Liikenteen kehitys Kaakkois-Suomen tiepiirin pääteillä

Pääteiden liikenne lisääntyi Kaakkois-Suomen tiepiirin pääteillä tammi- toukokuussa 2.2 prosenttia vuoteen 2007 vastaavaan ajanjaksoon ver-rattuna. Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi 1,8 prosenttia ja raskas liikenne (kuorma- ja linja-autot) kasvoi 4,3 prosenttia.
Raskas liikenne lisääntyi valtatie 7:llä 1,3 prosenttia ja valtatie 6:lla 8,0 prosenttia.

Viimeisen 12 kuukauden aikana pääteiden liikenne lisääntyi 3,0 pro-senttia edelliseen 12 kuukauden jaksoon verrattuna. Henkilö- ja paket-tiautojen liikenne lisääntyi 2,6 prosenttia ja raskas liikenne (kuorma- ja linja-autojen liikenne) 5,7 prosenttia.

Pääteiden liikenne lisääntyy normaalisti 1…4 prosenttia vuodessa.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan Tiehallinnon automaattisilta mit-tausasemilta.

LIITTEET Liikenteen kehityskuvat

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa