Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina.

 

TAMRO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.2.2010–31.1.2011:

TAMRO-KONSERNILLE ENNÄTYSVUOSI

Tilikausi lyhyesti

  • Tamro-konsernin tilikauden 2010/11 liikevaihto oli 4 387 (4 075) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7,7 prosenttia edellisestä tilikaudesta.
  • Konsernin liikevoitto oli 198 (130) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 4,5 (3,2) prosenttia. Tilikauden tulos oli 147 (95) miljoonaa euroa.
  • Tilikausi oli Tamro-konsernille ennätyksellisen hyvä.
  • Positiivisten kertaluonteisten erien lisäksi operatiivisen toiminnan kehitys oli vahvaa: Pohjoismaat ja Baltian maat paransivat tulostaan heikosta markkinakasvusta huolimatta. Operatiiviset parannukset johtuivat sisäisistä tehostamistoimenpiteistä ja onnistuneesta tuoteryhmäjohtamisesta apteekkitoiminnassa. Konsernin markkinaosuudet kehittyivät myönteisesti erityisesti Pohjoismaissa.
  • Tulokseen vaikuttivat myönteisesti myös vahvistuneet valuuttakurssit sekä kertaluonteiset erät: Ruotsin apteekkitoimintojen myyminen, vähemmistöosuuden myyminen venäläisestä ZAO Rosta -lääketukusta sekä vähentyneet eläkevarausvelvoitteet Norjassa.
  • Tamro-konsernin nettokäyttöpääoman ja taseen myönteinen kehitys jatkui, ja nettovelka, sisältäen konsernitilisaamiset, laski 13 (61) miljoonaan euroon. Raportoitu nettovelka oli 321 (61) miljoonaa euroa.
  • Tamro-konserni arvioi strategisia vaihtoehtojaan Puolassa. Yhtiö keskustelee myös ulkopuolisten tahojen kanssa löytääkseen aiempaa vahvemman ja kestävämmän pohjan liiketoiminnalle.  

Konsernin avainlukuja

02/2010–01/2011 02/2009–01/2010 Muutos%
Liikevaihto, milj. EUR 4 386,9 4 074,8 7,7
Liikevoitto, milj. EUR 197,5 129,6 52,4
Voitto ennen veroja, milj. EUR 192,6 120,8 59,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 32,9 24,6
Henkilöstön määrä keskimäärin 5 455 5 516 –1,1


Tulevaisuudennäkymät 2011/12

Lääkemarkkinoiden odotetaan pysyvän vakaina ja kasvavan hiukan tilikaudella 2011/12. Pohjoismaiden lääkemarkkinoiden ennustetaan kasvavan keskimäärin 1 prosentin paikallisissa valuutoissa. Baltian maissa markkinoiden odotetaan hitaasti toipuvan taloustilanteen jatkaessa tasaantumista.

Alkaneella tilikaudella Tamro tekee merkittäviä investointeja kehittääkseen kapasiteettiaan Tampereen ja Göteborgin logistiikkakeskuksissa. Näin varmistetaan, että Tamro pystyy myös tulevaisuudessa vastaamaan kasvaviin volyymeihin ja asiakkaiden tarpeisiin.

Matalasta markkinakasvusta huolimatta Tamron tuloksen odotetaan hieman parantuvan verrattuna edellisen tilikauden tulokseen ilman kertaluonteisia eriä.

Tamro-konsernin toimitusjohtaja Juha Koponen:

“Tilikaudella 2010/11 jatkoimme toimintamme parantamista ja saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen. Tulokseen vaikuttivat selvästi positiiviset kertaluonteiset erät, mutta myös operatiivinen tuloksemme oli erinomainen. Toimimme tärkeässä roolissa lääkehuollon ketjussa, ja terve kannattavuus antaa meille vahvan perustan täyttää asiakkaidemme tarpeet ja odotukset myös uusien investointien kautta. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneen vuoden onnistumisista.”

Tilinpäätöstiedotteen sisältämä tilinpäätös on tilintarkastettu.

Tamro Oyj

hallitus

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juha Koponen, puh. 020 445 4041
talousjohtaja Sakari Ahdekivi, puh. 020 445 4083
viestintä- ja yritysvastuujohtaja Terhi Kivinen, puh. 040 848 4001 ja s-posti terhi.kivinen@tamro.com


Toimintaympäristö ja markkinat

Ruotsissa apteekkimarkkinoiden vapautumisesta vuonna 2009 alkanut toimintaympäristön muutos jatkui. Lääkealan toimijat sopeuttivat toimintaansa uuteen tilanteeseen, ja maahan perustettiin uusia apteekkiketjuja ja apteekkeja. Lääkemarkkinat kasvoivat 2 prosenttia, mutta luku ei sisällä päivittäistavarakauppojen itsehoitolääkkeiden myyntiä.

Tanskan lääkemarkkinat kasvoivat 1,1 prosenttia. Kasvu johtui vahvasta sairaalamyynnistä, kun taas apteekkimyynti laski. Apteekkimyynnin lasku perustuu edullisten geneeristen lääkkeiden suureen osuuteen. Tanskassa geneeristen lääkkeiden hinnat ovat Euroopan alhaisimpien joukossa.

Suomen lääkemarkkinat laskivat 0,5 prosenttia viitehintajärjestelmän seurauksena.

Norjassa apteekkimyynti – sisältäen sairaala-apteekit, reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja vapaan kaupan tuotteet – hidastui edellisistä vuosista ja kasvoi 2,9 prosenttia. Kasvun taustalla ovat pääasiassa sairaala-apteekeissa käytetyt uudet, kalliimmat lääkevalmisteet. 

Baltian maat osoittivat laman jälkeen tasaantumisen merkkejä tilikauden loppua kohti. Virossa lääkemarkkinat kasvoivat 2,6 prosenttia ja Latviassa 5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Liettuassa lääkemarkkinat laskivat 2,6 prosenttia.

Puolassa lääkemarkkinoiden kasvu hidastui hieman edellisiin vuosiin verrattuna. Markkinat kasvoivat 5,9 prosenttia.

Pääasialliset tapahtumat 2010/11

Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Tamro päätti jatkaa riippumattomana lääketukkuna Ruotsin lääkemarkkinoilla ja myi apteekkitoimintansa. Päätös on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Apteekkitoiminnan myynnistä kirjattiin 3,3 miljoonan euron myyntivoitto.

Tamro-konsernin itsenäiset rahoitusjärjestelyt lopetettiin ja keskitettiin Euroopan tasolle kolmannella vuosineljänneksellä, kun Tamron emoyhtiö PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG onnistuneesti uudelleenjärjesteli ja keskitti rahoitusrakenteensa. Osana järjestelyjä eräät Tamro- konsernin yhtiöt, yhdessä muiden PHOENIX-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa, takasivat emoyhtiön lainoja yhteensä 2,4 miljardin euron arvosta. Muutos vaikutti myös kassan ja korollisen nettovelan raportointitapaan. Vertailukelpoisilla luvuilla tarkasteltuna kassa ja korollinen nettovelka kehittyivät myönteisesti. Rahoituksen keskittämisellä oli pieni positiivinen vaikutus Tamron kannattavuuteen.

Neljännellä vuosineljänneksellä Tamro-konserni myi vähemmistöosuutensa venäläisestä ZAO Rosta -lääketukkurista. Tamro osti osan yrityksestä vuonna 2002 ja lisäsi omistusosuutensa 42,5 prosenttiin vuonna 2006. Myynnistä kirjattiin 15,2 miljoonan euron myyntivoitto. Tamro-konsernin tulokseen vaikutti positiivisesti myös Norjan eläkelainsäädännössä tapahtunut muutos, minkä seurauksena Tamron eläkevelvoitteet Norjassa pienenivät 18,3 miljoonan euron arvosta.

Tamro-konserni aloitti strategisten vaihtoehtojensa arvioinnin Puolassa. Yhtiö pitää todennäköisenä, että ratkaisu Puolan liiketoiminnan suhteen tehdään tilikauden 2011/12 aikana. 

Taloudellinen kehitys 2010/11

Tamro-konsernin tilikauden 2010/11 liikevaihto oli 4 387 (4 075) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia edellisestä tilikaudesta, ja kasvu johtui pääosin Ruotsin ja Norjan valuuttojen vahvistumisesta sekä toiminnan parannuksista Pohjoismaissa.

Tamro-konsernin liikevoitto nousi 198 (130) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali 4,5 (3,2) prosenttiin. Kasvun taustalla olivat operatiiviset parannukset Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Lisäksi tulosta paransivat kertaluonteiset erät – toimintojen myyminen Ruotsissa ja Venäjällä ja vähentyneet eläkevelvoitteet Norjassa – sekä vahvistuneet valuuttakurssit. 

Konsernin tilikauden tulos oli 147 (95) miljoona euroa. Oman pääoman tuotto oli 40,6 (34,4) prosenttia ja omavaraisuusaste 22,0 (20,9) prosenttia.

