Tecnomenin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006

Tecnomen Oyj         PÖRSSITIEDOTE   26.04.2006 klo 8.30

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 (tilintarkastamaton)

Tilikauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ollen 15,2 miljoonaa euroa
(12,6), tulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,4) ja kassavirta -5,3 (-1,7).
Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 21,3 (19,4) miljoonaa euroa.

- Liikevaihto 15,2 milj. euroa (12,6)
- Liiketulos 0,4 milj. euroa (-0,3)
- Tilauskanta 21,3 milj. euroa (19,4)
- Kassavirta -5,3 milj. euroa (-1,7)
- Kassavarat 27,8 milj. euroa (29,1)
- Omavaraisuusaste 84,1 prosenttia (87,3 %)
- Velkaantumisaste –36,0 prosenttia (-42,4 %)

AVAINLUVUT            1-3/06  1-3/05   2005
Liikevaihto, Me *)         15,2   12,6   69,0
Liikevaihto, muutos %       20,9   -4,2   33,7
Liiketulos, Me           0,4   -0,3   9,6
  % liikevaihdosta         2,6   -2,1   13,9
Tulos ennen veroja, Me       0,3   -0,2   10,3
  % liikevaihdosta         1,8   -1,7   14,9
Katsauskauden tulos        -0,1   -0,4   8,8
                             
Henkilöstö katsauskauden      387    350   373
lopussa
                             
Tulos/osake, euroa,        -0,00   -0,01   0,15
laimentamaton
Tulos/osake, euroa,        -0,00   -0,01   0,15
laimennusvaikutuksella
oikaistu
                             

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat
katsauskaudelta 1-3/2006 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta
1-3/2005, ellei toisin mainita.

*) Vuoden 2006 alusta Tecnomen kirjaa valuuttamääräisen myynnin rahavirran
suojausten käyvän arvon toteutuneet ja laskennalliset muutokset liikevaihdon
oikaisueriin, aikaisemman käytännön mukaan ne kirjattiin liiketoiminnan muihin
tuottoihin tai kuluihin. Mikäli tätä kirjaustapaa oltaisiin noudatettu vuonna
2005 kauden 1-3/2005 liikevaihto olisi ollut 11,6 milj. euroa ja liiketoiminnan
muut kulut 3,5 milj.euroa. Koko vuoden 2005 liikevaihto olisi ollut 66,4 milj.
euroa ja liiketoiminnan muut kulut 17,5 milj. euroa. Kirjauskäytännön
muutoksella ei ole vaikutusta liiketulokseen.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ja oli 15,2
miljoonaa euroa (12,6).

Katsauskauden myynnistä on 11,8 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 3,4 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot)
mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 58,8 prosenttia
(34,2 %), EMEA 24,9 prosenttia (48,9 %) ja APAC 16,2 prosenttia (16,9 %).

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 43,1 prosenttia
(63,3 %) ja Charging 56,9 prosenttia (36,7 %).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 4,4 miljoonaa euroa (2,9)
ollen 28,8 prosenttia (22,8 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 2,3 miljoonaa euroa, eli 15,3 prosenttia
(15,6 %) liikevaihdosta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,3 miljoonaa euroa (19,4).
Amerikan osuus tilauskannasta oli 51,5 prosenttia, EMEAn osuus 42,0 prosenttia
ja APACin osuus 6,5 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Katsauskauden liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,3). Kannattavuuteen
vaikutti merkittävimmän asiakasprojektin kustannukset ja myynnin jakautuma.

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,2).

Tulos osaketta kohden oli -0,00 euroa (-0,01). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 1,30 euroa (1,17).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 27,8 miljoonaa
euroa (29,1). Taseen loppusumma 31.03.2006 oli 92,0 miljoonaa euroa (78,5).
Korollinen vieras pääoma oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan (gearing) oli –36,0 prosenttia (-42,4 %). Taserakenne säilyi
vahvana ja 31.03.2006 omavaraisuusaste oli 84,1 prosenttia (87,3 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,3) eli 3,9 prosenttia (2,3 %)
liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -0,1 miljoonaa euroa
(0,1). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli
kulua 0,3 (0,0) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat voitot 0,1
miljoonaa euroa, muut rahoitustuotot 0,1 miljoonaa euroa (0,1).

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me                  1-3/06   1-3/05
Myyntisaamisten muutos                    0,3    -0,9
Muiden saamisten muutos                   -3,2    -0,7
Vaihto-omaisuuden muutos                   -2,1    -1,2
Ostovelkojen muutos                      2,2     1,0
Muiden velkojen muutos                    -1,0     0,4
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ                -3,8    -1,4
                                       

MARKKINAT

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä operaattorit jatkoivat investointejaan
etenkin kasvavilla markkina-alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa,
Afrikassa ja väkirikkaissa Aasian maissa. Katsauskaudella Tecnomen aloitti
useita edellisenä vuonna saatujen tilausten toimitusprojekteja.

Uuden sukupolven viestintäjärjestelmien (NGM) kysyntä jatkoi edelleen kasvuaan
etenkin Länsi-Euroopassa ja Aasiassa operaattorien pyrkiessä investoimaan uuden
sukupolven järjestelmiin tuottojen ja kannattavuuden lisäämiseksi. Myös
multimedia- ja lyhytsanomaviestikeskusten kysyntä jatkui tasaisena.
Ennakkomaksujärjestelmien kysyntä noudatti vahvana jatkuvaa tilaajamäärien
kasvua.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 3,2 miljoonaa euroa (3,0)
mikä vastaa 21,2 prosenttia (23,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 1,8 miljoonaa euroa (0,5), joka
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen
poistot katsauskaudella olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Maaliskuun 2006 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 387 (350)
henkilöä, joista kotimaassa 127 (129) ja Suomen ulkopuolella 260 (221) henkeä.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 379 (350). Yhtiön
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:
Amerikka 65 (51), EMEA 297 (274) ja APAC 25 (25).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Maaliskuun 2006 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 75,8 miljoonaa euroa
(67,5) ja osakepääoma 4 664 702,24 euroa jakautuen 58 308 778 osakkeeseen. Oma
pääoma osaketta kohden oli 1,30 euroa (1,17).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.03.2006 Helsingin Pörssissä yhteensä
11 745 126 kappaletta (32 083 327 euroa), eli 20,14 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 3,06 euroa ja alin 2,46 euroa.
Keskikurssi oli 2,73 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.03.2006 oli 2,97 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 173 177 071 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tecnomenin 15.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2005
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2005 hallituksen
esityksen mukaisesti 0,02 euroa osakkeelta.

Hallitus

Tecnomenin varsinainen yhtiökokous ei tuonut muutoksia Tecnomenin hallituksen
toimikauteen eikä kokoonpanoon. Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi
päättyy 2007. Hallituksen jäsenet ovat Lauri Ratia, Lars Hammarén, Carl-Johan
Numelin, Keijo Olkkola, Christer Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa enintään 66 177 792 eurolla
siten, että ylikurssirahaston alentamismäärästä vähintään 5 817 398 euroa ja
enintään 6 003 928 euroa jaetaan yhtiöön sijoitetun sidotun pääoman
palautuksena osakkeenomistajille heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa
siten, että osakkeenomistajille palautetaan 0,10 euroa kutakin yhtiön osaketta
kohti. Siltä osin kuin varoja ei jaeta pääomanpalautuksena osakkeenomistajille,
ylikurssirahaston alentamismäärä siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvaan rahastoon.

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää Patentti- ja rekisterihallituksen
lupaa, joka saadaan arviolta kuuden kuukauden kuluttua yhtiökokouksen
päätöksestä. Yhtiö tiedottaa erikseen pörssitiedotteella palautuksen täsmäytys-
ja maksupäivästä luvan saamisen jälkeen.

