Liikennevirasto aloittaa toimintansa 1.1.2010

Teiden, ratojen ja vesiväylien ylläpito ja kehittäminen tehostuvat, kun uusi Liikennevirasto aloittaa toimintansa 1.1.2010. Liikennevirastoon yhdistyvät Tiehallinnon keskushallinto, Ratahallintokeskus sekä Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot. Liikennettä ja väyliä tarkastellaan jatkossa entistä selkeämmin kokonaisuutena, joka palvelee sekä kansalaisten että elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeita. Henkilöstön monipuolinen väylä- ja liikennealan osaaminen tuo synergiaetuja liikennejärjestelmän kehitystyöhön.

Toiminta käyntiin sujuvasti Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos ovat kuluneen vuoden aikana valmistelleet Liikenneviraston organisaatiota, yhteisiä järjestelmiä ja toimintamallia, jotta virasto voi aloittaa toimintansa mahdollisimman sujuvasti. Liikenneviraston pääjohtajan virka on avoimessa haussa, ja hakuaika päättyy 30.11.2009. Muut johto- ja päällikkötason tehtävät täytetään sisäisellä hakumenettelyllä. Henkilöstö siirtyy uuteen virastoon pääosin nykyisine tehtävineen. Virastossa työskentelee ensi vuoden alussa noin 700 henkilöä. Liikenneviraston yhteistä toimitilaa etsitään parhaillaan. Yhteisiin tiloihin päästäneen aikaisintaan vuonna 2011, joten ensi vuoden Liikennevirasto työskentelee nykyisten virastojen toimipaikoissa. Uuden viraston logoa ja graafista ilmettä valmistellaan yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun kanssa. Vaikka liikennehallinto järjestyy uudelleen, sen tarjoamat palvelut säilyvät. Ajantasaista tietoa eri asiakaspalvelukanavista sekä yhteystiedoista löytyy viraston tilapäisiltä verkkosivuilta osoitteesta www.liikennevirasto.fi. Liikenneviraston verkkopalvelu avataan vuodenvaihteessa. Osa toiminnoista Lappeenrantaan Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Viraston perustamisen yhteydessä ministeriö päätti noin 130 henkilötyövuoden alueellistamisesta Lappeenrantaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Alueellistamisen jälkeen Liikenneviraston henkilöstöstä 47 prosenttia työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle perustetaan vuoden 2010 alussa toinenkin uusi virasto, Liikenteen turvallisuusvirasto. Liikenteen turvallisuusvirastoon siirtyy muun muassa Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto. Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi. Tiehallinnon tiepiirit siirtyvät osaksi uusia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia eli ELY-keskuksia. ELY-keskusten liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueet vastaavat muun muassa maanteiden päivittäisestä liikennöitävyydestä ja tieympäristön hoidosta sekä tiestöön liittyvien varusteiden ja laitteiden kunnossapidosta.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa