Hirvet jälleen liikenteessä

Hirvieläinten liikkuminen vilkastuu taas kesän koittaessa. Törmäykset suuriin riistaeläimiin tieliikenteessä ovat pysyneet vuodesta toiseen lukuisina. Vuonna 2007 kirjattiin 4671 onnettomuutta hirven, peuran tai kauriin kanssa.

Erityisen riskin muodostavat keväällä ja kesällä omille teilleen lähtevät edellisvuoden vasat. Samaan aikaan eläinten kokonaismäärä kasvaa uuden sukupolven syntymisen myötä. Kevätyön hämärässä hirviä ja peuroja eksyy myös asutusalueille aina kaupunkikeskustoja myöten. Lisäksi teiden varsilla kasvavat lehvästöt häiritsevät tien ylitystä harkitsevan eläimen havaitsemista.

Vuonna 2007 hirvieläinonnettomuuksissa kuoli seitsemän ja loukkaantui 190 henkilöä. Törmäykset hirviin ovat vähentyneet edellisestä vuodesta, mutta peuroja ja kauriita jäi auton alle entistä enemmän. Peura- ja kaurisonnettomuudet keskittyvät voimakkaammin maan lounaisosiin, mutta hirven kohtaamiseen on nyt syytä varautua koko maassa.

Autoillessa on hyvä muistaa

Tielle tulevan eläimen kohtaa useimmiten hämärässä, erityisesti auringon laskun mutta myös nousun aikoihin. Niiden käyttäytyminen on arvaamatonta, sillä tien suuntaisesti kulkeva eläin saattaa äkkiä vaihtaa suunta tai hypätä auton eteen. Hirvi tai peura voi myös olla osa suurempaa joukkoa, joten tietä ylittävän eläimen havaitsemisen jälkeen on syytä varautua kohtaamaan useampia. Kun tien läheisyydessä huomaa eläimen on parasta pudottaa heti nopeutta ja tarvittaessa jopa pysähtyä.

Vaarallisimmat hirvien tienylityspaikat on varustettu varoitusmerkein. Teiden varsia myös raivataan näkyvyyden parantamiseksi. Riski törmätä hirveen on suuri erityisesti riista-aitojen päissä, metsänreunoissa ja alavilla kosteilla metsäosuuksilla. Muutkin metsän eläimet suosivat usein samoja kulkuväyliä. Peuran ja kauriin voi kohdata myös peltomaisemissa.

Tienpitäjän vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisia

Riista-aidan ajoa turvaavaan vaikutukseen ei pidä luottaa liikaa. Kymmeniä hirvieläinkolareita ajetaan vuosittain myös aitojen sisäpuolella. Laidunmaiden sijaitessa tien eri puolilla eläimet etsivät sitkeästi uusia kulkuyhteyksiä tien ylittämiseksi. Aitaaminen voi siirtää ylityspaikan ja samalla onnettomuusriskin aikaisemmin turvallisille tieosuuksille. Vanhoilla teillä puolestaan jää lukuisien liittymien vuoksi aukkoja riista-aitoihin mahdollistaen näin hirvien ja peurojen tielle tulon.

Uusilla pääteillä eläimet pyritään jo ohjaamaan eritasojärjestelyillä turvallisesti tien toiselle puolelle. Tällaisia ratkaisuja on sovellettu mm. uudella E 18 -tiellä (valtatiet 1 ja 7). Hyviä kokemuksia alikulkuväylistä on saatu muun muassa välillä Koskenkylä - Loviisa. Syksyllä avattava tieosuus Lohjanharju - Muurla tarjoaa eläimille lukuisia mahdollisuuksia sekä tien ylittämiseen että alittamiseen.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.