Tiellä oleva vaahtohattara varoittaa autoilijaa tuoreesta tiemerkinnästä

Vastamaalatun tiemerkinnän päälle ei pidä ajaa

Itsestään haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa ajamasta vastamaalatun tieviivan päälle. Tuore maali tarttuu helposti auton kylkiin ja tuhrii auton pahasti.

Tiehallinto uusii päällysteitä tänä kesänä koko maassa noin 3000 kilometriä ja Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella 320 kilometriä. Tiemerkinnöissä käytettä-vää maalia ja massaa kuluu kesän aikana tuhansia litroja. Uuden päällysteen maalaamisen lisäksi materiaalia kuluu runsaasti myös kuluneiden tiemerkintö-jen uusimiseen.

Älä aja tuoreen maaliviivan päälle

Reuna- keski- ja sulkuviivoja merkitessään urakoitsija varoittaa autoilijaa juuri maalatusta tieviivasta vaahtohattaroilla. Massamerkintöjä tehdessään ura-koitsija vielä lisäksi varoittaa tekemästään työstä yhdellä tai kahdella varoitus-autolla. Vaahtohattarat haihtuvat itsestään maalin kuivuttua. Tiemerkintämaa-lin kuivuminen kestää olosuhteista riippuen viidestä viiteentoista minuuttia.

Vastamaalatulle viivalle ei saa ajaa. Tiemerkintämateriaalit on kehitelty hyvin alustaansa tarttuviksi. Sen vuoksi niiden poistaminen ajoneuvon koriraken-teista on erittäin hankalaa.

Ohita tiemerkintäkone riittävän etäältä

Suomen maanteillä tehtävät tiemerkintätyöt jatkuvat syksyyn saakka. Kohda-tessasi tiemerkintäkoneen alenna nopeutta ja ohita se erityistä varovaisuutta noudattaen, sillä kyse on sekä tiellä liikkuvien autoilijoiden että tiemerkintöjä tekevien työntekijöiden turvallisuudesta. Huomaa, että uudet tiemerkinnät se-kä taajamissa että valtateillä ovat etenkin sateella liukkaita.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa

Liitteet & linkit