TECNOMEN LIFETREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Lifetree Oyj           TILINPÄÄTÖSTIEDOTE          
                     4.2.2010 klo 8.30           
TECNOMEN LIFETREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (tilintarkastamaton) 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,5 miljoonaa euroa (21,7).    
Rahavirta investointien jälkeen ennen Tecnotree Intia (entinen Lifetree)    
-hankinnan nettomaksua oli -4,0 miljoonaa euroa (6,0). Koko tilikauden     
liikevaihto oli 53,3 miljoonaa euroa (77,2) ja tulos oli -16,1 miljoonaa euroa 
(10,2). Rahavirta investointien jälkeen ennen Tecnotree Intia-hankinnan     
nettomaksua oli -4,8 miljoonaa euroa (17,9). Tilauskanta oli tilikauden lopussa 
11,7 miljoonaa euroa (9,7).                           

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT        |   | 10-12/0 | 10-12/08 |   2009 |   2008 |
|             |   |    9 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |   |  13,5 |   21,7 |   53,3 |   77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |   |  -37,7 |   13,3 |   -31,0 |   10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     |   |  -2,5 |    5,0 |   -7,7 |   11,5 |
| kertaluonteisia kuluja, |   |     |      |      |      |
| Me            |   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me      |   |  -8,5 |    5,0 |   -14,7 |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |   |  -62,8 |   23,1 |   -27,7 |   14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me  |   |  -8,5 |    5,8 |   -15,2 |   13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |   |  -63,1 |   26,8 |   -28,6 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |   |  -7,2 |    4,8 |   -16,1 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |   |  -0,10 |   0,08 |   -0,24 |   0,17 |
| laimentamaton      |   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |   |  -0,10 |   0,08 |   -0,24 |   0,17 |
| laimennusvaikutuksella  |   |     |      |      |      |
| oikaistu         |   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |   |     |      |   11,7 |    9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien |   |  -4,0 |    6,0 |   -4,8 |   17,9 |
| jälkeen ennen Tecnotree |   |     |      |      |      |
| Intia -hankinnan     |   |     |      |      |      |
| nettomaksua, Me     |   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos, Me  |   |  -5,3 |   26,0 |   -26,0 |   33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me      |   |     |      |   25,7 |   51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %    |   |     |      |   65,7 |   70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste % |   |     |      |   -10,8 |   -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö tilikauden  |   |     |      |    779 |    354 |
| lopussa         |   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnomen Lifetree Oyj käyttää itsestään nimeä Tecnotree, jota käytetään myös  
tässä tilinpäätöstiedotteessa.                         

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2009 ja vertailukauden  
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2008, ellei toisin mainita. Kauden     
1-12/2009 lukuihin on sisällytetty Tecnotree Intian (entinen Lifetree) luvut  
ajalta 6.5.-31.12.2009.                             

Toimitusjohtaja Eero Mertano:                          

”Katsauskauden liikevaihto jäi merkittävästi viime vuotista alhaisemmaksi (-23,9
miljoonaa euroa). Globaalin talouskriisin vaikutuksesta operaattorit olivat   
varovaisia investointien suhteen ja useat operaattorit lykkäsivät        
investointejaan vuoden 2010 puolelle. Tecnotreen myynnin lasku johtuu pääosin  
asiakkaiden ostopäätösten lykkääntymisestä, VAS-liiketoiminnan kauppojen    
keskikoon pienenemisestä ja prepaid-lisenssitulojen laskusta.          

Maailmanlaajuisen taantuman huomioiden toteutimme vuoden 2009 jälkipuolella   
merkittävän rakennemuutoksen. Sen avulla olemme tehostaneet           
organisaatiorakennettamme ja prosessejamme, säilyttäen kuitenkin vahvan     
panostuksen tuotekehitykseen. Uuden asiakaslähtöisen (solution sales)      
organisaatiorakenteemme avulla pystymme aikaisempaa paremmin palvelemaan    
asiakkaidemme liiketoiminnan tehostamista. Tätä muutosta kuvastaa nyt myös   
siirtymisemme vuoden 2010 alusta aluekohtaiseen segementtiraportointiin.    

Vuoden 2009 aikana Tecnomen ja intialainen Lifetree yhdistyivät, minkä     
seurauksena muodostui uusi Tecnotree. Olemme saaneet yrityskauppaan liittyvät  
integraatioprojektit nyt onnistuneesti päätökseen. Laajemman palveluportfolion, 
paremman kustannusrakenteen ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin ansiosta  
olemme huomattavasti parantaneet kilpailukykyämme. Vuonna 2010 nämä muutokset  
näkyvät tuloksessamme. Vahva rahoitusrakenteemme antaa hyvän pohjan       
toiminnallemme.”                                

