Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma - koulutus-, valitus- ja tiedotussuunnitelman laatiminen käynnistynyt

Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa on käynnistynyt koulutus-, valitus- ja tiedotussuunnitelman laatiminen. Torstaina 20.8.2009 pidetty kvt-ryhmien seminaari kokosi ensimmäistä kertaa yhteen Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan liikenneturvallisuustyön eri hallintokuntien edustajat.

20.8.2009 pidetyssä seminaarissa käsiteltiin koulutus-, valistus- ja tiedotustyön (kvt-työn) merkitystä ja liikenneturvallisuuden nykytilaa Imatran seudulla. Lisäksi käytiin läpi kvt-työn mahdollisuudet seutuyhteistyönä. Ehdotusta seudullisesta kvt-ryhmästä pidettiin hyvänä ja sen toivotaan tuovan puhtia kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Seminaarin ohjelmaan kuului myös ryhmätyö hallintokuntaryhmittäin, missä pohdittiin kvt-työn nykytilaa/organisointia, resursointia, yhteistyön mahdollisuuksia ja keskeisimpiä Imatran seudun liikenneturvallisuusongelmia. Suurimpana nykytilan puutteena pidettiin liikenneturvallisuustyön arvostusta kunnissa ja resurssien vähyyttä. Merkittävimmäksi yleiseksi ongelmaksi nousi ihmisten asenne niin toisia liikenteessä liikkujia kuin turvavälineitäkin kohtaan. Seminaariin osallistui yhteensä 30 ihmistä. Seuraavaksi hallintokunnissa ryhdytään miettimään liikennekasvatustyön toimintasuunnitelmia. Tämän työn tueksi konsultti tarkentaa vielä nykytila- ja onnettomuusanalyysiä sekä hakee ongelmakohtia seudun liikenneturvallisuudesta. Tiedote liikenneturvallisuuden nykytila- ja onnettomuusanalyysistä tulee jakeluun noin kuukauden kuluttua. Kasvatus-, valistus- ja tiedotustyöllä ja sen suunnittelulla on tarkoituksena luoda perusta jatkuvalle liikennekasvatustyölle, jonka avulla vaikutetaan ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen liikenteessä. Liikenneturvallisuustyön kehittämis- ja organisointisuunnitelma laaditaan Imatran seudulle kuntien yhteisenä seudullisena prosessina. Tällä tavoin tuoteaan seudun liikenneturvallisuustyölle yhteiset tavoitteet. Liikenneturvallisuustyön systemaattinen toteuttaminen saa kunkin hallinnonalan sekä kunnan toimimaan omalta osaltaan tavoitteiden mukaisesti. Liikenneturvallisuustyölle määritellään myös konkreettisia toimia toteutettavaksi lähitulevaisuudessa (eri hallintokuntien toimintasuunnitelmat). Suunnitelmallisen toiminnan takaamiseksi kaikille hallinnonaloille nimetään vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat omalla tahollaan suunnitelman toteuttamisesta. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien laadinnassa ja toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat ne henkilöt, jotka päivittäisessä työssään ovat tekemisissä eri-ikäisten kuntalaisten kanssa. Tällä on pyritty varmistamaan, että toiminta on osa päivittäistä työtä, toteutus on taloudellisesti, ajallisesti ja henkilöresurssien perusteella mahdollista, toiminta on mielekästä ja se kiinnostaa kohderyhmää ja toteuttajat hallitsevat asiansa. Liikenneturvallisuustyön tärkeys Liikenneonnettomuuksista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävän suuri kustannuserä kuntien vuosittaisessa taloudessa. Jokainen kuolemaan johtanut onnettomuus aiheuttaa yhteiskunnalle 2,2 milj. euron kustannukset, loukkaantumiseen johtanut 330 000 euron kustannukset ja omaisuusvahinkoon johtanut 2 700 euron kustannukset. Kuntien osuus kustannuksista on 15–20 %. Tämä koostuu mm. sairaanhoitokustannuksista ja pelastustoimen kustannuksista. Vuoden 2004–2008 poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet ovat aiheuttaneet kunnittain keskimäärin seuraavat vuosittaiset kustannukset: Imatralle 2,6 milj. euroa/vuosi, Ruokolahdelle 0,7 milj. euroa/vuosi, Rautjärvelle 0,5 milj. euroa/vuosi ja Parikkalalle 1,0 milj. euroa/vuosi. Liikenneturvallisuuden parantamiseen vuosittain myönnetyt määrärahat ovat varsin pieniä, kun otetaan huomioon kuinka isot vuosittaiset kustannussäästöt onnettomuuksien vähenemisellä voidaan saavuttaa.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa