TeliaSonera purkaa päällekkäisyyksiä IES-liiketoiminta-alueella

TeliaSonera Finland Oyj käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Integrated Enterprise Services liiketoiminta-alueen Product Management & Development, Professional Services & Production, Adapted Solutions ja Business Control & Development -yksiköissä työtehtävien määrän sopeuttamisesta muuttuneeseen liiketoimintatilanteeseen. Arviolta nämä muutokset saattavat johtaa noin 90 työtehtävän päättymiseen taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Kaikkiaan näiden yksiköiden Suomen toiminnoissa työskentelee yhteensä noin 1170 henkilöä.

TeliaSonera toteutti vuoden 2007 alussa suuren organisaatiouudistuksen, jossa sen liiketoiminta eriytettiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Liiketoiminta-alueet ovat matkapuhelinliiketoiminnasta vastaava Mobility, kiinteästä puheesta ja laajakaistatoiminnasta vastaava Broadband ja yritysliiketoiminnasta vastaava Integrated Enterprice Services (IES).

IES-liiketoiminta-alue vastaa kaikesta sellaisesta Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnasta, jossa Telia-Sonera tarjoaa yritysten sisäisen tietotekniikka- ja televiestintäinfrastruktuurin hallintaa. Samalla IES kantaa vastuun yritysten kokonaisvaltaisista televiestintätarpeista. Asiakkaille tarjottavia palveluja ovat mm. verkottuneet tietotekniikkapalvelut, puhe- ja dataratkaisut, järjestelmäintegraatio ja yhdentyvät palvelut sekä pitkälle vakioidut ratkaisut pienille ja keskisuurille yrityksille. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkkojen hallinta, palvelimet, työasemat, IP-vaihteet ja puhelinpalvelukeskukset, liikkuvuus- ja turvallisuusratkaisut sekä horisontaaliset perusratkaisut, kuten sähköposti.

IES:n organisaatiossa Adapted Solutions vastaa pääasiassa suurten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen palvelusta, Modular Solutions keskisuurten asiakkaiden palvelusta , SME-Solutions alle 100 henkeä työllistävien yritysten palvelusta ja Cygate Group on erikoistunut vaativiin järjestelmäintegraatioasiakkaisiin. Tuotteiden ja palveluiden ylläpito on keskitetty Professional Services & Production –yksikköön ja tuotehallinta ja tuotekehitys on keskitetty Product Management & Development yksikköön. Kaikkiaan IES:n palveluksessa on eri maissa noin 3400 työntekijää.

IES:n liikevaihto oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 730 Meur, jossa kasvua oli edellisvuodesta 3,8 %. Ilman helmikuussa toteutettua Cygate AB:n ja huhtikuussa toteutettua Dimension Data AB:n yritysostoa liikevaihto olisi alentunut vajaan prosentin. Liiketoiminta-alueen liiketulos oli alkuvuonna -33 MEUR ( -4 MEUR 1-6, 2006). Liiketoiminta-alueen liikevaihdosta noin 95 % muodostuu Ruotsissa ja Suomessa. Kannattavuuden laskuun on vaikuttanut erityisesti matkaviestin- ja datapalveluidenhintojen alentuminen, yleinen kustannustason nousu ja alihankintakustannusten kasvaminen.

”Organisaatiouudistus muodostettiin vuoden 2006 tietojen pohjalta. Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on osoittanut, että toiminnan tehokkuus ei vastaa kaikilta osiltaan markkinoiden vaatimuksia. Nyt pyrimme kartoittamaan ja poistamaan päällekkäisiä toimintoja tiivistämällä toimintamalleja ja muuttamalla työprosesseja, mikä johtaa tiettyjen tuotteiden ja työtehtävien lopettamiseen. Lisäksi meillä on käynnissä monia kasvua kiihdyttäviä projekteja, joilla pyritään nopeuttamaan uusien markkinoiden haltuunottoa ja saamaan uusia tuotteita markkinoille, mutta nämä eivät yksin riitä parantamaan kannattavuutta”, sanoo TeliaSoneran IES liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Juho Lipsanen.

”IES:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa liiketoiminta-alueella, johon kuuluvat perinteiset teleoperaattorituotteet ja niihin liittyvät yritysratkaisut. Meidän täytyy samaan aikaan pystyä parantamaan kustannustehokkuuttamme ja kykyämme toimittaa asiakkaillemme heidän kasvavan vaatimustasonsa täyttäviä yritysten tuottavuutta parantavia integroituja järjestelmiä. Tämä edellyttää entistä asiakaslähtöisempää toimintatapaa”, Lipsanen sanoo.

Nyt käynnistyvien yhteistoimintaneuvottelujen aikana tutkitaan henkilöstön uudelleensijoittamis- ja –koulutusmahdollisuudet yhtiön sisällä. Ne henkilöt, jotka jäävät vaille uudelleensijoituspaikkaa siirretään TeliaSonera Finlandin Osaajakeskukseen. Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille koulutusta ja työharjoittelua. Osaajakeskuksessa työntekijällä on käytettävissään normaalia irtisanomisaikaa pidempi ajanjakso työnhakuun ja uudelleen sijoittumiseen. Nyt käynnistyvät neuvottelut ovat osa vuonna 2005 julkistettua käännösohjelmaa. Tuolloin perustettiin myös osaajakeskusmalli. Yhtiöllä on hyvät kokemukset osaajakeskusmallin hyödyntämisestä muutostilanteissa. Tällä hetkellä osaajakeskuksessa on noin 100 työntekijää ja samaan aikaan yhtiössä on yli 150 avointa työpaikkaa.

Lipsasen mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään mahdollisen työtehtävien määrän sopeuttamisen perusteita ja vaikutuksia sekä vaihtoehtoja. Lisäksi käsitellään irtisanomisuhan alaisten työntekijöiden koulutus- ja uudelleensijoitusmahdollisuuksia. Arviolta nämä muutokset saattavat johtaa noin 90 työtehtävän päättymiseen taloudellisin ja tuotannollisin perustein jakautuen seuraaviin yksiköihin: Product Management & Development n. 35, Professional Services & Production n. 35, Adapted Solutions n. 15, Business Control & Development 5. Kaikkiaan näiden yksiköiden Suomen toiminnoissa työskentelee yhteensä noin 1170 henkilöä.

Suomessa neuvottelukutsu on annettu tänään ja ensimmäinen neuvottelu esitetään pidettäväksi 10.9.2007. IES on monikansallinen organisaatio, jossa henkilöstön asemaan vaikuttavat toimenpiteet toteutetaan kunkin maan sopimusten ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ruotsissa yhtiö käy jatkuvaa keskustelua henkilöstön edustajien kanssa toimintojen tehokkuuden optimoinnista.


Lisätietoja:
Ahti Martikainen, Viestintäjohtaja, TeliaSonera Finland, puh: 040 3024500
Juha Pentti, Henkilöstöjohtaja, TeliaSonera Finland, puh: 040 5074668

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit