TeliaSoneran varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2007 klo 17.00 Ruotsin aikaa Tukholman Messukeskuksessa, Älvsjössa, Tukholmassa. Kokouskutsu on liitteenä.

Kokouskutsu julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar-, Dagens Nyheter- ja Svenska Dagbladet -lehdissä maanantaina 26.3.2007. Puhelinilmoittautumisia yhtiökokoukseen otetaan vastaan 26.3.2007 klo 09.00 Ruotsin aikaa alkaen.

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2007 klo 17:00 Ruotsin aikaa Tukholman Messukeskuksessa, Älvsjössa, Tukholmassa. Ovet avataan klo 16:00. Ennen kokousta on kevyt ruokatarjoilu. Kokous tulkataan suomeksi ja englanniksi.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla,
• joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon keskiviikkona 18.4.2007 ja
• joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 18.4.2007 klo 16:00 Ruotsin aikaa.

Kokouksen seuraaminen internet yhteyden välityksellä
Osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 30.3.2007 ja joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle aikeestaan seurata yhtiökokousta internet-yhteyden välityksellä viimeistään keskiviikkona 18.4.2007 klo 16.00 Ruotsin aikaa, on mahdollisuus seurata yhtiökokousta internet-yhteyden kautta. Osakkeenomistaja, joka seuraa yhtiökokousta internet-yhteyden kautta, luokitellaan yhtiökokouksen vieraaksi eikä osakkeenomistaja voi siten osallistua äänestyksiin, tehdä ehdotuksia eikä käyttää puheenvuoroja.

Osakkeenomistajalle, joka on ilmoittanut seuraavansa kokousta internet-yhteyden kautta ja joka täyttää edellä mainitut kriteerit, lähetetään ohjeet sisäänkirjautumisesta ja henkilökohtainen salasana ennen kokousta.

Tekniset vaatimukset yhtiökokouksen seuraamiseksi internetin kautta:
PC, Windows XP -käyttöjärjestelmä, Internet Explorer 6 -selain, Windows Media Player 9 -mediasoitin (tai uudempi) ja internet-yhteys. Parhaan laadun takaa laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 1 Mb/s.

Ilmoittautuminen jne.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 10,
182 11 Danderyd, Sverige, puhelimitse numeroon +46 (0)8 611 60 15, faksilla numeroon +46 (0)8 611 6017, tai yksityishenkilöt voivat ilmoittautua Internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi kohdassa Sijoittajatietoa. Puhelimitse voi ilmoittautua arkisin klo 9:00-17:00 Ruotsin aikaa (kuitenkin viimeistään keskiviikkona 18.4.2007 klo 16:00 mennessä).
Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero päivisin sekä avustajien lukumäärä. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja muut vastaavat asiakirjat on toimitettava yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään perjantaina 20.4.2007, jotta kokoukseen osallistuminen sujuisi vaivattomasti. Mahdollinen valtakirja on toimitettava alkuperäisenä, joten sitä ei voi lähettää Internetin kautta tai faksilla.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on
tilapäisesti rekisteröitävä osakkeensa omiin nimiinsä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalle tästä hyvissä ajoin ennen keskiviikkoa 18.4.2007, jolloin osakkeiden tulee olla tilapäisesti rekisteröity osakkeenomistajan omiin nimiin. Tämä menettely koskee myös osakkeenomistajia, jotka käyttävät pankin omaisuudenhoitopalveluita ja/tai käyvät kauppaa Internetin välityksellä. Tarkempia tietoja on kysyttävä hyvissä ajoin omasta omaisuudenhoitopalvelusta.

Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt suomalaisten
osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity VPC:n rekisterissä, on niiden
osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä APK:hon
sähköpostitse osoitteeseen: thy@ncsdgroup.com tai puhelimitse +358 (0)20 770 6609, jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti tapahtuisi hyvissä ajoin ennen 18. huhtikuuta 2007. Huomioikaa että APK ei enää tilapäisrekisteröi kaikkia osakkeenomistajia automaattisesti.
Osakkeenomistajien on myös ilmoitettava henkilökohtaisesti TeliaSoneralle aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen. yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen koskien kokouksen seuraamista internet yhteyden välityksellä
Osakkeenomistajan, joka ilmoittaa seuraavansa kokousta internet yhteyden välityksellä, on noudatettava edellä olevaa ilmoittautumismenettelyä, mutta osakkeiden tilapäisrekisteröintiä ei tarvitse tehdä. Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua kokoukseen edustajan välityksellä ja haluaa lisäksi henkilökohtaisesti seurata kokousta internet yhteyden välityksellä, on hänen noudatettava ilmoitusmenettelyä kokonaisuudessaan.

Toimitusjohtajan puhe on kokouksen jälkeen luettavissa TeliaSoneran kotisivulta www.teliasonera.fi kohdasta Sijoittajatietoa.

Käsiteltävät asiat:
Kokouksen avaus
1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Vuoden 2006 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Lisäksi toimitusjohtaja Anders Igelin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna 2006

7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen yhtiötä kohtaan vuoden 2006 osalta

10. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta

14. Nimeämisvaliokunnan valinta

15. Hallituksen esitys yhtiön johdon palkkaperusteista

16. Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistyksen ehdotus asiakasasiamiehen (ruotsiksi ”kundombudsman”) valitsemisesta TeliaSonera AB:hen

17. Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistyksen ehdotus yhtiökokouksen järjestämisestä samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä

18. Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistyksen ehdotus että vaalivaliokuntaan vastedes valittaisiin pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja

19. Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistyksen ehdotus että vaalivaliokunnan ohjeistuksessa todetaan nimenomaisesti, että vaalivaliokunnan tulee työssään erityisesti ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen

20. Osakkeenomistaja Murray Swansonin ehdotus että yhtiökokous päättää antaa yhtiön hallitukselle ja johdolle tehtäväksi Ruotsin USA:n suurlähetystön ja USA:n Ruotsin suurlähetystön avustuksella saada aikaan Murray Swansonin ja Sonera Corporation U.S.:n johtoryhmän kanssa sovinto, joka kohtuullisesti kunnioittaa ja tunnustaa heidän työpanoksensa TeliaSoneralle ja joka on TeliaSoneran arvojen, liiketoimintaetiikan sekä kaikkien soveltuvien OECD:n periaatteiden mukainen
Kokouksen päättäminen

Kohta 8 – Osingonjako
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 6,30 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2007. Jos yhtiökokous päättää hyväksyä hallituksen ehdotuksen, osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan tapahtuvan 3.5.2007.

Kohdat 1, 10, 11, 12, 13 ja 14 - Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa jne.
Nimeämisvaliokunta, johon kuuluvat Jonas Iversen, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Robur), Lennart Robohn (SEB), Christer Gardell (Cevian Capital) ja hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn, on tehnyt seuraavat ehdotukset:
• Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Sven Unger
• Hallituksen jäsenten lukumäärä: Seitsemän, ei varajäseniä
• Hallituksen jäsenten palkkiot: Puheenjohtajalle 900 000 kruunua (aiemmin 800 000), varapuheenjohtajalle 550 000 kruunua ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin 400 000 kruunua. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan palkkioksi 150 000 kruunua ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioksi 40 000 kruunua ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunua.
• Hallituksen valinta:
Maija-Liisa Frimanin, Conny Karlssonin, Lars G Nordströmin, Timo Peltolan, Jon Risfeltin, Caroline Sundewallin ja Tom von Weymarnin uudelleenvalinta. Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely on nähtävissä yhtiön nettisivulla
www. teliasonera.fi ja heidät tullaan esittelemään myös yhtiökokouksessa.
• Hallituksen puheenjohtaja: Tom von Weymarn
• Nimeämisvaliokunta:
Jonas Iversen (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Robur), Lennart Ribohn (SEB-fonder/SEB-Trygg Försäkring) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja)Kohta 15 – Hallituksen esitys yhtiön johdon palkkaperusteista
Hallituksen ehdotus TeliaSonera AB:n ylemmän johdon palkkaperusteista:
Houkutellakseen ja sitouttaakseen kyvykkäitä työntekijöitä TeliaSonera tarjoaa kilpailukykyisiä palkitsemispaketteja, olematta kuitenkaan markkinajohtaja palkitsemisessa. Palkkatasojen on oltava niiden markkinoiden mukaiset, joille kukin toimihenkilö palkataan. Palkoista on päätettävä ja niitä on tarkistettava yksilöllisesti ottaen huomioon vastaavissa asemissa olevien henkilöiden palkkaus, vastuualue sekä johtohenkilön kokemus ja työsuoritukset. TeliaSonera voi maksaa suuruudeltaan vaihtelevia palkkioita. Palkkiomallit on määriteltävä etukäteen tietyksi ajaksi, yleensä kalenterivuodeksi. Palkkioille on asetettava täsmälliset tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoiminnan tavoitteita. Voidaan käyttää sekä taloudellisia että muita tavoitteita. Palkkiotaso voi vaihdella johtohenkilön mukaan; toimitusjohtaja voi saada palkkiota enintään 50% vuosipalkastaan, muiden johtohenkilöiden palkkio voi olla enintään 35% vuosipalkasta. Jos ja kun yhtiön hallitus katsoo osakkeisiin sidotun pitkän aikavälin kannustinohjelman olevan paikallaan, tällaisesta ohjelmasta on päätettävä yhtiökokouksessa.

Eläkeohjelmien on seurattava markkinoilla vallitsevaa käytäntöä. Uusien johtohenkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää.
Yhtiön ja johtohenkilön välisessä työsopimuksessa on vaadittava vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa johtohenkilön puolelta ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla kuuden kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön puolelta. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, johtohenkilö on oikeutettu saamaan erorahan, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (24 kuukauden ajalta toimitusjohtajan osalta). Muut tulot on vähennettävä erorahasta. Jos johtohenkilö eroaa omasta pyynnöstään, hänelle ei makseta erorahaa.
Muiden etujen, kuten työsuhdeauton, osalta on noudatettava paikallisten markkinoiden käytäntöä.
Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista.


Toimintakertomus jne.
Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2006, hallituksen ehdotus osingonjaoksi perusteluineen, hallituksen ehdotus johdon palkkaperusteista sekä ehdotuksia tehneiden osakkeenomistajien asiakirjat ovat saatavilla tiistaista 10.4.2007 lähtien. Asiakirjat ovat nähtävinä Tukholmassa sijaitsevassa TeliaSonera AB:ssä, Investor Relations (Sturegatan 1), ja osakkeenomistaja voi myös tilata niitä osoitteesta: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige tai puhelimitse numerosta +46 (0)8 611 6015


Tukholmassa maaliskuussa 2007
HallitusEnglish-speaking shareholders
This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held onWednesday, April 24, 2007 at 5.00 p.m. Swedish time at Stockholmsmässan in Älvsjö, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-611 60 15, Internet www.teliasonera.com/ir.


Osakkeenomistajien kokous suomessa
Erillinen suomalaisille osakkeenomistajille tarkoitettu kokous järjestetään 25. huhtikuuta klo 16.00 Suomen aikaa Finlandia-talossa Helsingissä. Kyseisessä tilaisuudessa suomalaisilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata yhtiön johdon ja hallituksen edustajia henkilökohtaisesti.

Osakkeenomistajien kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 16. huhtikuuta, ilmoittautumisen voi tehdä seuraavilla tavoilla:
• puhelimitse: +358 (0)20 40 54444
• sähköpostitse: communications-fi@sonera.com
Tietoja ja linkki sähköpostitse tehtävää ilmoittautumista varten löytyy TeliaSoneran
kotisivulta: www.teliasonera.fi kohdasta Sijoittajatietoa.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit