Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä–Loviisa–Kotka - YLEISÖTILAISUUDET LOVIISASSA, PYHTÄÄLLÄ JA KOTKASSA

Kaakkois-Suomen tiepiiri laatii tiesuunnitelmaa valtatien 7 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Koskenkylä–Loviisa–Kotka. Valtatie 7 on osa E18-tietä. Tien parantaminen on EU:n priorisoima TEN-verkon kehittämiskohde, jonka suunnittelua EU myös rahoittaa. Tavoitteena on, että E18 -tie olisi kokonaisuudessaan moottoritietasoinen Turusta Vaalimaalle asti vuoteen 2015 mennessä.

Hankekokonaisuus muodostuu kahdesta osahankkeesta Koskenkylä–Loviisa ja Loviisa–Kotka. Koskenkylän ja Loviisan välinen osuus on rakennettu moottoriliikennetieksi vuonna 1998 ja sen leventämisestä moottoritieksi on valmistunut tiesuunnitelma samana vuonna. Hankkeen ratkaisut tarkistettiin ajan tasalle kesäkuussa 2009 valmistuneella tiesuunnitelman tarkistuksella. Suunnitelman maantielain mukainen käsittely on käynnissä. Loviisa–Kotka -osuudelle laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa valtatien rakentamiseksi moottoritieksi. Hankkeen periaateratkaisu on päätetty vuonna 2007 maantielain mukaan laaditulla ja liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2008 hyväksymällä yleissuunnitelmalla. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2010 helmikuussa ja maantielain edellyttämä hyväksymispäätös saataneen syksyllä 2010. Tiesuunnitelma ja siitä tehtävä päätös luovat lainsäädännöllisen pohjan hankkeen toteuttamiselle. Loviisa–Kotka -osuuden suunnitteluun sisältyy lisäksi uusi Jumalniemen eritasoliittymä Karhulassa, nykyisen moottoritien meluntorjunnan tehostaminen välillä Kyminlinna–Rantahaka sekä Porvoon ja Kotkan Rantahaan välille muuttuva liikenteenohjausjärjestelmä. Tiehallinnon tavoitteena on, että hankkeelle saadaan rahoituspäätös vuonna 2010. Suunnitelmavalmiuden puolesta varsinaiset rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2011. Hanke toteutetaan ns. elinkaarirahoitusmallilla. Hankekokonaisuuden rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 285 miljoonaa euroa (maanrakennuskustannusindeksi 150,0; 2000=100) ja sen hyöty-kustannussuhde 1,1. Jos liikenne kasvaa noin 15 % ennustettua enemmän hyöty-kustannussuhde on 1,3. Yleisötilaisuudet Tiehallinto järjestää Loviisa–Kotka -osuuden suunnitelmaluonnoksia koskevat yleisötilaisuudet alueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille. Yleisötilaisuudet järjestetään seuraavasti: - Suunnitteluosuus Hagalund–Ruotsinpyhtään Ahvenkoski keskiviikko 18.11. klo 17.30–19.30 Länsiharjun koulu, Loviisa (Ratakatu 1) - Suunnitteluosuus Pyhtään Ahvenkoski–Heinlahti Tiistai 1.12. klo 17.30–19.30 Huutjärven koulu, Pyhtää (Huutjärventie 56) - Suunnitteluosuus Petäjäsuo–Rantahaka Tiistai 15.12. klo 17.30–19.30 Höyrypanimo, Kotka (Metsontie 41). Tilaisuuksien aiheena on vuoden 2010 alussa valmistuvan tiesuunnitelman luonnoksen esittely ja kommentointi. Tilaisuudessa tiepiirin ja suunnitelmaa laativan konsulttiryhmän edustajat esittelevät suunnitelmia ja vastaavat kysymyksiin. Paikalla on myös Maanmittauslaitoksen edustaja esittelemässä kiinteistöjärjestelyjä. Hankkeen viimeiset yleisötilaisuudet järjestetään keväällä 2010, kun suunnitelma on valmis. Hankkeen internet-sivut ovat osoitteessa www.tiehallinto.fi/vt7koskenkyla-kotka. Sivuille päivitetään suunnitelmaluonnokset aina ennen yleisötilaisuutta (tilaisuudessa käsiteltävän suunnitteluosuuden osalta). Internet-sivuilta löytyy myös helppokäyttöinen karttapalautejärjestelmä, jossa voi tutustua suunnitelmiin ja antaa palautetta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Liitteet & linkit