Tuusulanväylän (kantatie 45) parantaminen välillä Käpylä - Kulomäki käynnistyy

Nyt alkavan Tuusulanväylän rakennusurakan ensisijaisena tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä ja turvallisuutta.

Parantaminen on jaettu neljään hankeosaan: Asesepän eritasoliittymässä rakennetaan Tuusulanväylältä erkaneviin ramppeihin lisäkaistat kääntyvää liikennettä varten sekä siirretään nykyinen Helsingin suunnasta erkanevalla rampilla sijaitseva linja-autopysäkki Panuntielle. Tuusulanväylän ja Kehä III:n eritasoliittymää täydennetään joukkoliikenteen rampeilla Ylästöntien yli. Rampeille rakennetaan bussipysäkit ja niiltä kulkuyhteydet Ylästöntielle. Valkoisenlähteentien ja Junkersintien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä parannetaan liittymäalueen kevyenliikenteen yhteyksiä rakentamalla sillat sekä Valkoisenlähteentien että Tuusulanväylän rampin yli. Simonkyläntien liittymän kohdalla Vanhalle Tuusulantielle rakennetaan linja-autopysäkit ja niille kevyen liikenteen yhteydet. Rakennustyöt aloitetaan välittömästi Ylästöntien ja Valkoisenlähteentien kohdilla. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan syyskuussa 2010. Kaikki nykyiset tieyhteydet ja kiinteistöjen liittymät pidetään liikennöitävässä kunnossa koko urakan ajan. Pääurakoitsijana rakennusurakassa toimii Destia Oy ja rakennuttajana Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri. Tuusulanväylän (kantatie 45) parantaminen Käpylän ja Kulomäentien välillä kuuluu teemahankkeeseen Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä. Tuusulanväylä on kaksiajoratainen seudullinen tie, joka yhdistää Helsingin ja Vantaan keskiosat sekä Keski-Uudenmaan toisiinsa. Tie on yksi Helsingin pääsisääntuloteistä ja toimii keskeisimpänä yhteytenä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa