Tecnotree Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Puolivuosikatsaus
12.8.2016 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

LATINALAISEN AMERIKAN LIIKEVAIHTO ON LASKENUT JA TECNOTREE ON KÄYNNISTÄNYT SÄÄSTÖOHJELMAN

Toinen vuosineljännes

 • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,2 miljoonaa euroa (17,1).
 • Vuosineljänneksen liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa (1,5).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,9) ja tulos oli -2,6 miljoonaa euroa (-1,7).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 29,8 miljoonaa euroa (31.12.2015: 26,8).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -0,4 miljoonaa euroa (2,8).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,01).

 

Tammi-kesäkuu 2016

 • Katsauskauden liikevaihto oli 29,2 miljoonaa euroa (34,2).
 • Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (2,5).
 • Oikaistu katsauskauden tulos oli -6,2 miljoonaa (-3,3) euroa ja katsauskauden tulos -7,1 miljoonaa euroa (-5,0).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -2,3 miljoonaa euroa (3,6) ja rahavarat olivat 3,1 miljoonaa euroa (31.12.2015: 6,4).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,04).
 • Tecnotree on päättänyt käynnistää säästöohjelman, jonka tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja vuositasolla 5,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 100 henkilötyövuotta.

 

AVAINLUVUT 4-6/
2016
4-6/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
           
Liikevaihto, Me 16,2 17,1 29,2 34,2 76,5
Oikaistu liiketulos, Me 1 1,0 1,5 -1,4 2,8 12,0
Liiketulos, Me 1,0 1,5 -1,4 2,5 11,7
Tulos ennen veroja, Me -1,4 1,0 -5,1 -1,4 7,8
Oikaistu kauden tulos, Me 2 -1,1 -2,9 -6,2 -3,3 0,6
Kauden tulos, Me -2,6 -1,7 -7,1 -5,0 0,2
           
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,01 -0,06 -0,04 0,00
           
Tilauskanta, Me     29,8 37,4 26,8
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -0,4 2,8 -2,3 3,6 6,3
Rahavarojen muutos, Me -0,3 2,4 -3,3 3,0 4,2
Rahavarat, Me     3,1 5,6 6,4
           
Omavaraisuusaste %     13,1 19,6 23,9
Nettovelkaantumisaste %     323,7 181,3 145,2
           
Henkilöstö kauden lopussa     926 939 934

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on tilinpäätöstiedotteessa kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut on määritelty yllä olevan taulukon alaviitteessä, sekä ”Tuloskehitys” –kappaleen taulukossa ”Tuloslaskelman avainluvut”.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-6/2016 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2015, ellei toisin mainita.


Toimitusjohtaja Padma Ravichander

”Vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa isompi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Koska ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi 4,1 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuotta aiemmin, ensimmäisen puolen vuoden liikevaihto oli 5,0 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuosi sitten liikevaihtoon ja tulokseen kirjattiin 1,9 miljoonan euron suuruiset positiiviset kurssierot lähinnä dollarin vahvistumisesta. Tänä vuonna kirjattiin vastaavasti 0,5 miljoonan euron negatiiviset kurssierot, joten näiden kurssierojen vaikutus vertailussa on 2,4 miljoonaa euroa. Muilta osin liikevaihto laski 2,6 miljoonaa euroa, mihin vaikutti erityisesti Latinalaisen Amerikan heikko markkinatilanne.

Tecnotreellä on ollut 0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuluja vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuin vuotta aiemmin. Lisäksi yhtiö tulee toteuttamaan säästöohjelman kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja koko konsernissa vuositasolla 5,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 100 henkilötyövuotta.

Tecnotree sai toisen vuosineljänneksen aikana pari merkittävää uutta tilausta. Tecnotree sopi Tecnotree AgilityTM Mediation and Interconnect-järjestelmän toimituksesta Nepal Telecomille. Samoin Tecnotree sopi toimittavansa Airtel-konserniin kuuluvalle EMTEL Mauritius -operaattorille laajennukset operaattorin tavoitettavuus- ja sisällönhalllinan alustoihin.”


YRITYSSANEERAUS

Tecnotree Oyj jätti 5.3.2015 Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi.

Käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään asianajaja Jari Salmisen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Selvittäjä toimitti Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi 30.3.2016. Espoon käräjäoikeus on 10.6.2016 päätöksellään pidentänyt oikaistun saneerausohjelmaehdotuksen toimittamisen määräpäivää 30.9.2016 saakka. Tecnotree Oyj:n on noudatettava tuomioistuinmenettelyn kautta vahvistettavaa saneerausohjelmaa. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja.

Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen sisältö

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä jätti saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 30.3.2016. Selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee siinä kuvattujen toimenpiteiden toteutuessa tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin konkurssi. Selvittäjä katsoo, että ohjelmaehdotuksen mukaisten toimien toteutuessa yhtiön liiketoiminta on mahdollista tervehdyttää. Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö on seuraava:

 

 • Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä saneerausvelkoja, jotka selvittäjän ehdotuksen mukaan leikataan kokonaisuudessaan, on yhteensä noin 36,7 miljoonaa euroa. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 11,1 miljoonaa euroa. Vakuusvelkaa on yhteensä noin 26,1 miljoonaa euroa. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa on yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa. Selvittäjä esittää, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 50 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 50 prosenttia.
 • Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta mikäli maksuohjelman aikana yhtiön käyttökate toteutuu ennustettua parempana.
 • Saneerausohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 31.12.2020.
 • Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Myyntituloilla rahoitetaan osa vakuusvelkojille tulevista suorituksista sekä yrityskiinnitysvelkojille tulevista suorituksista.


Jos saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan, tulee konserni kirjaamaan velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta noin 5,6 miljoonaa euroa.

Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät, että Tecnotree Oyj:n yhtiökokous hyväksyy ohjelmaehdotuksen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitukseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys on merkittävin yksittäinen riski.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausprosessi on kesken. Selvittäjä on toimittanut saneeraussuunnitelmaehdotuksen oikeudelle 30.3.2016. Oikaistun saneerausohjelmaehdotuksen määräpäivä on 30.9.2016. Ehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Oikeus päättää asiasta myöhemmin. Mikäli hyväksyttävää saneeraussuunnitelmaa ei saada voimaan, yhtiö joutuu maksamaan velkojilleen saneerausvelkansa kokonaisuudessaan. Yhtiö joutuu myös toteuttamaan saneeraussuunnitelman ehdot, mihin sisältyy riski.

Konsernin oma pääoma oli 9,2 miljoonaa euroa 30.6.2016. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin 12,4 miljoonaa euroa negatiivinen.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnotree on päättänyt käynnistää koko konsernia koskevan kustannusten säästämistä koskevan ohjelman, joka toteutetaan kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tähän liittyen Tecnotreen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja vuositasolla 5,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 100 henkilötyövuotta. Osa säästöstä toteutuu vuonna 2016, jolloin arvioidaan syntyvän noin 1,9 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Säästöt toteutuvat täysimääräisinä vuonna 2017.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto ja liiketulos jäävät alhaisemmiksi kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttaa erityisesti heikko markkinatilanne Latinalaisessa Amerikassa. Tecnotree on päättänyt käynnistää säästöohjelman, jonka tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja vuositasolla 5,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 100 henkilötyövuotta. Osa säästöistä toteutuu vuonna 2016, jolloin syntyy myös kertaluonteisia kuluja. Säästöt toteutuvat täysimääräisinä vuonna 2017.

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden arvioidaan aiempien vuosien tapaan olevan merkittäviä.


TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille puolivuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 12.8.2016 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Padma Ravichander. Tilaisuus on englanninkielinen.Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ


Hallitus

LISÄTIETOJA
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, +97 156 414 1420
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V.
Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com  

 

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.