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnotreen tilikauden liikevaihto laski -31,0 prosenttia ja oli 53,3 miljoonaa 
euroa (77,2).                                  

Tilikauden myynnistä on 22,7 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen mukaan
(IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 30,5 miljoonaa euroa luovutushetken mukaan (IAS 
18 Tuotot).                                   

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 43,4 prosenttia 
(53,9 %), EMEA 49,8 prosenttia (35,7 %) ja APAC 6,8 prosenttia (10,4 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: VAS (Value Added Services,  
aiemmin Messaging) 36,4 prosenttia (52,3 %) ja BSS/OSS (Business and Operations 
Support Systems, aiemmin Charging) 63,6 prosenttia (47,7 %).          

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 6,3 miljoonaa euroa (14,5)  
ollen 11,8 prosenttia (18,7 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 23,6 miljoonaa euroa (18,5), eli 44,3   
prosenttia (24,0 %) liikevaihdosta.                       

Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 11,7 miljoonaa euroa (9,7).    
Amerikan osuus tilauskannasta oli 15,9 prosenttia, EMEAn osuus 69,2 prosenttia 
ja APACin osuus 14,9 prosenttia.                        

TULOSKEHITYS                                  

Tilikauden liikevaihto oli 53,3 miljoonaa euroa (77,2) ja liiketulos oli    
-14,7 miljoonaa euroa (11,5). Liikevaihdon lasku oli merkittävin syy liikevoiton
huononemiseen.                                 

VAS-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa (40,4) eli laski 
21,0 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin VAS:lla oli     
poikkeuksellisen paljon projekteja erityisesti EMEA:n ja APAC:n alueilla.    
BSS/OSS-liiketoimintayksikön liikevaihto oli puolestaan 33,9 miljoonaa euroa  
(36,8) eli laski 2,9 miljoonaa euroa.                      

Tecnotree tiedotti syyskuussa Suomessa 20 hengen vähennyksestä. Muualla     
konsernissa vähennettiin kolmannella neljänneksellä 15 henkeä. Näistä kirjattiin
yhteensä 1,0 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut.          

Irlannin yhtiössä toteutettiin marraskuussa 71 hengen vähennys, josta syntyi 2,3
miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut.                

Edellä mainituista ja muista kulujen vähennyksistä syntyy yli 10 miljoonan euron
suuruiset vuotuiset säästöt, jotka vaikuttavat osittain neljännellä       
vuosineljänneksellä ja täysimääräisesti vuoden 2010 alusta.           

Vuoden viimeisellä neljänneksellä on kirjattu VAS-liiketoimintayksikön osalta  
varaus yhden asiakkaan osalta mahdollisen projektituloutuksen purkautumisen ja 
muiden asiaan liittyvien kustannusten vuoksi. Nämä kirjaukset vähensivät    
liikevaihtoa 2,5 miljoonaa euroa ja liiketulosta 3,7 miljoonaa euroa.      

Edellä esitettyjen Tecnotreen vuoden 2009 liiketulokseen vaikuttavien      
kertaluonteisten kulujen kokonaismäärä on yhteensä 7,0 miljoonaa euroa, josta  
1,0 miljoonaa euroa on kirjattu kolmannella ja 6,0 miljoonaa euroa neljännellä 
neljänneksellä.                                 

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui        
nettomääräisesti 2,7 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan
vertailukauteen nähden. Liiketulos oli tilikaudella -27,7 % (14,9 %)      
liikevaihdosta.                                 

Tecnotree Convergence Limited (aiemmin Lifetree Convergence Limited) on     
konsolidoitu 6.5.2009 alkaen. Sen vaikutus liikevaihtoon oli 13,7 miljoonaa   
euroa ja liikevoittoon 3,3 miljoonaa euroa.                   

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

Tilikauden tulos ennen veroja oli -15,2 miljoonaa euroa (13,5).         

Tilikauden verot olivat 0,8 miljoonaa euroa (3,3), sisältäen seuraavat erät:  

--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMAN VEROT                 |  2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön kuluksi kirjaamat lähdeverot        |  -1,5 |    -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat        |  -1,4 |    -1,1 |
| verojaksotukset                   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset Intian verohelpotuksista |   0,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallisen verovelan muutokset:         |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -tuotekehitysmenojen aktivoinneista        |   0,6 |    -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -verotuksen kuluvarastosta Suomessa        |   1,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -Intian osinkoverosta               |  -0,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                      |  -0,1 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMAN VEROT YHTEENSÄ            |  -0,8 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulos osaketta kohden oli -0,24 euroa (0,17). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,05 euroa (1,41).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnotreen likvidit rahavarat olivat 25,7 miljoonaa euroa (51,0). Tilikauden  
rahavarojen muutos oli -26,0 miljoonaa euroa, joka sisältää toisella      
neljänneksellä maksetut osingot 5,1 miljoonaa euroa sekä Lifetree-yrityskaupan 
yhteydessä maksettu kauppahinta vähennettynä Lifetree:n hankintahetken     
rahavaroilla -14,7 miljoonaa euroa.                       

Taseen loppusumma 31.12.2009 oli 118,5 miljoonaa euroa (118,9). Korollinen   
vieras pääoma oli 18,9 miljoonaa euroa (20,0). Nettovelkojen suhde omaan    
pääomaan (net gearing) oli -10,8 prosenttia (-37,2 %). Taserakenne säilyi    
vahvana ja 31.12.2009 omavaraisuusaste oli 65,7 prosenttia (70,3 %).      

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa (1,3) eli 2,7 prosenttia (1,7 %)        
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä -0,5 miljoonaa  
euroa (1,9). Rahoitustuotot laskivat 1,7 miljoonaa euroa, johtuen lähinnä vuoden
2008 suurista valuuttakurssivoitoista. Rahoituskulut nousivat 0,7 miljoonaa   
euroa, johtuen pääosin emoyhtiön Lifetree-yrityshankintaa varten joulukuussa  
2008 nostetun pankkilainan koroista.                      

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - /  |    |    2009 |     2008 |
| vähennys +)              |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos         |    |     1,5 |     11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos        |    |    10,9 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        |    |    -0,1 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos          |    |    -1,5 |     -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos         |    |     3,3 |     -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ     |    |    14,1 |     9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT                              

Lifetree-yrityskaupan toteuduttua 6.5.2009 yhtiöllä oli seuraavat tulosyksiköt: 
VAS (Value Added Services), entinen Messaging-tuotelinja lisättynä Lifetreen  
MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS (Business and Operations Support Systems),  
entinen Charging-tuotelinja yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa lukuun   
ottamatta MDX+-liiketoimintaa.                         

VAS (Value Added Services), aiemmin Messaging                  

Vahvan maailmanlaajuisen VAS asiakaskannan ansiosta Tecnotree saavutti     
tyydyttävän tuloksen palvelu- ja ylläpitomyynnissä vuonna 2009.         
Sen sijaan järjestelmämyynti pieneni merkkittävästi kaikilla markkina-alueilla 
verkko-operaattoreiden lykättyä investointipäätöksiään maailmanlaajuisen laman 
vuoksi.                                     

Vuoden 2009 aikana Tecnotree sai uusia asiakkuuksia kehittyvillä markkinoilla, 
lähinnä Afrikassa ja Aasiassa. Myös Euroopassa yhtiö pystyi korvaamaan     
vanhentuneita järjestelmiä uuden sukupolven viestintäratkaisuilla. Vuoden 2009 
loppua kohden VAS-tuotealueen kysyntä osoitti piristymisen merkkejä. Tecnotreen 
uuden Bangaloren tuotekehitysyksikön odotetaan tuovan kilpailuetua ratkaisujen 
räätälöintiin ja uusien sisältö- ja data palveluiden kehittämiseen.       

BSS/OSS (Business and Operations Support Systems), aiemmin Charging       

BSS/OSS-yksikön liikevaihto oli hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa    
pienempi. Kysyntä oli voimakasta Lähi-Idässä ja Afrikassa ja tyydyttävää    
Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden 2009 aikana Tecnotree sai uusia asiakkuuksia 
voimakkaasti kasvavilla Afrikan ja Aasian markkinoilla. Vuoden aikana      
toimitusprojektien valmiusaste ja ylläpitosopimuskanta kehittyivät hyvin.    
Operaattoreiden kiinnostus Tecnomenin ja Lifetreen yhdistymisen myötä saatuihin 
uusiin BSS/OSS-tuotteisiin on osoittautunut vahvaksi.              

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 14,5 miljoonaa euroa (15,5) 
mikä vastaa 27,2 prosenttia (20,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 5,1 miljoonaa euroa (6,9), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot tilikaudella olivat 4,2 (3,4) miljoonaa euroa.             

HENKILÖSTÖ                                   

Vuoden 2009 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 779 (354) henkilöä,  
joista kotimaassa 83 (89) ja Suomen ulkopuolella 696 (265) henkeä, josta    
Intiassa 507 (0). Tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 665 (358).   
Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava: 

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |     2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |     |      779 |      354 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka            |     |      49 |      65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA              |     |      204 |      264 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC              |     |      526 |      25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     |      665 |      358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen       |     |     32,3 |     27,4 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj.  |     |        |        |
| euroa)              |     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

LIFETREE CONVERGENCE LTD:N OSAKKEIDEN HANKINTA                 

Yhtiö osti 6.5.2009 toteutuneella kaupalla 96,51 % Lifetree Convergence Ltd:n  
osakekannasta. Hankintapäivän jälkeen Tecnotree on ostanut ulkopuolisilta    
osakkeenomistajilta vielä 3,30 % yhtiön osakekannasta, joten Tecnotreen omistus 
oli vuoden 2009 lopussa 99,81 %.                        

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 12.3.2008 hallituksen päättämään    
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta osakeannilla. Edellä mainitun  
valtuutuksen nojalla hallitus toteutti Tecnomenin ja Lifetreen omistajien    
välillä sovittujen kauppakirjaehtojen mukaisesti maksullisen osakeannin     
laskemalla liikkeeseen yhtiön uusia osakkeita seuraavin ehdoin:         

Osakeannissa merkittiin toukokuussa 13.676.658 ja marraskuussa 677.241     
kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Uudet osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi Lifetreen myyjille.        
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli siten yhtiön    
kannalta painava taloudellinen syy. Kunkin uuden osakkeen merkintähinta oli 0,86
€. Osakkeiden merkintähinta maksettiin Lifetreen osakkeista muodostuvalla    
apporttiomaisuudella.                              

Yhtiö julkisti 11.5.2009 listalleottoesitteen. Uudet osakkeet otettiin     
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle 15.5.2009 ja    
16.11.2009.                                   

Lifetree Convergence Ltd on muuttanut nimensä kesäkuussa 2009 Tecnotree     
Convergence Ltd:ksi.                              

TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Vuoden 2009 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 77,2 miljoonaa euroa   
(83,5) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 73 630 977.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön koko    
osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,05  
euroa (1,41).                                  

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.12.2009 Helsingin Pörssissä yhteensä  
22 579 296 kappaletta (23 157 045 euroa), eli 30,7 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,21 euroa ja alin 0,78 euroa.    
Keskikurssi oli 1,00 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2009 oli 0,94 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 69 213 118 euroa.      

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tecnomen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 12.3.2008 valtuuttanut yhtiön     
hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää enintään 17 800 000 
uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden      
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta ja valtuus on voimassa kaksi vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on tämän valtuutuksen nojalla    
päättänyt 6.5.2009 ja 28.10.2009 Tecnotree Convergence Ltd:n osakkeiden     
hankintaan liittyen maksullisista osakeanneista ja laskenut liikkeeseen yhteensä
14.353.899 yhtiön uutta osaketta. Osakeantivaltuudesta oli tilikauden lopussa  
käyttämättä vielä 3.446.101 osaketta.                      

Tecnomen Lifetree Oyj:n 19.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti   
hallituksen päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.  
Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän  
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä      
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,     
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisesta, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.   
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2008 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tätä valtuutusta ei ole
käytetty tilikauden aikana.                           

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Tecnotree soveltaa 1.1.2009 alkaen uutta IFRS 8 -standardia           
(Toiminta-segmentit). Kuten entiset IAS 14:n mukaiset ensisijaiset segmentit,  
Tecnotree-konsernin IFRS 8:n mukaiset toimintasegmentit muodostuivat vuonna 2009
viestintä- ja maksuratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta.        
Toimintasegmentteinä esitetään VAS (Value Added Services), entinen       
Messaging-tuotelinja lisättynä Lifetreen MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS   
(Business and Operations Support Systems), entinen Charging-tuotelinja yhdessä 
Lifetreen liiketoiminnan kanssa lukuun ottamatta MDX+-liiketoimintaa. Tämä   
perustuu siihen, että nämä liiketoiminnat ovat selkeästi erotettavissa ja niitä 
seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä    
tulosyksikköinä.                                

Vuoden 2010 alusta lähtien Tecnotree raportoi segmentteinä maantieteelliset   
alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA 
(Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).          

OPTIO-OHJELMAT                                 

Neljännen vuosineljänneksen aikana yhtiön optioissa ei tapahtunut muutoksia.  

Yhtiöllä oli tilikauden aikana voimassa vuoden 2006 optio-ohjelma. Näiden    
optioiden tilanne oli 31.12.2009 seuraava:                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006A   |   667 000 |   304 000 | 1.4.2007-30.4.2010 |     2,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006B   |   667 000 |   667 000 | 1.4.2008-30.4.2011 |     1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006C   |   667 000 |       | 1.4.2009-30.4.2012 |     0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  2 001 000 |   971 000 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2006 optioiden merkintähintaa on vähennetty jaetun osingon määrällä 0,07 
euroa.                                     

Tecnomen Lifetree Oyj:n yhtiökokous päätti 19.3.2009 vuoden 2009        
optio-ohjelmasta, joka tuli voimaan Tecnotree Convergence Ltd:n osakkeita    
koskevan yrityskaupan toteuduttua. Uuden optio-ohjelman tilanne oli 31.12.2009 
seuraava:                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009A   |  1 026 005 |   265 554 | 1.4.2009-31.3.2011 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009B   |  2 394 013 |   619 627 | 1.4.2010-31.3.2012 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009C   |  3 420 018 |   885 181 | 1.4.2011-31.3.2013 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  6 840 036 |  1 770 362 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006 ja  |  8 841 036 |  2 741 362 |           |        |
| 2009   |       |       |           |        |
| yhteensä |       |       |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 31.12.2009 jäljellä   
yhteensä 8 841 036 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus oli enintään 10,72 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden      
tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista    
voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.12.2009 vielä 6 099  
674 kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2009   
enimmillään 3,59 %.                               

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on 
korkeintaan 8,50 %.                               

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty vuoden 2008        
vuosikertomuksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa ja 11.5.2009  
julkistetussa listalleottoesitteessä. Yhtiön lähiajan riskit ja         
epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin projekteihin ja projektien  
ajoitukseen sekä valuuttakurssien muutoksiin. Edelliseen osavuosikatsaukseen  
verrattuna yhtiön riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia
muutoksia.                                   

YHTIÖN JOHTO                                  

Tecnotreen hallitus nimitti BSS/OSS liiketoimintajohtaja Eero Mertanon yhtiön 
vt.toimitusjohtajaksi 2.10.2009 lähtien. Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Jarmo  
Niemi jätti tehtävänsä terveydellisistä syistä. Hän jatkaa toistaiseksi     
hallituksen osoittamissa erityistehtävissä. 2.10.2009 lähtien yhtiön johtoryhmän
muodostavat Eero Mertano, Atul Chopra, Naim Kazi ja Tuomas Wegelius.      

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                   

Tilikauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.                

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Globaalin talouskriisin vaikutuksesta operaattorit ovat olleet varovaisia uusien
investointien suhteen ja useat operaattorit ovat lykänneet investointejaan   
vuoden 2010 puolelle. Vuoden 2009 jälkipuolella Tecnotree on toteuttanut    
merkittävän rakennemuutoksen, jonka aikaansaamat kustannussäästöt toteutuvat  
täysimääräisesti vuonna 2010.                          

Uuden kustannusrakenteensa, laajemman tuotevalikoimansa ja asiakaslähtöisen   
toimintamallinsa (solution sales) ansiosta Tecnotree on nyt aiempaa       
kilpailukykyisempi. Tecnotree arvioi myyntinsä olevan merkittävästi isomman   
vuonna 2010 kuin vuonna 2009. Isomman myynnin ja vähentyneiden kustannusten   
seurauksena kannattavuuden odotetaan paranevan huomattavasti ja liikevoiton   
olevan positiivinen.                              

Tuotekehitysaktivointien määrän arvioidaan jäävän selvästi edellisvuotta    
pienemmiksi. Tämä johtuu tuotekehityksen painottumisesta entistä enemmän    
asiakaskohtaisiin projekteihin ja alhaisemmasta kustannustasosta.        

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ                          

Hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön     
tilikauden tappio, 22 656 856,24 euroa, siirretään vapaan oman pääoman     
kertyneisiin voittovaroihin.                          

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille tiedotustilaisuuden     
tilikauden 2009 tuloksesta 4.2.2010 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel   
Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki.         
Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Eero Mertano. Tilaisuus on   
suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta  
www.tecnotree.com.                               