Hallituksen valtuudet

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 817 397 oman osakkeen
hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, käytettäväksi osana
yhtiön kannustus- ja palkkiojärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan hankkia hankintahetken käypään
arvoon muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 952 197 osakkeen luovuttamisesta.
Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden tai investointien toteuttamisessa tai rahoittamisessa,
käytettäväksi osana yhtiön kannustus- ja palkkiojärjestelmien toteuttamisessa
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutus sisältää
oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita edellyttäen,
että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy sekä oikeuden
määrätä luovutushinnan määräytymisen perusteista. Valtuutus ei sisällä oikeutta
luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten,
että uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 11 661 755
kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 932 940,40
eurolla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Päätöstä ei saa tehdä
yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

OPTIO-OHJELMAT

Tecnomenin varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2006 optio-ohjelman
hyväksymisestä. Optio-oikeuksia annetaan hallituksen päätöksellä Tecnomen-
konsernin avainhenkilöille enintään 2 001 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään enintään 2 001 000 yhtiön osaketta. Optio-oikeuksista 667 000
merkitään tunnuksella 2006A, 667 000 tunnuksella 2006B ja 667 000 tunnuksella
2006C.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. – 31.3.2006, optio-oikeudella
2006B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.
– 31.3.2007 ja optio-oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. – 31.3.2008. Optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A
1.4.2007 - 30.4.2010, optio-oikeuksilla 2006B 1.4.2008 - 30.4.2011 ja optio-
oikeuksilla 2006C 1.4.2009 – 30.4.2012.

Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään
optiolajiin. Hallitus on tehnyt päätöksen mitätöidä vuoden 2002 optio-ohjelman
mukaiset jakamattomat optio-oikeudet.

Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat: 2002A 1.4.2003-30.4.2006, 2002B
1.4.2004-30.4.2007, 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja 2002D 1.4.2006-30.4.2008. Optio-
oikeuksien merkintähinnat ovat 2002A ja 2002B optio-oikeuksilla 1,66 euroa,
2002C optio-oikeudella 0,44 euroa ja 2002D optio-oikeudella 1,31 euroa.
Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita.

RISKIENHALLINTA

Tecnomenin toiminnan suurimmat riskit liittyvät merkittäviin asiakas- ja
partnerisuhteisiin sekä tuotekehityksen oikea-aikaisuuteen ja onnistumiseen.

Suojauspolitiikan tavoitteena on suojata maksimissaan valuuttamääräinen
nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta. Valuuttasuojausten käyvän arvon
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän
luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron
rahastoihin.

Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti. Osana myyntiprosessia
asiakkaan luottokelpoisuus sekä asiakkaalle toimitettujen aikaisempien
projektien saamistilanne tarkistetaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Service Business-yksikkö

Vastatakseen huoltosopimusten ja muiden lisäpalveluiden tasaiseen kasvuun
Tecnomen on perustanut Service Business-yksikön. Yksikköä johtaa Vesa Niinistö,
joka raportoi operatiivisesta toiminnasta vastaavalle, johtaja Vesa
Kemppaiselle.

VUODEN 2006 NÄKYMÄT

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen tulee vaikuttamaan merkittävimmän
asiakasprojektin kustannukset. Tästä huolimatta liikevaihdon ja liiketuloksen
odotetaan paranevan viime vuodesta. Vuoden 2006 aikana Tecnomenin tavoitteena
on liikevaihdon kasvattaminen ja hyvän kannattavuustason säilyttäminen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:
1-6/2006 tiistai 15.8.
1-9/2006 tiistai 24.10.

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta
26.04.2006 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me       1-3/2006    1-3/2005     2005
LIIKEVAIHTO                 15,2      12,6     69,0
Liiketoiminnan muut tuotot          0,1      0,0       
Materiaalit ja palvelut           -4,4      -2,0     -13,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat       -5,8      -5,8     -23,3
kulut
Poistot                   -0,6      -0,6     -2,2
Liiketoiminnan muut kulut          -4,1      -4,5     -20,1
LIIKETULOS                  0,4      -0,3      9,6
Rahoitustuotot                0,5      0,4      1,9
Rahoituskulut                -0,6      -0,3     -1,1
TULOS ENNEN VEROJA              0,3      -0,2     10,3
Tuloverot                  -0,4      -0,1     -1,5
                                       
KATSAUSKAUDEN TULOS             -0,1      -0,4      8,8
                                       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa     -0,00     -0,01     0,15
Tulos/osake,                -0,00     -0,01     0,15
laimennusvaikutuksella oikaistu,
euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,30      1,17     1,33


KONSERNIN TASE, Me          31.03.2006   31.03.2005  31.12.2005
Pitkäaikaiset varat                             
  Käyttöomaisuus              16,6      11,3     14,7
  Muut pitkäaikaiset varat         0,6      0,6      0,6
Lyhytaikaiset varat                             
  Vaihto-omaisuus              4,4      3,4      2,3
  Myyntisaamiset              21,9      13,8     22,1
  Muut saamiset              20,7      20,3     17,5
  Rahoitusarvopaperit           21,8      26,6     22,3
  Rahat ja pankkisaamiset          6,0      2,6     10,9
VARAT                    92,0      78,5     90,4
                                       
Oma pääoma                 75,8      67,5     77,3
                                       
Pitkäaikainen vieras pääoma                         
  Varaukset                        0,1       
  Korollinen vieras pääoma         0,4      0,5      0,4
  Koroton vieras pääoma           0,3             0,3
  Laskennallinen verovelka         1,9      0,7      1,5
Lyhytaikainen vieras pääoma                         
  Korollinen vieras pääoma                 0,1       
  Koroton vieras pääoma          13,5      9,7     10,9
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA         92,0      78,5     90,4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR       Osake- Ylikurssi-   Muut   Omat Muunto- Voitto-  Yht.
         pääoma  rahasto rahastot osakkeet   ero  varat
Oma pääoma      4,6   66,2    0,3   -0,1   0,2   6,0  77,3
1.1.2006
Muuntoerot                         -0,2      -0,2
Suorat                                     
kirjaukset
voittovaroihin                            0,1  0,1
Tilikauden tulos                          -0,1  -0,1
Osinginjako                             -1,2  -1,2
Oma pääoma      4,6   66,2    0,3   -0,1   0,0   4,8  75,8
31.03.2006


MEUR       Osake- Ylikurssi-   Muut   Omat Muunto- Voitto-  Yht.
         pääoma  rahasto rahastot osakkeet   ero  varat
Oma pääoma      4,6   66,0    0,4   -0,3   0,0   -3,3  67,5
1.1.2005
Muuntoerot                         0,0       0,0
Suorat                                0,3  0,3
kirjaukset                                   
voittovaroihin
Tilikauden tulos                          -0,4  -0,4
Oma pääoma      4,6   66,0    0,4   -0,3   0,0   -3,3  67,5
31.03.2005
                                        


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me     1-3/2006 1-3/2005      2005
Liiketoiminnan nettorahavirta        -2,9   -0,9      8,3
Investointien nettorahavirta        -2,5   -0,8      -5,7
Rahoituksen nettorahavirta          0,0  -0,0      -0,1
Rahavarojen muutos             -5,3   -1,7      2,5
                                    
Rahavarat kauden alussa 1.1.        33,2   30,8      30,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     -0,1   0,0      0,2
Sijoitusten käyvän arvon muutosten      0,0   0,1      -0,2
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 31.03./31.12.   27,8   29,1      33,2
Muutos                   -5,3   -1,7      2,5
                                    
                                    
TOISSIJAISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO   1-3/2006   1-3/2005     2005
, Me
Amerikka                    8,9      4,3     38,8
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka         3,8      6,1     24,8
Aasia ja Tyynenmeren alue           2,5      2,1     5,3
YHTEENSÄ                   15,2     12,6     69,0


KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT,  1-3/2006  1-3/2005      2005
Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %         4,8    -1,0      15,7
Oman pääoman tuotto, %           -0,7    -2,1      12,1
Omavaraisuusaste, %             84,1    87,3      86,9
Velkaantumisaste, %            -36,0    -42,4     -42,4
Investoinnit                 0,6     0,3      2,0
  % liikevaihdosta             3,9     2,3      3,0
Tutkimus ja kehitysmenot           3,2     3,0      13,4
  % liikevaihdosta             21,2    23,9      19,5
Tilauskanta                 21,3    19,4      27,9
Henkilöstö keskimäärin            379     350      355
Henkilöstö kauden lopussa          387     350      373


