Tecnotree Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
26.10.2011 klo 9.45

Tecnotree Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme yhden kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet ennen kunkin ansaintajakson alkua. Palkkion saaminen järjestelmän ensimmäiseltä ansaintajaksolta edellyttää, että johtoryhmän jäsenet ja hallituksen erikseen nimeämät avainhenkilöt hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Tecnotree-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja oikaistuun operatiiviseen liikevoittoon sekä johtoryhmän jäsenten ja hallituksen erikseen nimeämien avainhenkilöiden osalta lisäksi edellä mainitun osakeostoedellytyksen täyttymiseen. Palkkiota ei makseta ansaintajaksolta 2012, mikäli konsernin tilikauden 2012 kassavirta on negatiivinen.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 maksetaan hallituksen päätöksen mukaisesti vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus käytetään palkkiosta avainhenkilölle aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin. Ansaintajaksolta 2012 maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2014. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy sitouttamisjakson aikana, palkkiona annetut osakkeet on palautettava yhtiölle vastikkeetta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen ja hallituksen erikseen nimeämän avainhenkilön on omistettava sitouttamisjakson jälkeen järjestelmän perusteella ansaittuja osakkeita, kunnes kaikkien hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkastaan.

Hallitus voi päättää maksaa palkkion myös kokonaan rahana, jolloin se maksetaan vasta sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2015. Palkkion arvo määräytyy palkkion maksuajankohdan osakekurssin perusteella. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Järjestelmästä yhden kalenterivuoden aikana maksettavan palkkion arvo vastaa enintään avainhenkilön kahden vuoden bruttopalkkaa palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 avainhenkilöä. Ansaintajakson 2012 perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärä vastaa yhteensä noin 1,6 miljoonan Tecnotree Oyj:n osakkeen arvoa.


TECNOTREE OYJ


Hallitus

LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa