TAMRO–KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS HELMI–LOKAKUU 2007

– Tamro-konsernin liikevaihto helmi–lokakuussa oli 4 167 (4 042) miljoonaa euroa, kasvua 3 %.*
– Konsernin tulos ennen veroja oli 93 (87) miljoonaa euroa, nousua 7 %. Liikevoittomarginaali pysyi 2,3 (2,3) prosentissa.
– Odotettua voimakkaampi markkinakasvu johtuu sairaalasektorin vahvistumisesta useissa konsernin toimintamaissa.

“Tamron taloudellinen kehitys parani entisestään kolmannella neljänneksellä kovasta kilpailusta huolimatta. Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää kuitenkin jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Erityisesti Ruotsin apteekkimarkkinoiden vapautuminen asettaa merkittäviä haasteita toimialallemme. Pyrimme jatkuvasti kehittämän uusia palveluita ja parantamaan toimintamme kustannustehokkuutta. Lisäksi Tamro suunnittelee laajentumista kehittyville markkinoille ja haluaa siten vahvistaa asemaansa johtavana lääkkeiden tukku- ja vähittäismyyjänä. Tamro-konserni jatkaa asiakaslähtöisyyteen ja kustannusjohtajuuteen perustuvaa strategiaansa ja aikoo kompensoida matalia marginaaleja ja kireää kilpailua kehittämällä jatkuvasti markkinoita ja operatiivista liiketoimintaansa. Näillä toimenpiteillä odotamme jopa aiempaa arviota parempaa kannattavuutta lopputilikaudelle 2007/08 ”, Tamron konsernijohtaja Jo Langmoen sanoo.


Toimintaympäristö

Helmi–lokakuussa 2007 Pohjoismaisten lääkemarkkinoiden kasvu oli vahvaa, keskimäärin noin 6,7 %. Edellisvuoden vastaavana ajanjaksona lääkemarkkinat kasvoivat 3,8 prosenttia. Vahvasta kasvusta huolimatta jakelumarginaalit pysyivät alhaisina kireän kilpailun vuoksi. Tukkukaupan jakelumarginaalit ovat erittäin vaatimattomia verrattuna lääkealan muiden toimijoiden marginaaleihin.

Myös Baltian markkinoiden kasvu oli erittäin hyvää, keskimäärin 17 %. Markkinoille on tunnusomaista korkea inflaatio ja epävakaa talouskasvu. Voimakkaasta kasvusta huolimatta lääkkeiden kulutus henkilöä kohti on Baltian maissa edelleen EU:n keskimääräistä kasvua alhaisempaa. Puolan markkinat kasvoivat 10 %. Maan poliittinen epävarmuus ja uusi, haastava lääkemarkkinoita koskeva laki viittaavat siihen, että tulossa on vielä suuria muutoksia.


Konsernin tuloskehitys

Konsernin liikevaihto nousi helmi–lokakuussa 4 167 (4 042) miljoonaan euroon, kasvua oli 3,1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Konsernin liikevoitto helmi–lokakuussa oli 94 (92) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto ennen veroja oli 93 (87) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 2,2 (3,4) prosenttia. Tilikauden voitto oli helmi-lokakuussa 70 (110) miljoonaa euroa. Voiton selvä lasku johtuu Tamro MedLabin myynnistä sijoitusyhtiö CapManille kesäkuussa 2006. Satunnaiset erät pois lukien, vertailukelpoinen voittomarginaali oli viime vuonna 2,2 %.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 1 414 (1 355) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 4,3% edellisen vuoden vastaavan jakson luvuista.

