Tecnotree Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Tilinpäätöstiedote
30.1.2015 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Odotusten mukainen neljäs vuosineljännes

Neljäs vuosineljännes

 • Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa (20,0).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 5,1 miljoonaa euroa (3,6) ja liiketulos 4,7 miljoonaa euroa (3,6).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,2) ja tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 38,9 miljoonaa euroa (31.12.2013: 45,0).
 • Neljännen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 2,7 miljoonaa euroa (0,1).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,00).

Vuosi 2014

 • Tilikauden liikevaihto oli 74,0 miljoonaa euroa (73,9).
 • Oikaistu liiketulos oli 3,7 miljoonaa euroa (3,3) ja liiketulos oli 3,3 miljoonaa euroa (1,6).
 • Oikaistu tilikauden tulos oli -6,4 miljoonaa (-7,0) euroa ja tilikauden tulos -9,3 miljoonaa euroa (‑2,5).
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli -1,8 miljoonaa euroa (-4,6) ja rahavarat olivat 2,5 miljoonaa euroa (31.12.2013: 6,6). Yhtiön rahatilanne jatkui kireänä.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,02).

   

AVAINLUVUT 10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
         
Liikevaihto, Me 24,2 20,0 74,0 73,9
Oikaistu liiketulos Me 1 5,1 3,6 3,7 3,3
Liiketulos, Me 4,7 3,6 3,3 1,6
Tulos ennen veroja, Me 4,0 3,7 -2,4 4,1
Oikaistu kauden tulos, Me 2 0,5 -0,2 -6,4 -7,0
Kauden tulos, Me 0,5 0,5 -9,3 -2,5
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 0,00 -0,08 -0,02
         
Tilauskanta, Me     38,9 45,0
         
Rahavirta investointien jälkeen, Me 2,7 0,1 -1,8 -4,6
Rahavarojen muutos, Me 0,5 -0,3 -4,2 -3,8
Rahavarat, Me     2,5 6,6
         
Omavaraisuusaste %     22,5 30,3
Nettovelkaantumisaste %     172,7 113,4
         
Henkilöstö kauden lopussa     993 1 059

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Tuloskehitys”.

2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2014 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2013, ellei toisin mainita.


Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen:
”Yrityksen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja oikaistu liiketulos olivat ennätykselliset.  Myös yrityksen operatiivinen kassavirta oli positiivinen, joten vuosi 2014 päättyi hyvin.  Tilauskanta Afrikan ja Lähi-idän suuntaan kasvoi vuoden 2014 aikana merkittävästi ja liiketoimintanäkymät alueella ovat hyvät. Latinalaisen Amerikan isoissa projekteissa on tapahtunut edistymistä; toinen projekteista on sovittu suoritettavaksi useammassa projektissa erillisessä vaiheessa, joka jatkossa pienentää käyttöpääoman sitoutumista ja parantaa kassavirtaa.

Hyvästä loppuvuodesta huolimatta koko vuoden tulos jäi tappiolliseksi, joten yrityksen tilanne on edelleen haastava. Toiminnan tehostaminen 2015 vuoden aikana keskittyy erityisesti tuotteistamisasteen nostamiseen, joka pienentää yrityksen kustannuksia ja nopeuttaa projektien toimittamista.

Tecnotree toimii markkinoilla, jotka ovat voimakkaassa kasvussa. Näillä markkinoilla toimivat teleoperaattorit tuovat kuluttajille perinteisten telepalveluiden lisäksi Internet ja sisältöpalveluja, joidenka laskutus- ja veloituspalveluihin tarvitaan uudentyyppisiä ratkaisuja. Tecnotreellä on vahva asema avainmarkkinoillaan, minkä johdosta uskomme että markkinoiden kasvu näkyy myös Tecnotreen toiminnassa. Odotammekin, että Tecnotreen liiketuloksen kasvu jatkuu myös vuoden 2015 aikana.

Tuloskehitys

Liiketoiminnasta kirjattavat tuotot ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen tuloksen perusteella.

Tecnotree erittelee liiketuloksensa seuraavasti:

 

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
         
Liikevaihto 24,2 20,0 74,0 73,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1
Liiketoiminnan kulut ilman tuotekehitysaktivointien vaikutuksia ja kertaluonteisia kuluja -19,1 -16,5 -70,4 -70,6
Oikaistu liiketulos 5,1 3,6 3,7 3,3
  Tuotekehitysaktivoinnit        
  Tuotekehitysaktivointien poistot   -0,0   -1,7
  Kertaluonteiset kulut -0,4   -0,4  
LIIKETULOS 4,7 3,6 3,3 1,6
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja -0,7 -0,5 -2,8 -2,0
Tuloverot -3,5 -3,2 -6,9 -6,6
Oikaistu kauden tulos 0,5 -0,2 -6,4 -7,0
Rahoituseriin sisältyvät valuuttakurssierot 0,0 0,6 -2,9 4,5
KAUDEN TULOS 0,5 0,5 -9,3 -2,5Rahoituserissä olevat kurssierot johtuvat lähinnä konsernin sisäisten tase-erien vaikutuksista, jolloin esimerkiksi tytäryhtiölle kirjaantuu sen euromääräisestä saatavasta emoyhtiöltä kurssivoitto tai –tappio. Nämä sisäiset tase-erät ovat isoja, joten kurssivaikutuksetkin ovat merkittäviä. Tecnotreen toiminnallista tulosta on syytä tarkastella ilman näitä valuuttakurssivaikutuksia, minkä vuoksi ne esitetään erillisinä.

Vuoden 2014 kuluihin sisältyy 0,4 miljoonan euron verran kertaluonteisia henkilöstön irtisanomisesta aiheutuneita kuluja.

Vuoden 2014 liikevaihto oli 0,1 miljoonaa euroa isompi kuin edellisenä vuonna. Vuosineljänneksittäin liikevaihto vaihteli huomattavasti ja oli seuraava (miljoonaa euroa): 14,4 (Q1), 11,7 (Q2), 23,7 (Q3) ja 24,2 (Q4). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli huomattavasti normaalia pienempi asiakastilausten ja liikevaihdon painottuessa loppuvuoteen. Dollarin vahvistuminen vaikutti liikevaihtoon positiivisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Tilikauden liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Poistot pienenivät 2,4 miljoonaa euroa. Tästä 1,7 miljoonaa euroa johtui siitä, että vuonna 2014 ei ollut enää tuotekehitysaktivointien poistoja. Poistot pienenivät lisäksi 0,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta, koska Intian yhtiön hankinnasta kirjattujen tase-erien poistot loppuivat, kun yritysostosta oli kulunut 5 vuotta. Materiaalien ja palveluiden kulut kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa erityisesti projekteihin sisältyneiden aiempaa isompien laitteistotoimitusten vuoksi.

Rahoitustuotot ja –kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 5,7 miljoonaa euroa nettokulua (2,5 nettotuottoa). Kuten edellä todettiin, rahoituseriin sisältyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot koostuvat lähinnä konsernin sisäisten tase-erien kurssieroista. Tyypillisesti nämä tase-erät ovat tytäryhtiöiden saatavia emoyhtiöltä. Kurssieroilla ei ole konsernille välitöntä kassavirtavaikutusta.

Emoyhtiön oma pääoma alle puolet osakepääomasta
Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli  2 193 142,25 euroa eli 46,5 % osakepääomasta. Emoyhtiön  oma pääoma on siten laskenut alle puoleen osakepääomasta. Osakeyhtiölain 20:23 §:n mukaisesti  jos julkisen yhtiön oma pääoma on taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiökokous on pidettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta.  Tecnotree Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2015  klo 17.00 Marina Congress Centerissa Helsingissä, missä yhteydessä tullaan käsittelemään myös taloudellisen aseman tervehdyttämiseen liittyvät toimenpiteet. Hallitus tulee julkaisemaan erillisen kokouskutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen myöhemmin, kuitenkin viimeistään 4.3.2015.


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Tecnotree on sopinut Latinalaisessa Amerikassa sijaitsevan operaattoriryhmän kanssa, että 20.12.2011 julkistetun 30,5 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen toimitus jaetaan kahteen toimitusprojektiin. Ensimmäinen kokonaisuus on arvoltaan 13,2 miljoonaa dollaria, ja siihen kuuluvat ennakkomaksuasiakkaiden veloitusjärjestelmän ja tilaustenhallinnan järjestelmätoimitukset. Ensimmäinen vaihe on valmistumassa ja saatetaan päätökseen alkuvuonna 2015 .

Sovittu vaiheistus on alentanut Tecnotreen vuoden 2014 lopun tilauskantaa 17,3 miljoonalla dollarilla, koska 20.12.2011 solmittu 30,5 miljoonan dollarin toimitussopimus jaetaan kahteen projektiin eikä jälkimmäisen osan kaupallisia neuvotteluja ole saatettu päätökseen. Vaiheistus selkeyttää toimituskokonaisuutta ja vapauttaa 5,6 miljoonaa dollaria käyttöpääomaa, koska alkuperäisen kaupan ehtojen mukaan laskutusoikeus syntyi koko järjestelmän toimituksen edetessä. Nyt sovitussa vaiheistuksessa laskutusoikeus syntyy osatoimitusten myötä.

Osana vaiheistusta osapuolet ovat sopineet Tecnotree AgilityTM -ohjelmistoperheen Convergent Charging Solution -tuotteen toimittamisesta matkaviestinnän dataliikenteen veloitusjärjestelmäksi kolmeen maahan. Veloitusjärjestelmän lisäksi Tecnotree toimittaa asiantuntijapalveluja, joilla varmistetaan ratkaisun sujuva integrointi olemassa oleviin verkko- ja liiketoiminnan tukijärjestelmiin. Toisen vaiheen kaupallinen arvo tarkentuu neuvottelujen aikana, ja sen toimitus jakaantuu vuosille 2015 ja 2016.


Vuoden 2015 näkymät
Yhtiö arvioi liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Ehdotus tuloksen käsittelystä
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappiosta, 5 519 009,82 euroa, katetaan vapaan oman pääoman rahastoista 2 131 259,02 euroa ja loput 3 387 750,80 euroa katetaan alentamalla osakepääomaa.

Taloudellinen tiedottaminen
Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tilinpäätöstiedotetta koskevan tiedotustilaisuuden pe 30.1.2015 kello 10.00 Scandic Simonkenttä hotellin Tapiola kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkileinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ


Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V.
Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa
www.tecnotree.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.