KUTSU TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tecnomen Oyj               PÖRSSITIEDOTE             
                     27.2.2009 klo 13.00          

KUTSU TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                

Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään torstaina 19.3.2009 klo 16:00 alkaen, osoite Palace Gourmet,      
Konferenssisali, Eteläranta 10, 10. krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.                     

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                   

  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                  

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

8. Hallituksen ehdotus Lifetree Convergence Ltd:n hankkimiseksi         

  - Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy 15.12.2008    
julkaistun tiedotteen mukaisesti Tecnomenin allekirjoittamat sopimukset, joiden 
mukaan yhtiö ostaa enintään 96,6 prosenttia Lifetree Convergence Ltd:n     
('Lifetree') osakkeista. Lifetree on intialainen yhtiö, joka toimittaa laskutus-
ja asiakashallinta-, luokittelu- ja viestintäalustoja. Yrityskaupassa näiden  
Lifetreen osakkeiden kokonaishinnaksi on sovittu 33,2 miljoonaa euroa, joka   
maksetaan osittain käteisellä ja osittain Tecnomenin osakkeilla.        

Hinnasta 21,4 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä ja loput 11,8 miljoonaa euroa
uusilla, liikkeeseen laskettavilla Tecnomenin osakkeella. Uusia osakkeita    
annetaan kaupassa yhteensä 13.694.523 kappaletta ja osakkeet annetaan      
yhtiökokouksen 12.3.2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla.  
Yrityskaupassa Tecnomenin osakkeen arvo vastikkeena on 0,86 euroa/osake.    
Käteisosuus rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla ja osittain Tecnomenin
käteisvaroilla. Lifetreen osakkeita omistavat johtajat, jotka saavat uusia   
Tecnomenin osakkeita, eivät saa myydä niitä kolmeen vuoteen.          

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää Intiassa sekä    
Tecnomenin yhtiökokouksen hyväksyntää yhtiön toiminimen muuttamiseksi sekä   
optio-oikeuksien antamiseksi. Tämän johdosta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 
kohdassa 9 yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä kohdassa 10        
optio-oikeuksien antamista.                           

9. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että mikäli Lifetreen osakkeiden hankintaa 
koskeva yrityskauppa toteutuu, yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa olevan  
yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1§:n kuulumaan seuraavasti:        

”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                       

Yhtiön toiminimi on Tecnomen Lifetree Oyj, ruotsiksi Tecnomen Lifetree Abp ja  
englanniksi Tecnomen Lifetree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.”     

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4§ muutetaan siten, että   
yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8)    
yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.                       

10. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi              

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että mikäli Lifetreen osakkeiden hankintaa 
koskeva yrityskauppa toteutuu, yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien      
antamisesta Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle 
tytäryhtiölle.                                 

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen   
Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle       
tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi      
avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja poikkeamiselle on   
siten katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.       

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia ehdotetaan annettavaksi  
yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta. Optio-oikeuksista 1.026.005 merkitään  
tunnuksella 2009A, 2.394.013 merkitään tunnuksella 2009B ja 3.420.018 merkitään 
tunnuksella 2009C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön  
osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta  
yhteensä enintään 6.840.036 uudella osakkeella.                 

Osakkeen merkintähintana on 0,86 euroa, joka perustuu Yhtiön osakkeen vaihdolla 
painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.11.2008 päättyneellä  
neljän viikon ajanjaksolla. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A  
1.4.2009 - 31.3.2011, optio-oikeudella 2009B 1.4.2010-31.3.2012 ja       
optio-oikeudella 2009 C 1.4.2011 -31.3.2013. Edellä sanotusta huolimatta,    
enintään kahta kolmasosaa (2/3) optio-oikeuksia 2009B ja 2009C koskeva     
osakkeiden merkintäaika riippuu hallituksen yhtiölle asettamista        
tulostavoitteiden saavuttamisesta. Osakkeen merkintähinta merkitään       
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.           

11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään  
osingon jakamisesta 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta siten, että osinkoa  
jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen  
yhtiökokoukseen asti.                              

Valtuutuksen nojalla jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka 
on hallituksen päätöksessä määrättynä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä 
Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön   
osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon   
maksupäivän.                                  

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen  
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan   
palkkiona 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja 
hallituksen jäsenille 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen ja  
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron 
ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Edellä mainitut    
hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina.      

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen 
valitaan kuusi (6) jäsentä kuitenkin siten, että mikäli kohdassa 8. mainittu  
yrityskauppa toteutuu, hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.       

15. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön    
hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Johan  
Hammarén, Harri Koponen, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius ja Hannu Turunen 
sekä yksi uusi jäsen, jonka nimi ilmoitetaan osakkeenomistajille viimeistään  
yhtiökokouksessa. Edelleen valiokunta ehdottaa, että mikäli kohdassa 8. mainittu
yrityskauppa toteutuu, hallitukseen valitaan lisäksi uusina jäseninä Atul Chopra
ja David White. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy    
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.       

Atul Chopra on Lifetree Converge Ltd:n toimitusjohtaja ja David K White on   
Telecom Malagasyn hallituksen puheenjohtaja, jolla on pitkä kokemus       
telekommunikaatioalalta.                            

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio laskun mukaan.                             

17. Tilintarkastajan valitseminen                        

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana  
jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi   
tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.                     

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
5.790.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.                  
Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän  
julkisen kaupankäynnin välityksellä niillä julkisessa kaupankäynnissä      
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.                 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien    
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi  
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista, tai muutoin yhtiöllä     
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen      
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä       
Hankkimisvaltuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2008 antaman     
valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.   
19. Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen      
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnomen Oyj:n  
internet-sivuilla osoitteessa www.tecnomen.com. Tecnomen Oyj:n vuosikertomus,  
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja           
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla      
viimeistään 12.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään   
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.                 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2009   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy)    
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty 
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön      
osakasluetteloon.                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 13.3.2009 klo 15:00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   

a) Tecnomenin internet-sivun kautta osoitteessa                 
http://www.tecnomen.com/yhtiokokous/                      
b) puhelimitse numeroon (09) 8047 8767 klo 09.00 -16.00 välisen aikana;     
c) telefaxilla numeroon (09) 8047 8212; tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo     

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.      
Osakkeenomistajien Tecnomen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain  
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn  
yhteydessä.                                   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Tecnomen Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo, ennen ilmoittautumisajan     
päättymistä.                                  


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä, 9.3.2009, merkittynä yhtiön osakasluetteloon.         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot                                 

Tecnomen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.2.2009 yhteensä 59.277.078 osaketta 
ja 59.277.078 ääntä.                              

Espoossa, 27. helmikuuta 2009                          

TECNOMEN OYJ                                  

HALLITUS 
                                    
LIITE                                      
Tecnomenin optio-ohjelma 2009                          


LISÄTIETOJA                                   
toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puhelin (09) 804 781                
talousjohtaja Tuomas Wegelius, puhelin (09) 804 781               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


Tecnomen lyhyesti                                
Vuonna 1978 perustettu Tecnomen on maailman johtavia teleoperaattoreiden    
käyttämien viestintä- ja maksuratkaisujen toimittajia. Tecnomen myy ja markkinoi
tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman maailmanlaajuisen organisaationsa että   
globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on 
toimitettu yli 100 asiakkaalle eri puolille maailmaa. Tecnomenin pääkonttori  
sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti 360
työntekijää 14 eri toimipisteessä. Tecnomenin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX  
Helsinki Oy:n päälistalla. Lisää tietoa yrityksestä löytyy osoitteesta     
www.tecnomen.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa

Liitteet & linkit