Rahoitus

Tamro-konsernin rahoitustoiminnot keskitettiin emoyhtiö PHOENIXin rahoitusyhtiöihin tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin ulkoiset rahoituslähteet, mukaan lukien yritystodistusohjelmat, valmiusluottolimiitit ja tililimiitit, irtisanottiin joitakin vähäisiä paikallisia

tililimiittejä lukuun ottamatta. Arvopaperistamisohjelmien voimassaoloa jatkettiin joulukuun 2013 loppuun. Valuuttakaupankäynti Tamron ja pankkien välillä lopetettiin. Kaikki rahoitus- ja

treasury-toiminta siirrettiin Tamron konserniyhtiöiden ja emoyhtiön rahoitusyhtiöiden väliseksi.

Nettovelka oli tilikauden lopussa 321 (61) miljoonaa euroa. Tamron konsernitilijärjestelmien siirtyminen emoyhtiön rahoitusyhtiön omistukseen nosti korollista nettovelkaa. Aiemmin konsernitilijärjestelmissä ollut likviditeetti laskettiin kassaksi, mutta nykyinen järjestely edellyttää, että kassavarat raportoidaan saatavina emoyhtiöltä. Vertailukelpoisilla luvuilla nettovelka, sisältäen konsernitilisaamiset, oli 13 (61) miljoonaa euroa. Nettovelkaan sisältyvät velkana 76 (99) miljoonan euron myydyt saatavat. Konsernin likvidit varat olivat 23 (123) miljoonaa euroa. Tammikuun lopussa käytettävissä oleva vapaa limiitti valmiusluottojärjestelyissä oli 0 (120) miljoonaa euroa ja arvopaperistamisohjelmissa 105 (89) miljoona euroa.

Velkaantumisaste nousi 81,7 prosenttiin (18,7 prosenttia) edellisestä tilivuodesta, kun taas velkaantumisaste, sisältäen kassavarat emoyhtiön konsernitilijärjestelmissä, parani 3,3 prosenttiin (18,7 prosenttia).

Vapaa kassavirta ja käyttöpääoma

Liiketoiminnan kassavirta oli 161 (128) miljoonaa euroa ennen nettokäyttöpääoman muutoksia ja investointeja. Kassavirta nettokäyttöpääoman muutoksista oli –35 (28) miljoonaa euroa. Vähemmistöosakkuudesta luopuminen ZAO Rostassa vaikutti nettoinvestointien kassavirtaan, joka oli –1 (–32) miljoonaa euroa. Tilikauden vapaa kassavirta oli 126 (124) miljoonaa euroa.

Rahoituskulut

Nettorahoituskulut olivat –4,8 (–8,9) miljoonaa euroa. Muutos johtuu alhaisesta nettovelasta ja konsernin emoyhtiön rahoitusjärjestelyjen takaamisesta saaduista palkkioista.

Investoinnit ja yrityskaupat

Investoinnit ja -liiketoimintaostot olivat bruttomääräisesti 32 (33) miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin pääosin vähittäiskauppasektorilla, ja ne muodostuivat liiketoimintaostoista, apteekkien uudistamisesta sekä toiminnan tehokkuutta ylläpitävistä parannuksista.

Muutokset konsernirakenteessa 

Tilikauden aikana myytiin Ruotsin apteekkitoiminnot sekä vähemmistöosuus venäläisestä ZAO Rostasta. Näiden muutosten lisäksi Tamron konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Henkilöstö ja organisaatio

Tilikauden 2010/11 aikana Tamro-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 455 (5 516) henkilöä. Heistä 40 prosenttia työskenteli Norjassa, 10 prosenttia Tanskassa, Ruotsissa ja Puolassa kussakin, 9 prosenttia Liettuassa, 7 prosenttia Suomessa ja 6 prosenttia Latviassa sekä Virossa. Keskimäärin 58 prosenttia konsernin henkilöstöstä työskenteli apteekkitoiminnan ja 42 prosenttia tukkukaupan tehtävissä.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokouksen 3.2.2010 päätöksellä Øyvind Winther jäi pois Tamro-konsernin hallituksesta. Muutoksen jälkeen Tamro-konsernin hallitus koostui seitsemästä jäsenestä: Dr Bernd Scheifele (hallituksen puheenjohtaja), Matti Elovaara, Mikael von Frenckell, Jo Langmoen, Dr Lorenz Näger, Reimund Pohl ja Dr Michael Majerus.

29.4.2010 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja KHT-tilintarkastaja Anna-Maija Simola.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Maaliskuussa 2011 Tarvo Vaasa jäi eläkkeelle Tamro Viron toimitusjohtajan tehtävistään. Tamro Viron toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa toistaiseksi omien tehtäviensä ohessa Tamro-konsernin talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

LIITTEET:

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Avainluvut
Vastuusitoumukset
Liikevaihto yksiköittäin
Henkilöstö yksiköittäin, keskimäärin
Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa