Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelman tarkistaminen alkaa

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri aloittaa Klaukkalan ohikulkutien (mt 132 välillä Palojoki –Numlahti) yleissuunnitelman tarkistamisen. Työ perustuu vuonna 2005 valmistuneisiin Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelma-aineistoihin sekä syksyllä 2009 valmistuneeseen uuden tielinjauksen selvitystyöhön.

Laadittavassa yleissuunnitelman tarkastamistyössä tutkitaan mm. Ripatin kohdan eteläinen ja pohjoinen vaihtoehtolinjaus, määritellään tarkemmin kokonaisuudessaan ohikulkutien linjaus, selvitetään toisen ajoradan tarpeellisuus, ohikulkutien liittyminen tie- ja katuverkkoon, melusuojaus ja muiden liikenteen haittojen torjunta. Työn yhteydessä suunnitellaan myös tarvittava katuverkko kokonaisuudessaan. Suunniteltujen ratkaisujen perusteella tarkennetaan hankkeen vaikutukset liikenteeseen, ympäristöön, maankäyttöön ja kaavoitukseen, ihmisten elinoloihin ja asumisviihtyvyyteen sekä arvioidaan tarkemmin hankkeen rakennuskustannukset. Suunnittelutyön yhteydessä tehdään tarvittavat mittaus- ja maaperätutkimustyöt, josta johtuen suunnittelualueella joudutaan liikkumaan jalan sekä tutkimusajoneuvoilla. Yleissuunnitelman tarkistamistyön yhteydessä tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia, joissa esitellään tarkennettuja suunnitelmaluonnoksia ja hankkeen vaikutuksia. Tilaisuuksien tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.