Helsingin seudun asukkaat kannattavat henkilöautoliikenteen rajoittamista pääkaupunkiseudun ruuhkien helpottamiseksi

Enemmistö pääkaupunkiseudun kehä- ja sisääntuloväylillä ruuhka-aikaan liikkuvista kokee, että ruuhkat ovat pidentyneet ja liikenne väylillä hidastunut. Suhtautuminen henkilöautoliikenteen rajoittamiseen ruuhkien helpottamiseksi on muuttunut selvästi sallivampaan suuntaan.

Helsingin seudulla asuvien mielestä heikoimmin ruuhka-ajan liikenne sujuu Kehä I:llä ja Kehä III:lla sekä Länsiväylällä ja Itäväylällä. Jopa 71 % kokee, että Kehä I:n liikenne sujuu huonosti tai erittäin huonosti, Kehä III:n kohdalla vastaava luku on 53 %. Länsiväylän sujuvuuteen tyytymättömiä oli 47 % ja Itäväylän 31 %.

Tiedot selviävät Tiehallinnon ja YTV:n teettämästä Helsingin seudun tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta, jossa kerättiin tietoa Helsingin seudulla eli pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa asuvien kokemuksista liikenteestä, tiestöstä ja niihin liittyvästä tiedottamisesta pääkaupunkiseudulla. Keväällä 2008 toteutettu tutkimus on jatkoa vuonna 2002 ja 2005 tehdyille tutkimuksille.

Vastaavia tuloksia saatiin myös pääkaupunkiseudun pääväylien kapasiteettiselvityksestä, joka valmistui aiemmin keväällä. Selvityksessä tunnistettiin ne väylät, joiden ruuhkautuminen pahiten heikentää liikenteen sujuvuutta ja koko liikennejärjestelmän toimivuutta. Havaintona oli, että pääkaupunkiseudun kehyskuntien nopea kasvu on johtamassa siihen, että Helsingin kaikkien sisääntuloväylien ruuhkat ulottuvat Kehä III:n ulkopuolelle jo seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Joukkoliikenteen kehittäminen avainasemassa

Pääkaupunkiseudun henkilöautoliikenteen säätelemistä tai rajoittamista ruuhkien helpottamiseksi kannattaa nyt yli puolet (54 %) Helsingin seudulla asuvista. Ruuhkien vähentämiseksi esitetyistä keinoista eniten kannatusta saavat liityntäpysäköinnin lisääminen ja erilaiset joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet kuten bussilinjojen lisääminen, joukkoliikennekaistojen rakentaminen ja suurten raideliikennehankkeiden toteutuminen. Liityntäpysäköintipaikkoja kaivataan erityisesti raideliikenteen asemien läheisyyteen.

Ruuhka-aikojen maksuja henkilöautoille pitää hyväksyttävinä nyt 42 % Helsingin seudulla asuvista. Maksujen suosio on lisääntynyt vauhdilla: koko tutkimusalueella maksut hyväksyvien määrä on kolmessa vuodessa kaksinkertaistunut. Kehyskunnissa muutos on ollut vieläkin ripeämpää, sillä nyt ruuhkamaksut hyväksyvien osuus on yli 2,5-kertainen vuoteen 2005 verrattuna.

Sekä tienkäyttäjien mielipiteistä että kapasiteettiselvityksestä voidaan vetää johtopäätös, että ruuhkautumisen ratkaisemiseksi on löydyttävä myös muita kuin tieverkon kapasiteettia lisääviä toimenpiteitä. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on lisättävä, liityntäpysäköintiratkaisuja kehitettävä ja yhdyskuntarakenteen hajautumista torjuttava tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

LIITEKUVA:
Pääkaupunkiseudun pääväylien kapasiteetin ennustettu ylittymisajankohta (kartta, PDF 200 kt)): http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/19509.PDF

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Liitteet & linkit