihde), www-sivut www.sfs.fi, verkkokauppa www.sales.sfs.fi.

Lisätiedot lehdistölle

Lahden sosiaali- ja terveysjohtaja Matti Liukko, puh. (03) 8181001
Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi, Yleinen Teollisuusliitto YTL, puh. (09) 6220 4136

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.