Rahoituspäätös E18 Kehä III:n toisen vaiheen parantamisesta tarvitaan pikaisesti

E18 Kehä III:n parantamisen ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyi tänä syksynä. Jäljelle jäävien Kehä III:n ongelmakohtien poistaminen edellyttää kuitenkin vielä yli 200 miljoonan euron lisäinvestointeja. Ne tulisi Uudenmaan tiepiirin tiejohtaja Rita Piiraisen mukaan käynnistää välittömästi ensimmäisen vaiheen valmistuttua vuonna 2012. Ainoastaan siten koko E18 Helsinki-Vaalimaa -moottoritie saadaan kuntoon vuoteen 2015 mennessä, kuten hallitusohjelmassa on luvattu.

Uudenmaan liiton ja Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin tänään Helsingissä järjestämässä seminaarissa keskusteltiin E18 Kehä III:n kehittämistarpeista vuoteen 2015 mennessä. Lähtökohdat E18 Kehä III:n kuntoon saattamisessa ovat hyvät, koska valtio on sitoutunut sekä hallitusohjelmassa että liikennepoliittisessa selonteossa toteuttamaan Helsinki – Vaalimaa- eli E18–tien moottoritienä vuoteen 2015 mennessä. Vantaan kaupungin aikaistamisrahoituksen myötä Kehä III:n parantamisen ensimmäinen vaihe päästiin aloittamaan tänä syksynä. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri pitää tärkeänä, että Kehä III:n perusparannuksen toinen vaihe jatkuisi saumattomasti ensimmäisen vaiheen jälkeen. - E18-tien saattaminen vuoteen 2015 mennessä siihen kuntoon, johon hallitusohjelmassa on sitouduttu, edellyttää koko hankkeen kattavaa rahoituspäätöstä seuraavalle vaalikaudelle. Jotta E18 Kehä III:n toiseen vaiheen parantaminen voidaan käynnistää vuonna 2012, hankkeen toteuttaminen pitäisi varmistaa hyvissä ajoin. Siksi toteutuksesta on syytä keskustella nyt, tiejohtaja Rita Piirainen sanoi.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.