Konsernin liikevoitto elo–lokakuussa oli 30 (32) miljoonaa euroa, laskua 4 % edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna, johtuen suurimmaksi osaksi viimevuotisesta kertaluontoisesta myyntivoitosta. Voitto ennen veroja oli 33 (31) miljoonaa euroa, kasvua 7 % ja voittomarginaali kasvoi 2,4 (2,3) prosenttiin. Tilikauden voitto elo-lokakuussa oli 25 (22) miljoonaa euroa.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit helmi–lokakuussa olivat 23,6 (18,8) miljoonaa euroa, kasvua 25,5 %. Investoinnit suuntautuivat pääasiassa operatiiviseen toimintaan ja vähittäismyyntisektorille. Norjassa ja Baltiassa Tamro investoi apteekkeihin. Suomessa Tamro laajentaa Tampereen jakelukeskustaan. Investoinnin tarkoituksena on kehittää palvelun laatua entisestään.


Rahoitus

Konsernin rahoitusasema säilyi edelleen vahvana tilivuoden kolmannella neljänneksellä. Lokakuun lopussa korollinen nettovelka oli 64 (76) miljoonaa euroa ja efektiivinen nettovelka, joka sisältää 63 (143) miljoonan euron myydyt saatavat, oli 127 (219) miljoonaa euroa.

Kassan ja likvidien varojen määrä kauden lopussa oli yhteensä 18 (7) miljoonaa euroa. Käyttämätön limiitti konsernin pääyhteistyöpankkien kanssa sovituissa valmiusluottojärjestelyissä oli 200 (200) miljoonaa euroa, ja saatavien arvopaperistamisohjelmissa 178 (98) miljoonaa euroa.

Saatujen osinkotuottojen ansiosta rahoituksen tuotot ja kulut nousivat 2,8 miljoonaan euroon vuoden takaisesta -1,3 miljoonasta eurosta. Kolmen ensimmäisen neljänneksen nettorahoituskulut olivat -1,1 (-4,6) miljoonaa euroa. Yleinen korkotason nousu tulee vaikuttamaan negatiivisesti rahoituskuluihin vuositasolla mitattuna. Nettovelkaantumisaste laski 14 (19) prosenttiin verrattuna vastaavaan vuosineljännekseen 2006, ja omavaraisuusaste pysyi ennallaan 32 (32) prosentissa.


Vapaa kassavirta ja nettokäyttöpääoma

Operatiivinen kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutoksia ja investointeja parani kolmannella neljänneksellä 39 (28) miljoonaan euroon. Nettokäyttöpääoman kasvu aikaansai -37 (-11) miljoonan euron kassavirran. Nettoinvestoinnit olivat tilivuoden kolmannella neljänneksellä -11 (-3) miljoonaa euroa ja vapaa kassavirta vastaavana aikana oli -9 (14) miljoonaa euroa.

Kolmen ensimmäisen neljänneksen jälkeen operatiivinen kassavirta oli 109 (90) miljoonaa euroa ennen muutoksia nettokäyttöpääomassa ja investoinneissa. Nettokäyttöpääoman kasvu aiheutti -157 (-97) miljoonan euron ja nettoinvestoinnit -19 (43) miljoonan euron kassavirran. Nettokäyttöpääomaa kasvattivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pienentyneet saatavien myynnit. Vertailuajankohdan nettoinvestoinneissa on otettu huomioon MedLab-divisioonan myynti CapManin hallinnoimille pääomarahastoille. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden vapaa kassavirta oli -67 (35) miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli raportointikauden lopussa 4 787 (4 593) henkilöä. Heistä 2 512 (2 349) työskenteli apteekeissa ja 2 275 (2 244) tukkukaupassa.

Terhi Kivinen (VTM) nimitettiin Tamro-konsernin uudeksi viestintäjohtajaksi marraskuun 20. päivä.

Lähettäjä: Tamro Oyj

Lisätietoja antavat:
konsernijohtaja Jo Langmoen, puh. 020 445 4050
talousjohtaja Lars Birkeland, puh. 020 445 4057
viestintäjohtaja Terhi Kivinen. puh. 020 445 4001 tai 050 301 3725
terhi.kivinen@tamro.com

Koko osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa pdf-muodossa oheisesta linkistä http://www.tamro.com.

*Vertailuluvut viittaavat viime vuoden helmi–lokakuuhun 2006, ellei toisin ole mainittu.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit