Puu liikkeelle yksityistieavustuksen avulla

Valmisteilla oleva yksityistielain väliaikainen muutos mahdollistaa Tiehallinnon myöntämän yksityisen tien perusparannusavustuksen myöntämisen myös puukuljetusten kannalta merkittäville yksityisteille. Lisäksi hallituksen kehyspäätöksen mukaan yksityisteiden perusparantamiseen varatusta määrärahasta tullaan vuosina 2009 - 2011 osoittamaan näille teille vuosittain 10 miljoonaa euroa.

Tiehallinnon myöntämän yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä on, että tien asioita hoitamaan perustetaan tiekunta, joka hakee valtionavustuskelpoisuutta ja saa hakemukseensa myönteisen päätöksen. Avustuskelpoisen tien tulee olla autolla ajokelpoinen eli uusien teiden rakentamista ei ole avustettu. Nykyisellään avustuskelpoisuus edellyttää lisäksi, että tie on pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on kolme pysyvästi asuttua taloutta. Tie voidaan todeta avustuskelpoiseksi myös silloin kun sillä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys.

Metsäteiden avustaminen on tapahtunut Metsäkeskusten toimesta ja kestävän metsätalouden rahoituslakiin (KEMERA) perustuen.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla oleva lakimuutos mahdollistaisi puukuljetusten kannalta merkittävien yksityisteiden avustamisen myös Tiehallinnon toimesta, vaikka nykyiset avustuskelpoisuusehdot eivät täyttyisikään. Lakiehdotuksen mukaan avustusprosenttia ja avustuksen ehtoja koskee soveltuvin osin se, mitä kestävän metsätalouden rahoituksesta säädetään. KEMERA -lain mukaan metsäteiden perusparantamisen toteutustuki on tukivyöhykkeittäin 40 - 60 prosenttia. Hakijan olisi liitettävä avustuskelpoisuushakemukseen alueellisen metsäkeskuksen lausunto puutavarakuljetusten merkitystä koskevan edellytyksen täyttymisestä. Metsäkeskuksen KEMERA -avustuksista poiketen avustuksen saaja olisi metsänomistajan sijasta kuitenkin tiekunta.

Hyvä tie syntyy laadukkaan suunnittelun tuloksena. Nyt on oikea aika aloittaa hankkeen suunnittelu. Apua suunnitteluun ja toteutukseen on saatavissa mm. Metsäkeskuksista ja koulutetuilta tieisännöitsijöiltä. Avustettavien hankkeiden tuloksena tulee olla tie, joka mahdollistaa raskaat kuljetukset ympäri vuoden. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää kuivatukseen ja riittävään kantavuuteen.

Tiehallinto tiedottaa verkkosivuillaan (www.tiehallinto.fi/yksityistiet) lakimuutoksen etenemisestä ja soveltamisesta lain tultua hyväksytyksi.


Tämän tiedotteen tiedot perustuvat lain valmistelua koskevaan tietoon 1.7.2008.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa