Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
13.8.2015 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Positiivinen kassavirta

Toinen vuosineljännes

 • Toisen vuosineljännenksen liikevaihto oli 17,1 miljoonaa euroa (11,7).
 • Vuosineljänneksen liiketulos oli 1,5 miljoonaa euroa (-4,3).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli -2,9 miljoonaa euroa (-5,8) ja tulos oli -1,7 miljoonaa euroa (‑6,2).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 37,4 miljoonaa euroa (31.12.2014: 38,9).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 2,8 miljoonaa euroa (‑0,5).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,05).

Tammi-kesäkuu 2015

 • Katsauskauden liikevaihto oli 34,2 miljoonaa euroa (26,1).
 • Liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa (-6,1).
 • Oikaistu katsauskauden tulos oli -3,3 miljoonaa (-9,3) euroa ja katsauskauden tulos ‑5,0 miljoonaa euroa (-11,0).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli 3,6 miljoonaa euroa (-3,8) ja rahavarat olivat 5,6 miljoonaa euroa (31.12.2014: 2,5).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,09).

   

AVAINLUVUT 4-6/
2015
4-6/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
           
Liikevaihto, Me 17,1 11,7 34,2 26,1 74,0
Oikaistu liiketulos, Me 1 1,5 -4,3 2,8 -6,1 3,7
Liiketulos, Me 1,5 -4,3 2,5 -6,1 3,3
Tulos ennen veroja, Me 1,0 -5,5 -1,4 -9,2 -2,4
Oikaistu kauden tulos, Me 2 -2,9 -5,8 -3,3 -9,3 -6,4
Kauden tulos, Me -1,7 -6,2 -5,0 -11,0 -9,3
           
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,05 -0,04 -0,09 -0,08
           
Tilauskanta, Me     37,4 46,7 38,9
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me 2,8 -0,5 3,6 -3,8 -1,8
Rahavarojen muutos, Me 2,4 0,2 3,0 -3,5 -4,2
Rahavarat, Me     5,6 3,1 2,5
           
Omavaraisuusaste %     19,6 18,9 22,5
Nettovelkaantumisaste %     181,3 238,8 172,7
           
Henkilöstö kauden lopussa     939 1 052 993

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-6/2015 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2014, ellei toisin mainita.


Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen

Toisen vuosineljänneksen aikana kehitys oli monella alueella hyvää: kannattavuus ja kassavirta ovat kehittyneet positiivisesti ja kysyntä uusia tuotteita kohtaan jatkui hyvänä. Toimenpiteet tuotteistamisen parantamiseksi ovat myös tuottaneet tulosta: liiketoiminnan kulut ovat pienentyneet ja liiketulos on selkeästi parantunut edellisestä vuodesta.

Yrityssaneeraus ei ole vaikuttanut yrityksen toimintaan merkittävästi ja yritys onkin pystynyt jatkamaan panostusta uusiin tuotteisiin ja uusiin asiakkaisiin suunnitelmien mukaisesti.

Alkuvuodesta on jatkettu aktiviteetteja, joilla pyritään vaikuttamaan Liiketuloksen ulkopuolelle jäävien kustannusten – erityisesti lähdeverojen hallintaan.”


YRITYSSANEERAUS

Tecnotree Oyj jätti 5.3.2015 Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Tecnotree Oyj:n 27.3.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän hakemuksen ja yrityssaneerausmenettelyn jatkamisen.

Tecnotree Oyj:n liiketoiminta on ollut useana vuonna tappiollista, rahatilanne pysyi vuoden 2014 aikana kireänä sekä emoyhtiön oma pääoma laski 31.12.2014 alle puoleen osakepääomasta. Yhtiö on hakenut aktiivisesti ratkaisua yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi ja tarkastellut huolellisesti eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Selvitystyön perusteella yhtiö totesi johtopäätöksenään, että sekä yhtiön että sen intressiryhmien kannalta paras ratkaisu on yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen. Yhtiö katsoo, että sen vaikeudet ovat luonteeltaan tilapäisiä, ja yrityssaneerausmenettelyssä olisi yhtiön arvion mukaan mahdollista tervehdyttää yhtiön rahoitus- ja pääomarakenne, ja siten turvata yhtiön liiketoiminnan pitkän aikavälin jatkuvuus. Yrityssaneeraus helpottaa toteutuessaan yhtiön velkavastuita ja parantaa tältä osin myös yhtiön omaa pääomaa.

Käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään asianajaja Jari Salmisen asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Velkojien oli kirjallisesti ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa (saatavansa), mikäli ne poikkesivat velallisen ilmoittamasta, viimeistään 7.4.2015. Selvittäjän oli lähetettävä velallisen taloudellisesta tilasta tiedoksi asiaan osallisille viimeistään 5.5.2015. Selvittäjän on viimeistään 30.9.2015 laadittava ja toimitettava Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi. Tecnotree Oyj:n on noudatettava tuomioistuinmenettelyn kautta vahvistettavaa saneerausohjelmaa. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisellä käräjäoikeuteen ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, ja yhtiö on jatkanut sovittujen asiakasprojektien toteuttamista sekä palveluiden tarjoamista asiakkailleen normaalisti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin, valuuttakurssien muutoksiin ja rahoitukseen. Rahan riittävyys on merkittävin yksittäinen riski. Rahoitussopimukseen sisältyy kovenanttiehtoja, jotka aiheuttavat riskin. Tarkempia tietoja on osavuosikatsauksen kohdassa ”Rahoitus, rahavirta ja tase”.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.

Konsernin oma pääoma oli 14,7 miljoonaa euroa 30.6.2015. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin 1,1 miljoonaa euroa negatiivinen.

Yrityssaneeraus

Tecnotree Oyj jätti Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen 5.3.2015. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Velkojien oli kirjallisesti ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa (saatavansa), mikäli ne poikkesivat velallisen ilmoittamasta, viimeistään 7.4.2015. Selvittäjän oli lähetettävä velallisen taloudellisesta tilasta tiedoksi asiaan osallisille viimeistään 5.5.2015. Selvittäjän on viimeistään 30.9.2015 laadittava ja toimitettava Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi. Tecnotree Oyj:n on noudatettava oikeuden hyväksymää suunnitelmaa. Tähän liittyy riski. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen Tecnotreellä on ollut yksittäisiä ongelmia erityisesti niiden yhtiöiden kanssa, joilta Tecnotreellä on ollut ostoja. Myös asiakkaat saattavat pelätä Tecnotreehen liittyvää riskiä, mikä voi vaikuttaa jatkossa saataviin tilauksiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen lykkääminen

Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Oikeus päätti, että saneerausohjelmaehdotus tulee jättää 6.7.2015 mennessä.

Espoon käräjäoikeus on 3.7.2015 päättänyt pidentää määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi käräjäoikeuteen 30.9.2015 saakka selvittäjän hakemuksesta. Hakemuksen sisältö oli seuraava:

”Yrityssaneeraukseen määrätty selvittäjä pyytää, että käräjäoikeus pidentää määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi käräjäoikeuteen 30.9.2015 saakka.

Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen määräaikaan 6.7.2015 mennessä ei ole mahdollista, koska:

 • yhtiö harjoittaa liiketoimintaa usealla eri mantereella, mistä johtuen velkaselvittely on vienyt odotettua enemmän aikaa;
 • vakuusvelan määrän määrittäminen on kesken; ja
 • yhtiön Intian tytäryhtiön, Tecnotree Convergence Private Ltd:n, tilinpäätös 31.3.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei ole vielä valmistunut. Tecnotree Convergence Private Ltd muodostaa olennaisen osan konsernin toiminnoista.


Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen on edennyt, eikä saneerausmenettelyyn kuuluvissa selvityksissä ole ilmennyt esteitä toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi ja yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi.”

Vuoden 2015 näkymät

Yhtiö arvioi liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden to 13.8.2015 kello 10.00 Scandic Simonkenttä hotellin Tapiola kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkileinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ


Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V.
Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

 

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.