TECNOMEN LIFETREE OYJ                              


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Eero Mertano, toimitusjohtaja, puh. 050 535 4970                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                --------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       |   | Viit | 10-12/0 | 10-12/08 |  2009 |  2008 |
| TULOSLASKELMA, Me   |   |  e |    9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |   |  2 |  13,5 |   21,7 |  53,3 |  77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |   |   0,0 |   0,0 |   0,3 |   0,0 |
| tuotot         |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |   |   |  -3,0 |   -3,8 |  -10,7 |  -16,7 |
| palvelut        |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista  |   |   |  -10,1 |   -6,9 |  -29,2 |  -24,0 |
| aiheutuvat kulut    |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |   |   |  -1,7 |   -1,5 |  -6,6 |  -5,6 |
| arvonalentumiset    |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |   |  -7,2 |   -4,6 |  -21,8 |  -19,4 |
| kulut         |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       |   |   |  -8,5 |   5,0 |  -14,7 |  11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   |   |   0,2 |   1,5 |   1,3 |   3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |   |   |  -0,3 |   -0,7 |  -1,8 |  -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA   |   |   |  -8,5 |   5,8 |  -15,2 |  13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   |   |   1,3 |   -1,0 |  -0,8 |  -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS    |   |   |  -7,2 |   4,8 |  -16,1 |  10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen  |   |   |     |     |     |     |
| jakautuminen:     |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |   |   |  -7,1 |   4,8 |  -16,1 |  10,2 |
| omistajille      |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle    |   |   |  -0,1 |     |   0,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |   |   |     |     |     |     |
| omistajille kuuluvasta |   |   |     |     |     |     |
| voitosta laskettu   |   |   |     |     |     |     |
| osakekohtainen tulos: |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton     |   |   |  -0,10 |   0,08 |  -0,24 |  0,17 |
| osakekohtainen tulos, |   |   |     |     |     |     |
| euroa         |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella |   |   |  -0,10 |   0,08 |  -0,24 |  0,17 |
| oikaistu        |   |   |     |     |     |     |
| osakekohtainen tulos, |   |   |     |     |     |     |
| euroa         |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA      | | Vii | 10-12/09 | 10-12/08 |  2009 |  2008 |
| TULOSLASKELMA, Me     | | te |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     | |   |   -7,2 |   4,8 |  -16,1 |  10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   | |   |     |     |     |     |
| erät:           | |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot ulkomaisista | |   |   1,8 |   -0,3 |   0,4 |  -0,5 |
|  yksiköistä       | |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen  | |   |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| eriin           | |   |     |     |     |     |
|  liittyvät verot    | |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan  | |   |   1,8 |   -0,3 |   0,4 |  -0,5 |
| tuloksen erät, verojen  | |   |     |     |     |     |
| jälkeen          | |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS  | |   |   -5,4 |   4,5 |  -15,6 |   9,6 |
| YHTEENSÄ         | |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan     | |   |     |     |     |     |
| tuloksen jakautuminen:  | |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille | |   |   -5,3 |   4,5 |  -15,7 |   9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     | |   |   -0,1 |     |   0,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me       | | Viite |   31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       | |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo          | |   3 |      20,0 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet | |   4 |      23,5 |     19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset käyttöomaisuus- | |   5 |      7,3 |      7,0 |
|  hyödykkeet          | |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset | |    |      1,5 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut | |    |      0,9 |      0,5 |
|  saamiset           | |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       | |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus       | |    |      1,3 |      1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset        | |    |      19,3 |     14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset        | |    |      17,2 |     24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoitukset         | |    |      1,6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat          | |    |      25,7 |     51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ         | |    |     118,5 |     118,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           | |    |      77,2 |     83,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       | |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat   | |    |      3,9 |      4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat | |    |      16,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat   | |    |      0,3 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       | |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | |    |      2,3 |     20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat ja muut velat   | |    |      18,1 |     10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  | |    |     118,5 |     118,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Omat osakkeet                                
D = Muuntoerot                                 
E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                   
F = Muut rahastot                                
G = Voittovarat                                 
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä          
I = Vähemmistön osuus                              
J = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |   H |  I |   J |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | -0, | 0,3 | 50,6 | 27,3 | 83,5 |   | 83,5 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |  1 |   |   |   |    |   |    |
| 1.1.2009 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti |  |   |   |   | 12,3 | 2,0 |   | 14,3 |   | 14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |  |   |   |   |   | -0,5 | -4,6 | -5,1 |   | -5,1 |
| ko    |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |  |   |   |   |   |   | 0,2 |  0,2 |   |  0,2 |
| steiset  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| maksut  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan |  |   |   |   |   |   |   |    | 0,6 |  0,6 |
| kinnat  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmist |  |   |   |   |   |   | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -0,7 |
| ökaupat  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |  |   |   | 0,4 |   |   | -16, | -15,7 | 0,0 | -15,6 |
| n laaja  |  |   |   |   |   |   |  1 |    |   |    |
| tulos   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhteensä |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | 0,4 | 12,6 | 52,1 | 6,6 | 77,1 | 0,1 | 77,2 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |   |   |   |   |    |   |    |
| 31.12.200 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 9     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kesäkuussa 2009 maksettiin osinkoa yhteensä 5 097 325,52 euroa eli 0,07 euroa  
osakkeelta 72 818 936 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    |  A |  B |  C |   D |   E |   F |   G |   H/J |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 |  0,2 |  0,3 |  54,7 |  17,4 |  78,0 |
| 1.1.2008  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |    |    |  -4,1 |    |  -4,1 |
| o     |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |   |   |    |  0,0 |    |    |   0,0 |
| osakeoptio |   |   |   |    |    |    |    |     |
| t     |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |   |   |   |    |    |    |  0,0 |   0,0 |
| teiset   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| maksut   |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |   |    |    |    |  -0,0 |  -0,0 |
| muutokset |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   | -0,3 |    |    |  9,9 |   9,6 |
| laaja   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| tulos   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| yhteensä  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 | -0,1 |  0,3 |  50,6 |  27,3 |  83,5 |
| 31.12.2008 |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä 4 138 209,46 euroa eli 0,07 euroa 
osakkeelta 59 117 278 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me    |  |   |     2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos           |  |   |    -16,1 |    10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden tulokseen:    |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot               |  |   |     6,6 |     5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Optiokulut ja työsuhde-etuudet   |  |   |     0,1 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Realisoitumattomat kurssierot    |  |   |     0,2 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot/tappiot käypään arvoon tulos- |  |   |     -0,2 |    -0,0 |
|  vaikutteisesti kirjattavien varojen |  |   |       |       |
|  arvostamisesta           |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut rahoitustuotot- ja kulut    |  |   |     0,2 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot              |  |   |     0,8 |     3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut            |  |   |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset       |  |   |     14,1 |     9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot            |  |   |     -1,2 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             |  |   |     0,4 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot            |  |   |     -3,2 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     |  |   |     2,0 |    26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat       |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä |  |   |    -14,0 |       |
| hankintahetken rahavaroilla     |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktiot vähemmistön kanssa    |  |   |     -0,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       |  |   |     -5,3 |    -7,2 |
| hyödykkeisiin             |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       |  |   |     -1,2 |    -1,0 |
| hyödykkeisiin             |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin   |  |   |     -0,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista  |  |   |     0,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot sijoituksista      |  |   |     0,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot sijoituksista     |  |   |     0,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta     |  |   |    -21,5 |    -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat        |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla |  |   |       |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot           |  |   |       |    20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut       |  |   |     -1,4 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen lisäykset  |  |   |     0,0 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |  |   |     -5,1 |    -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta      |  |   |     -6,5 |    15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |  |   |    -26,0 |    33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      |  |   |     51,0 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus  |  |   |     0,4 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten  |  |   |     0,2 |     0,0 |
| vaikutus               |  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa     |  |   |     25,7 |    51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                |  |   |    -26,0 |    33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAATIMISPERUSTA JA -PERIAATTEET                       

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja   
tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2008 
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa, lukuun ottamatta 1.1.2009 
voimaan tulleita uusia ja uudistettuja IFRS-säännöksiä. Näillä ei ole ollut   
olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteisiin ja 
laskentamenetelmiin.                              

Tilinpäätöslaskelmien ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.      

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Tecnotree-konserni raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä seuraavat: 
VAS (Value Added Services), entinen Messaging-tuotelinja lisättynä Lifetreen  
MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS (Business and Operations Support Systems),  
entinen Charging-tuotelinja yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa lukuun   
ottamatta MDX+-liiketoimintaa.                         

Muut segmentit sisältävät hallinnon kulut ja varat. Kohdistamattomat erät    
sisältävät vero- ja rahoituseriä. Toimintasegmenttien liiketulos sekä hallinnon 
kulut, lisättynä rahoitustuotot ja -kulut, muodostavat konsernin voiton /    
tappion ennen veroja.                              

IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut segmenteille kohdistettavien tai     
kohdistamatta jätettävien erien määrittelyperiaatteita. Tecnotreen IFRS 8:n   
mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.         

Tecnotree-konserni toimii kolmella maantieteellisellä alueella: Amerikka    
(Pohjois-, Väli-, ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja  
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Maantieteellisten alueiden liikevaihto    
esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTIT:         |     |    2009 |      2008 |
| LIIKEVAIHTO, Me          |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VAS                |     |    19,4 |      40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BSS/OSS              |     |    33,9 |      36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |     |    53,3 |      77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS, Me           |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VAS                |      |   -7,2 |      8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BSS/OSS              |      |   -4,2 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut segmentit           |      |   -3,3 |      -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |      |   -14,7 |      11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät:       |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      |      |   -0,5 |      1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA         |      |   -15,2 |      13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT, Me             |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VAS                |      |   30,6 |      32,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BSS/OSS              |      |   57,4 |      32,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut segmentit           |      |    1,5 |      1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |      |   89,4 |      67,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät:       |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset ja   |      |    1,8 |      0,5 |
| tuloverosaamiset          |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja rahavarat      |      |   27,3 |      51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           |      |   118,5 |     118,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET ALUEET:      |     |    2009 |      2008 |
| LIIKEVAIHTO, Me          |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja    |     |    23,1 |      41,6 |
| Etelä-Amerikka)          |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja    |     |    26,5 |      27,6 |
| Afrikka)              |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)  |     |     3,6 |      8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |     |    53,3 |      77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

3. YRITYSHANKINNAT                               

Yhtiö osti 6.5.2009 toteutuneella kaupalla yhteensä 96,51 % Tecnotree Intian  
(aiemmin Lifetree Convergence Ltd) osakekannasta. Tecnotree Intia ja sen    
tytäryhiöt on yhdistetty Tecnotree-konserniin 6.5.2009 alkaen.         
Hankintamenolaskelma esitettiin toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa IFRS  
3:n sallimalla tavalla alustavana.                       

