Kirkkonummen ja Kivenlahden välisen tieosuuden parannushankkeen urakkasopimus on allekirjoitettu ja työt käynnistyvät

Tiehallinto ja tarjouskilpailun voittanut Destia Oy allekirjoittivat tiistaina 15. joulukuuta urakkasopimuksen Kantatie 51:n Kirkkonummen ja Kivenlahden välisen osuuden perusparannuksesta. Urakan arvo on reilut 68 miljoonaa euroa.

Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Hankoon. Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä se on yksi Suomen vilkkaimmista kaksikaistaisista tieyhteyksistä. Kirkkonummella kantatie on kunnan alueen tärkein päätie. Helsingissä ja Espoossa kantatie on moottoritie (Länsiväylä), mutta Kirkkonummen puolella pääosin levein pientarein varustettu yksiajoratainen sekaliikennetie. Nyt alkavassa parannushankkeessa kantatie parannetaan moottoritieksi noin 10 kilometrin osuudelta ja siihen rakennetaan kolme uutta eritasoliittymää sekä 10 uutta siltaa. Myös nykyistä Kehä III:n liittymää parannetaan. Työt käynnistyvät valmistelevilla toimilla, muun muassa mittaustöillä. Urakan on määrä olla valmis 31.10.2013. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä kantatien liikennemäärä on Kehä III:n länsipuolella yli 20 000 autoa vuorokaudessa ja itäpuolellakin noin 15 000 autoa vuorokaudessa. Huipputuntien aikana liikenne on usein ruuhkautunutta ja liittymissä pääsy tielle erityisesti ruuhka-aikoina on vaikeaa. Liikennevalot Jorvaksessa aiheuttavat jonoja ja huomattavaa viivytystä kantatien liikenteelle. Lisäksi tieosuudella on yleisten teiden tasoliittymiä ja useita yksityistieliittymiä. Parannushankkeella lisätäänkin tieosuuden turvallisuutta. Rakennusaikataulu tarkentuu tammikuun lopussa. Ensimmäiset liikenteeseen vaikuttavat työt näkyvät tieosuudella talven aikana.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.