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT,  1-3/2006 1-3/2005      2005
Me
Tulos/osake, laimentamaton, euroa     -0,00   -0,01      0,15
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella    -0,00   -0,01      0,15
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,30   1,17      1,33
Osakemäärä kauden lopussa,        58 309  58 093     58 309
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,          58 309  58 093     58 147
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                      
  Keskikurssi               2,73   1,38      1,86
  Alin                   2,46   1,28      1,28
  Ylin                   3,06   1,52      2,60
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa    2,97   1,38      2,45
Osakekannan markkina-arvo kauden      173,2   80,2     142,9
lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl           11,7   10,5      42,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä       20,1   18,0      73,4
Osakevaihto, Me               32,1   14,4      79,3
                                     
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me     1-3/2006    1-3/2005     2005

Annetut pantit                0,6      0,8      0,7
Omasta velasta                                
 Kiinteistökiinnitykset                  0,7      0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                         
 Kiinteistökiinnitykset           1,3      1,3      1,3
 Yrityskiinnitykset             0,2      0,2      0,2
Muut omat vastuut              2,8      2,4      3,3
                                       
JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me                           
 Valuuttatermiinit                             
  Käypä arvo                2,6      22,5     11,4
  Kohde-etuuden arvo            2,7      22,5     10,9


AVAINLUVUT            Q1/06  4Q/05  3Q/05  2Q/05  1Q/05
NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me
Liikevaihto            15,2  17,9  19,5  19,1  12,6
Liikevaihto, muutos %       20,9  44,7  66,9  32,0  -4,2
Liiketulos             0,4   3,2   4,2   2,4  -0,3
  % liike-vaihdosta        2,6  17,9  21,4  12,8  -2,1
Tulos ennen veroja         0,3   3,2   4,2   3,1  -0,2
                                   
Henkilöstö kauden lopussa     387   373   356   357   350
                                   
Tulos/osake, laimentamaton,   -0,00  0,05  0,06  0,04  -0,01
euroa
Tulos/osake,           -0,00  0,05  0,06  0,04  -0,01
laimennusvaikutuksella
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa      1,30  1,33  1,28  1,21  1,17
Korolliset nettovelat, Me    -27,3  -32,8  -30,1  -30,7  -28,6
                                   
Tilauskanta, Me          21,3  27,9  19,1  15,1  19,4

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia
lukuun ottamatta, 31.03.2006:

                      Osakkeita, kpl   % osakkeista ja
                                   äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo/Mandatum       3 083 400        5,29
OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto         2 412 162        4,14
Hammaren Lars-Olof               2 164 300        3,71
Sumelius Henning                2 022 300        3,47
Pohjola Finland Value sijoitusrahasto      1 479 800        2,54
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva        1 275 000        2,19
Fim Fenno Sijoitusrahasto            1 246 600        2,14
Suupohjan Osuuspankki              1 193 400        2,05
Sumelius Johanna Marina             1 122 400        1,92
Investsum Oy                   947 500        1,62
YHTEENSÄ                    16 946 862        29,07

Omistusajakauma 31.03.2006

Osakkeita, kpl      Omistuksia      %  Osakemäärä, kpl      %
1-100              523    9,00      31 312    0,05
101-500            2 381    40,97      614 113    1,05
501-1 000          1 023    17,61      824 507    1,41
1 001-5 000          1 254    21,58     3 043 343    5,22
5 001-10 000          270    4,65     2 049 103    3,51
10 001-50 000          234    4,03     5 558 241    9,53
50 001-100 000          42    0,72     3 042 138    5,22
100 001-500 000         66    1,14    14 232 072    24,41
500 001<             18    0,31    28 876 349    49,53
Yhteistilillä                       37 600    0,06
Kaikki yhteensä        5 811   100,00    58 308 778   100,00

Omistusjakauma sektoreittain 31.03.2006

                          Osakkeita, kpl      %
Yritykset                        4 158 881    7,13
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset             20 384 457    34,96
Julkisyhteisöt                      967 180    1,66
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt           2 908 463    4,99
Kotitaloudet yhteensä                 28 443 962    48,78
Ulkomaiset omistajat                  1 408 235    2,42
YHTEENSÄ                        58 271 178    99,94
Yhteistilillä                       37 600    0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä               58 308 778   100,00
Hallintarekisterissä                  7 956 376    13,65

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa