Ilmastonmuutos vaikuttaa tienpitoon

Ilmastonmuutoksen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat lisääntymässä. Myrskyt, tulvat ja leudot talvet aiheuttavat uusia haasteita myös tienpidolle.

Suurimmat ilmastonmuutoksen tuomat haasteet koskevat talviajan kunnossapitoa. Talven kohoavat lämpötilat ja lisääntyvät sateet tarkoittavat Etelä-Suomessa lyhyempää talvikunnossapitokautta ja harvempia jäätymisrajan ylityksiä. Samanaikaisesti liukkaudentorjunnan tarve lisääntyy Keski- ja Pohjois-Suomessa, kun Etelä-Suomen talviolosuhteet siirtyvät hitaasti pohjoista kohti. Parin viime talven aikana on koettu useamman päivän lumimyräköitä. Äärilumisateet yleistyvät, mikä täytyy ottaa huomioon aurauskapasiteetissa. Toisaalta aurausten kokonaismäärät säilyvät ennallaan tai jopa vähenevät talvien lyhentyessä. Lämpimät ja sateiset talvet nopeuttavat teiden urautumista. Lämpötilan edestakainen vaihtelu nollan molemmin puolin rapauttaa päällysteitä ja teiden reikiintyminen lisääntyy. Kesän rankkasateet ja kuivat kaudet koettelevat tierakenteita Rankkasateet lisäävät tieluiskien ja siltojen pohjarakenteiden eroosiota. Pohjaveden nousu heikentää tierakenteiden kantavuutta, mikä vaikuttaa tien elinkaaren pituuteen. Sorateillä rankkasateet lisäävät tien kulumista. Kuivat kaudet aiheuttavat puolestaan painaumia teihin. Tiheään asutuilla alueilla uusien teiden rakentamisessa otetaan jo huomioon, että kuiva kesä saattaa alentaa pohjavettä metrinkin verran. Sorateillä kesien lämpeneminen lisää pölyntorjunnan tarvetta. Lämpimät talvet pidentävät sorateiden kelirikkokautta ja syyskelirikot yleistyvät. Tämän vuoksi sorateiden rakenteelliseen kuntoon ja kelirikkoalttiuden vähentämiseen on tarpeen panostaa aikaisempaa enemmän. Kesäkauden pidentyminen tarkoittaa, että kesäisiä hoitotoimenpiteitä jatketaan sorateillä pitkin talvea. Uudenlaista varautumista Teiden ja siltojen suunnittelussa on varauduttava lisääntyvien sateiden ja vesiuomien virtaamien aiheuttamiin tulva- ja eroosioriskien kasvuun, myös tiepenkereiden sortumariski kasvaa. Ilmastonmuutoksen arvioidaan kokonaisuudessaan lisäävän hoidon ja ylläpidon kustannuksia, vaikka joiltain osin saadaan myös säästöjä. Jos tulevat talvet ovat jatkuvasti sateisia, on varauduttava vilkkaiden teiden urautumiseen ja vähäliikenteisten teiden vaurioitumiseen ja näiden aiheuttamaan ylläpitokustannusten nousuun. Ilmaston aiheuttamat rasitukset vaikuttavat tulevaisuuden suunnittelukriteereihin ja mitoitukseen. Koerakentaminen ja uusien menetelmien tutkiminen ovat kuitenkin hidasta työtä.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Liitteet & linkit