Hankintapäivän jälkeen, Tecnotree on vaiheittain ostanut vähemmistöltä vielä  
3,30 prosenttia Tecnotree Intian osakekannasta. Käteisvastikkeena maksettiin  
yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi vähemmistölle suunnattiin yhteensä 677 241
uutta Tecnomen Lifetree Oyj:n osaketta joiden käyväksi arvoksi määritettiin 0,6 
tuhatta euroa. Kauppa nosti Tecnotreen omistusosuuden 96,51 prosentista 99,81  
prosenttiin ja liikearvon 0,6 miljoonalla eurolla.               

Tecnotreen tulos kaudelta 1.1-31.12.2009 sisältää hankitun yhtiön Tecnotree   
Intian tulosta 3,6 miljoonaa euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2009,   
Tecnotreen liikevaihto kaudelta 1.1-31.12.2009 olisi ollut noin 58,2 miljoonaa 
euroa ja tulos noin -15,8 miljoonaa euroa.                   

4. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                            

Tilikaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 5,1    
miljoonaa euroa (6,9), joka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön     
alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot tilikaudella olivat 4,2 miljoonaa euroa
(3,4).                                     

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET                     

Tilikaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 1,2 miljoonalla  
eurolla (1,0). Vähennyksiä tilikaudella oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2).     

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me |     |    2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           |     |     0,0 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset             |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta         |     |     0,6 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irlannin kiinteistöön liittyvä   |     |     0,4 |      0,4 |
| rajoitus              |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me     |     |    2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden   |     |       |        |
| vuokrasopimusten perusteella    |     |       |        |
| maksettavat vähimmäisvuokrat:   |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset       |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät |     |     0,7 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät  |     |     0,5 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. KONSERNIN TALOUDELLISET      |    |    2009 |      2008 |
| TUNNUSLUVUT, Me            |    |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |    |   -13,5 |      16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |    |   -20,0 |      12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |    |    65,7 |      70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %       |    |   -10,8 |     -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    |    1,4 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    |    2,7 |      1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot       |    |    14,5 |      15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    |    27,2 |      20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |    |    11,7 |      9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    |    665 |      358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    |    779 |      354 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, |      |  2009 |      2008 |
| Me                  |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, |      |  -0,24 |      0,17 |
| euroa                 |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,         |      |  -0,24 |      0,17 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |     |        |
| euroa                 |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa   |      |  1,05 |      1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |      | 73 496 |     59 142 |
| 1 000 kpl               |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |      | 68 039 |     59 134 |
| 1 000 kpl               |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |      |  1,00 |      1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |      |  0,78 |      0,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |      |  1,21 |      1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |      |  0,94 |      0,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |      |  69,2 |      49,8 |
| lopussa, Me              |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |      |  22,6 |      23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |      |  30,7 |      39,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |      |  23,2 |      23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen osinko *)       |      |     |      0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |      |     |      0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %     |      |     |      0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta-/voittosuhde (P/E)       |      |  -3,97 |      4,88 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta    
osinkoa.                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 4Q/09 | 3Q/09 | 2Q/09 | 1Q/09 | 4Q/08 | 3Q/08 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 13,5 |  13,2 |  15,0 |  11,5 |  21,7 |  18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -37,7 | -27,4 | -32,6 | -24,1 |  13,3 |  -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | -8,5 |  -3,0 |  -1,5 |  -1,7 |  5,0 |  3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -62,8 | -23,0 | -10,0 | -14,9 |  23,1 |  18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | -8,5 |  -3,5 |  -1,8 |  -1,4 |  5,8 |  4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  779 |  842 |  820 |  350 |  354 |  354 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,10 | -0,06 | -0,04 | -0,03 |  0,08 |  0,05 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,10 | -0,06 | -0,04 | -0,03 |  0,08 |  0,05 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | 1,05 |  1,12 |  1,20 |  1,38 |  1,41 |  1,34 |
| pääoma, euroa      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -8,3 | -11,3 | -14,3 | -31,5 | -31,0 | -25,2 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 11,7 |  15,2 |  21,5 |  11,7 |  9,7 |  17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.