TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 16.3.2005

Tecnomen Oyj           PÖRSSITIEDOTE    16.2.2005 klo 11.00

TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 16.3.2005

Tecnomen Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiön 16.3.2005 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen ehdotukset:

1) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutuksien perusteella
hankittujen ja/tai yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita,
samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai
muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamisessa,
yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen
suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä
tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa
osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien
uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja
yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n
mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan
määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista
sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei
kuitenkaan saa alittaa osakkeen nimellisarvoa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muun
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen,
investointien rahoittaminen, yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista
syntyvien sivukulujen suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai
kannustinjärjestelmän rakentaminen.

Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei saa
tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi hallitus on oikeutettu
päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai
optio-oikeuksia voidaan merkitä apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta
käyttäen tai muuten tietyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ehdotetaan
peruutettavaksi.

3)Osingonmaksu

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta ei
makseta osinkoa, ja tilikauden voitto siirretään Voitto/Tappio-tilille.

4) Tilintarkastajan valitseminen

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa
tarkastusvaliokunnan esityksen ja saadun suostumuksen mukaisesti KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.


TECNOMEN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, 020 447 7375
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa