Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2000

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2000 Liiketoiminta-alueiden liikevaihto ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvoi 6 %, Finanssiryhmän liikevaihto 13 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 39,5 milj. euroa (53,7), kertaluonteiset erät sisältäen 64,1 milj. euroa (50,8). Korkean jalostusarvon palveluissa oli vahva kehitys. Liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen jatkui. Entran osakkeenomistajista yli 90 % hyväksyi vaihtotarjouksen. Henkilöstöstä 60 % merkitsi vuoden 2000 optiolainaa. TUNNUSLUVUT 2000 2000 2000 1999 % 1999 1-3 4-6 1-6 1-6muuto 1-12 s Voitto/osake, euroa 0,30 0,27 0,57 0,43 33 0,90 Voitto ilman liikearvojen 0,33 0,31 0,64 0,49 31 1,04 poistoja/osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa 4,95 4,42 4,23 4 4,59 Oman pääoman tuotto-%, 20,4 23,6 23,7 21,2 liukuva 12 kk Sijoitetun pääoman tuotto-%, 28,3 32,0 31,6 29,5 liukuva 12 kk Omavaraisuusaste, % 59,3 57,5 52,1 52,8 Korollinen nettovelka, Me - -83,7-38,1 120-61,9 121,2 Gearing, % -28,5 -21,0 -8,9 -13,2 Investoinnit, Me 13,129,3a 42,4 48,2 -12102,8 ) Henkilöstö, määrä jakson 9810 1005711251 -1111098 lopussa Henkilöstö keskimäärin 9824 9838 983410896 -1011058 Henkilöä kohden, Te b) Liikevaihto 29,8 29,2 58,9 57,2 3114,3 Henkilöstökulut c) 15,7 14,9 30,6 29,0 6 56,4 Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja pois lukien kertaluonteiset erät 2,8 1,9 4,7 5,6 -16 10,7 a) Josta 9,2 milj. euroa osakkeiden vaihdon kautta b) Jakajana on käytetty TietoEnatorin omistuksen mukaisia osuuksia liikkeenjohtovastuulla olevien yritysten henkilömäärästä. c) Henkilöstökuluihin sisältyvät palkat, eläkevakuutusmaksut ja muut palkkoihin liittyvät sosiaalikulut, eivät kuitenkaan henkilöstön optio- oikeuksiin liittyvät sosiaalikulut. Valuuttakurssi 30.6.2000 1 EUR = 5,94573 FIM, 1 EUR = 8,4210 SEK LIIKEVAIHTO 1-61-6Kasv 1- u 12 00 99 99- 99 00 Finanssiryhmä - TietoEnatorin 97 87 11 % 178 liikkeenjohtovastuulla - Suhteessa TietoEnatorin 77 68 13 % 140 omistukseen Palvelut 100 97 4 % 193 Julkinen hallinto - TietoEnatorin 97 97 0 % 192 liikkeenjohtovastuulla - Suhteessa TietoEnatorin 95 95 0 % 188 omistukseen Teollisuus 72 66 9 % 131 Käsittely- ja 131120 9 % 250 verkkopalvelut Ohjelmistopalvelut 57 59 -3 % 120 Konsernin sisäiset -32-32 - -72 eliminoinnit I LIIKETOIMINTA-ALUEET 473 6 % 950 500 Uudelleenorganisointi Verkkoinfrastruktuuri 60 65 -8 % 145 Puolustussektori - 60 - 122 Muut 14 13 - 21 Konsernin sisäiset -13 -4 - -9 eliminoinnit II LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 561607 -8 %122 9 LIIKEVOITTO Liikevoitto Marginaali 1-61-6Muut1-12 1-6 1-61-12 os 00 99 99- 99 00 99 99 00 Finanssiryhmä - TietoEnatorin liikkeenjohtovastuulla - Suhteessa TietoEnatorin7,58,7 -1418,4 9,712, 13,1 omistukseen % 7 Palvelut 6,07,6 -21 8,5 6,0 7,9 4,4 % Julkinen hallinto - TietoEnatorin liikkeenjohtovastuulla - Suhteessa TietoEnatorin13,14, -8 %24,813,714, 13,2 omistukseen 1 2 9 Teollisuus 8,98,4 6 %15,412,312, 11,7 7 Käsittely- ja 13,16, -1333,810,713, 13,5 verkkopalvelut 9 0 % 3 Ohjelmistopalvelut 4,38,0 -4618,2 7,613, 15,1 % 7 Konsernin sisäiset eliminoinnit I LIIKETOIMINTA-ALUEET 53,62, -15119,10,713, 12,5 7 9 % 1 3 Uudelleenorganisointi Verkkoinfrastruktuuri - - --1,7-4,1 --1,2 2,50,9 1,3 Puolustussektori 3,44,1 - 9,8 - 6,8 8,1 Muut 19, - --8,7 - - - 110, 2 Henkilöstön optio- - oikeuksiin liittyvät 4,5 sosiaalikulut Konsernin sisäiset eliminoinnit II Liikevoitto ilman 69,55, 24 %118,12,3 9,2 9,6 liikearvojen poistoja 2 9 5 Liikearvojen poistot - - - 5,15,1 10,8 LIIKEVOITTO (EBIT) 64,50, 26 %107,11,4 8,4 8,8 1 8 7 TULOSKEHITYS Korkean jalostusarvon palveluiden kysyntä on kasvussa, vaikka markkinat yleisesti ottaen ovat edellisvuoden vastaavaa jaksoa verkkaisemmat. Vuoden alusta asti vaikuttanut alhaisen jalostusarvon tietotekniikkapalveluiden heikko kysyntä jatkui. Ulkoistamisratkaisujen ja sähköisen liiketoiminnan palveluiden kysyntä kasvoi, mutta ohjelmistotuotteiden uusmyynti kehittyi odotettua hitaammin. Kuuden ydinliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 6 % 499,6 milj. euroon (473,3). Liiketoiminta-alueiden vertailukelpoisten yksiköiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli kauden aikana 2 %. Konsernin liikevaihto laski 8 % 560,9 milj. euroon (606,7), mikä johtui pääasiassa puolustussektorin liiketoiminnan myynnistä, mutta myös verkkoinfrastruktuuri-liiketoiminnan heikosta myynnistä. Ydinliiketoiminta- alueiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 249,7 milj. euroa (242.5). Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvu oli voimakkainta Finanssiryhmässä, 13 %, mikä johtui pääasiassa Entran yhdistämisestä liiketoiminta-alueen lukuihin. Sekä Teollisuuden että Käsittely- ja verkkopalveluiden liikevaihdot kasvoivat 9 %, Palveluiden liikevaihto kasvoi 4 % ja Julkisen hallinnon liikevaihto pysyi ennallaan. Ohjelmistopalveluiden liikevaihto laski 3 %, mikä johtui huomattavasti alhaisemmasta kysynnästä kuin vuonna 1999, jolloin saavutettiin kaikkien aikojen kysyntähuippu. Toisen vuosineljänneksen aikana tehtiin neljä merkittävää yritysostoa, joilla Entra AB Ruotsissa, Oy Visual Systems Ltd ja Sypro System Professionals Oy Suomessa sekä Etelä-Saksassa sijaitseva MAS GmbH liitettiin osaksi TietoEnator-konsernia. Entra on johtava pankki- ja finanssisektorin tietojärjestelmätoimittaja, Visual Systems on johtava uusmediayritys, Sypro on erikoistunut pääasiassa tietoliikennesektorin sulautettuihin järjestelmiin ja MAS on keskittynyt metsäteollisuuden ratkaisuihin ja vahvistaa näin TietoEnatorin asemaa tällä toimialalla Keski-Euroopassa. Verkkoinfrastruktuuri-liiketoiminta käsittää ruotsalaisen tytäryhtiön Dotcom AB:n. Tytäryhtiöstä luopumista haittasi markkinoilla vallitseva levottomuus, eikä tavoitetta vähentää TietoEnatorin omistusosuutta yhtiössä alle 50 %:n vuoden 2000 ensimmäisellä puoliskolla saavutettu. Konserni aikoo edelleen myydä yrityksen, koska laiteliiketoiminta ei kuulu TietoEnatorin ydinliiketoimintaan. Kuten aiemmin on kerrottu, tanskalainen tytäryhtiö Net Design myytiin vuoden 2000 maaliskuussa. Maantieteellisesti kuuden ydinliiketoiminta-alueen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 4 % Suomessa ja 0 % Ruotsissa. Kuuden kuukauden liikevoitto (EBIT) oli 64,1 milj. euroa (50,8). Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 11,4 % (8,4 %). Voitto ennen kertaluonteisia eriä oli 39,5 milj. euroa (53,7). Suhteessa liikevaihtoon se oli 7,0 % (8,8 %). Liikevoittoon (EBIT) sisältyy Entra-tarjoukseen liittyviä kustannuksia 1,1 milj. euroa, kertaluonteisia tuottoja 30,4 milj. euroa ja kertaluonteisia kustannuksia 5,8 milj. euroa. Kertaluonteiset tuotot koostuivat pääasiassa ruotsalaisen toimihenkilöiden eläkelaitoksen (SPP) ylimääräisestä palautuksesta. Kertaluonteisiin kustannuksiin sisältyi Tiedon ja Enatorin yhdistymiseen liittyviä kuluja 1,3 milj. euroa ja sekä henkilöstön optio- oikeuksista johtuvia sosiaalikuluja 4,5 milj. euroa. Käyttämättömiin optio- oikeuksiin liittyvää varausta ei ole suojattu, joten muutokset TietoEnatorin osakkeen hinnassa vaikuttavat sen suuruuteen. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 30,2 milj. euroa (18,4). Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 10,9 % (5,8 %). Teollisuus paransi tulostaan edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Muiden viiden liiketoiminta-alueen tulokset ja tulokset suhteessa liikevaihtoon heikkenivät. Tämä johtui pääasiassa markkinatilanteen heikentymisestä vuoden 1999 voimakkaan kysynnän jälkeen. Liiketoiminta- alueiden yhteenlaskettu voitto suhteessa liikevaihtoon oli 10,7 % (13,3 %). Käsittely- ja verkkopalveluiden kannattavuus parani vuoden 2000 toisella neljänneksellä, mikä johtui osittain ulkoistuspalvelujen kysynnän kasvusta. Yksi merkki tästä elpymisestä on kesäkuun alussa Tukholman kaupungin kanssa solmittu laaja ulkoistussopimus. Osakekohtainen voitto oli 0,57 euroa (0,43) ja ilman liikearvojen poistoja 0,64 euroa (0,49). Osakkeiden määrä katsauskauden aikana oli keskimäärin 77.242.709. Liiketoiminnan kassavirta kuuden ensimmäisen kuukauden aikana oli 61,3 milj. euroa (64,6). Osinkoja maksettiin 37,7 milj. euroa. Sypron ja MAS:n ostot maksettiin käteisellä. Visual Systemsin kaupassa käytettiin osakevaihtoa samoin kuin Entran vähemmistöosuuksista tehdyssä tarjouksessa. Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 32 % ja oman pääoman tuotto 24 %. Tilauskanta, joksi katsotaan vain sitovasti tilattujen palvelujen yhteismäärä, oli 474,0 milj. euroa 30.6.2000. LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET Finanssiryhmä Palvelujen kysyntä kasvoi edelleen toisella neljänneksellä ja kohdistui erityisen voimakkaasti uusien verkkosovellusten kehittämiseen. Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan katsausjaksoon ja oli 39,4 milj. euroa. Liikevoitto laski 0,8 milj. euroa 2,7 milj. euroon. Lukuun sisältyy Entran ostotarjouksesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja 0,6 milj. euroa. Yhteistyö Finanssiryhmän avainasiakkaiden kanssa lisääntyi, ja useita uusia sopimuksia solmittiin. MeritaNordbankenin kanssa sovittiin yhteistyön laajentamisesta Baltian maissa ja Puolassa. Handelsbankenin Suomen aluepankin kanssa tehtiin aiesopimus, jonka mukaan TietoEnatorille tulee päävastuu pankin järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Yhteistyön tavoitteena on luoda uusi toimintamalli ja tietotekniikka-arkkitehtuuri, jotka vastaavat verkottuvan pankkimaailman haasteisiin. Myynti kasvoi voimakkaimmin Itä-Euroopan markkinoilla. Kasvun taustalla ovat useat uudet sopimukset kansainvälisestä Transmaster-maksujärjestelmästä. Merkittävä sopimus järjestelmästä tehtiin Venäjän toiseksi suurimman pankin Vnesheconombankin kanssa. Entran osakkeenomistajista oli heinäkuun puolivälissä yli 90 % hyväksynyt yhtiön jäljellä olevien vähemmistöosakkeiden vaihtamista koskevan tarjouksen. Tavoitteena on Entran liiketoiminnan läheinen integrointi Finanssiryhmän muuhun toimintaan. Näin voidaan lisätä toiminnan erikoistumista ja nopeuttaa kansainvälistymistä. Palvelut Tietotekniikkapalveluiden kysyntä avainasiakkaiden keskuudessa pysyi korkeana vuoden toisella neljänneksellä erityisesti Saksassa ja Norjassa tietoliikenteen, logistiikan ja kaupan toimialoilla. Muilla asiakastoimialoilla Ruotsissa ja Tanskassa kysyntä kasvoi näitä hitaammin. Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1 % edellisvuodesta ja oli 48,1 milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja laski 2,4 milj. eurosta 1,3 milj. euroon. Toiminnan uudelleen suuntaaminen avainasiakasstrategian mukaisesti hidasti kasvua lyhyellä tähtäimellä Ruotsissa ja Tanskassa. Toukokuussa TietoEnator osti loput Oy Visual Systems Ltd:n osakkeista. Yritys on yksi Suomen johtavista uusmediayrityksistä, jonka toimintamalli perustuu avainasiakkaiden palvelemiseen. Puolet yhtiöstä on konsolidoitu Palvelut- liiketoiminta-alueeseen ja puolet Julkiseen hallintoon. Energia-alueella tehtiin merkittävä sopimus Energy Components -ratkaisun toimittamisesta Orinocon alueella Venezuelassa sijaitsevalle Zuatan öljykentälle. Öljykentän toiminnasta vastaa TotalFina Elf, Petroleos de Venezuelan ja Statoilin yhteenliittymä SINCOR. TietoEnator teki SAP:n kanssa aiesopimuksen maailmanlaajuisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tehostaa energian arvoketjun hallintaa integroimalla TietoEnatorin Energy Components -järjestelmä SAP:n tuotteisiin. Julkinen hallinto Julkisessa hallinnossa kysyntä oli hieman alhaisemmalla tasolla kuin edellisvuonna. Useat asiakkaat tutkivat parhaillaan TietoEnatorin sähköisen asioinnin konseptien ja verkkoliiketoiminnan ratkaisujen käyttömahdollisuuksia. Visual Systemsin osto vahvistaa osaltaan sähköisen asioinnin kehitystä. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,3 milj. euroa, mikä oli 4 % vähemmän kuin vuonna 1999. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja laski 7,6 milj. eurosta 5,3 milj. euroon. Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna johtui osittain korkeasta kysynnästä vuonna 1999, jolloin Suomessa järjestettiin kahdet vaalit. Liiketoiminta-alueen toiminnoista kasvoivat voimakkaimmin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietotekniikkapalvelut. Liiketoiminta oli melko vilkasta toisella neljänneksellä. Useita tärkeitä kauppoja tehtiin, joista mainittakoon Tukholman kaupungin kanssa tehty huomattava sopimus kaupungin tietotekniikkapalveluiden kehittämisestä, ylläpidosta, käytöstä ja tuesta. Sopimus on 3,5-vuotinen ja siihen sisältyy optio kahdesta lisävuodesta. Kaupan arvo on noin 44 milj. euroa. Sekä Helsinki että Göteborg ovat valinneet TietoEnatorin ohjelmiston sosiaalitoimensa tietotekniikkatueksi. EDB Business Partner ASA:n kanssa tehtiin sopimus toiminnan yhdistämisestä terveydenhuollon alueella Ruotsissa ja Norjassa. TietoEnator omistaa 58 % yhteisyrityksestä, jonka työntekijämäärä on noin 115 ja liikevaihto noin 16 milj. euroa. TietoEnator konsultoi Suomen julkishallinnon internet-porttaalin suunnittelun. Teollisuus Verkkoliiketoiminnan alueella kiinnostus on ollut korkealla monien asiakkaiden tehdessä parhaillaan toimintaan liittyviä strategioita ja käynnistäessä pilottihankkeita. Tietoliikennealueella tuotekehitystä tukevien sulautettujen järjestelmien konsulttipalveluiden kysyntä oli edelleen vilkasta. Yleisesti ottaen liiketoiminta-alueen asiakkaiden päätöksenteko on hitaampaa kuin vuosi sitten. Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 36,0 milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja laski 0,8 milj. euroa ja oli 3,0 milj. euroa. TietoEnator hankki 51 % saksalaisen MAS GmbH:n osakkeista. Kauppa vahvisti TietoEnatorin asemaa metsäteollisuudessa Keski-Euroopassa ja täydensi sen paperiteollisuuden tuotevalikoimaa. Synergiavaikutukset syntyvät myynnin kasvusta ja alentuvista tuotekehityskuluista. TietoEnator osti tietoliikennealalla toimivan tuotekehitysyhtiön Sypro System Professionals Oy:n. Kauppa mahdollistaa sulautettujen järjestelmien osaamisen siirron Ruotsista Suomen markkinoille ja vahvistaa siten TietoEnatorin asemaa Suomessa. Paperitehtaiden kanssa tehtiin yksi suuri sopimus ja useita muita sopimuksia. TietoEnator on alustavasti sopinut SAP:n kanssa vakiokäyttöliittymän kehittämisestä SAP R/3 -järjestelmän ja Paper Mill -tuoteperheen välille. Käsittely- ja verkkopalvelut Ulkoistamis- ja verkkoliiketoimintapalvelujen kysyntä on lisääntymässä. Teknologiakonsultoinnin kysyntä oli Ruotsissa alemmalla tasolla kuin edellisenä vuonna, mutta tällä hetkellä se on hienoisessa kasvussa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 10 % vuoteen 1999 verrattuna ja oli 67,9 milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi 11 % ja oli 9,3 milj. euroa. Ruotsin toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat jo parantaneet kuukausittaista tulostasoa merkittävästi. Toimenpiteet saatetaan päätökseen kuluvan vuoden aikana. Myynti kasvoi 10 % Suomessa ja 6 % Ruotsissa, ja kasvu oli voimakasta Keski- Euroopassa. Osaamiskeskus Suomessa (Competence Center) kasvoi 70 %. Osaamiskeskus tarjoaa konsultointi- ja projektipalveluja tietohallinnon mallintamis- ja kehitysprojekteissa sekä sähköpostipalveluja ja kehitys- ja ylläpitopalveluja. Tukholman kaupungin kanssa tehty sopimus on erittäin merkittävä liiketoiminta- alueelle. Puolet sopimuksesta koostuu käsittely- ja verkkopalveluista. Avainasiakkaan kanssa tehty uusi kolmivuotinen sopimus laajentaa toimintaa Keski-Euroopassa. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeeseen osallistuu 15 henkilöä Düsseldorfin toimipisteessä. StoraEnso on valinnut TietoEnatorin sähköpostipalveluidensa toimittajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Ohjelmistopalvelut Asiakkaiden kiinnostus valmisohjelmistoihin on kasvamassa, mikä näkyi tarjouspyyntöjen lisääntymisenä. Odotetusti tämä ei kuitenkaan vielä vaikuttanut toisen vuosineljänneksen myyntilukuihin. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 28,4 milj. euroa, mikä on 5 % vähemmän kuin vuoden 1999 vastaavalla jaksolla. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja oli 2,3 milj. euroa ja 1,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Talousohjauksen ja palkkahallinnon palveluiden myynti laski 4 % edellisvuodesta. Teknologiakonsultoinnin myynti kasvoi 5 %. Toiminnan vilkastuminen oli jo selvästi havaittavissa Ruotsissa, missä myynti palkkahallinnon ja henkilöstöohjauksen alueella kasvoi 18 % sekä Norjassa, missä palkkahallinnon ja henkilöstöohjauksen myynti kasvoi 19 % edellisvuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Ohjelmistopalvelut teki sopimuksen Washingtonissa toimivan Onyx Software Corporationin kanssa Onyx CRM (Customer Relationship Management) - ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnistä Pohjoismaissa. Onyx-tuotteiden ja - palveluiden myynti käynnistyy vuoden kolmannen neljänneksen aikana Suomessa, mistä se laajenee myöhemmin muihin Pohjoismaihin. Liiketoiminta-alue on kehittämässä uusia kansainvälisiä tuotteita sähköiseen laskentatoimeen, palkkahallintoon ja henkilöstöohjaukseen. Markkinoille tuotiin kolme uutta tuotetta. Tieto Economa Workflow on ostolaskujen ja muiden asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn tarkoitettu ratkaisu. Mobile Tieto Economa Fakta on taloudellisen informaation WAP-pohjainen raportointityökalu. Tieto Economa TETime on uusi työajan rekisteröinnin ohjelmisto, ja siitä on olemassa sekä WEB- että WAP-versio. MUU LIIKETOIMINTA Verkkoinfrastruktuurin (Dotcom) palveluiden kysyntä oli edelleen heikko vuoden toisella neljänneksellä, mikä vaikutti kielteisesti liikevaihtoon ja tulokseen. Puolustussektorin yhtiö, jonka konserni omistaa yhdessä Celsiuksen kanssa, kehittyi heikohkosti toisella vuosineljänneksellä. Vertailu edelliseen vuoteen ei anna täysin oikeaa kuvaa, koska yritys on fuusioitu ja sen luvut sisältyvät osuuteen osakkuusyritysten nettotuloksista tämän vuoden alusta lukien. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilömäärä katsauskauden aikana oli keskimäärin 9.834 ja kesäkuun lopussa 10.057. Liiketoiminta-alueiden henkilömäärä kasvoi keskimäärin 5 % ja oli 8.962. Suurin osa kasvusta johtui toisella neljänneksellä tehdyistä useista liiketoiminnan ostoista. Vuoden toisen neljänneksen aikana palkattiin yhteensä 706 uutta työntekijää. Liiketoiminta-alueiden henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla oli 13 %, mikä on samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. TietoEnator käynnisti hankkeen TE Academyksi kutsutun sähköisen oppimiskeskuksen toiminnan käynnistämiseksi. Oppimiskeskuksen tavoitteena on kattaa kaikki taitojen ja osaamisen kehittäminen konsernissa. TE Academy aloittaa toimintansa alkusyksyllä. Henkilöstön osallistumisprosentti vuoden 2000 optiolainaan oli 60 %, mikä on selvästi korkeampi kuin konsernin aiemmissa optio-ohjelmissa. OSAKEPÄÄOMA TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen laskemaan liikkeeseen osakkeita voidakseen varmistaa yhtiön mahdollisuudet kehittää toimintojaan. Valtuutuksen perusteella osakkeiden määrä voi kasvaa enintään 15,4 miljoonalla kappaleella. Valtuutus on voimassa 29.3.2001 saakka. Hallitus on käyttänyt valtuutusta kahdesti: TietoEnator teki tarjouksen Entra Data AB:n jäljellä olevista osakkeista. Jos tarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, TietoEnatorin osakkeiden kokonaismäärä kasvaa noin 5,6 miljoonalla osakkeella. Tarjousaikaa on pidennetty 31.8.2000 saakka. Oy Visual Systems Ltd:n ostoon liittyen liikkeeseen laskettiin 1.039.102 osaketta. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun liittyvät panostukset ylläpitävät tietotekniikkapalveluiden kysynnän kasvua. Vuosituhannen lopun korkeasta investointitasosta johtuen kokonaispanostusten kasvu vuonna 2000 on kuitenkin alhaisempi kuin edellisenä vuonna ja jäänee selvästi alle 10 %:n tason. TietoEnatorin suuntautuminen kasvaville asiakastoimialoille ja korkean jalostusarvon palveluihin pitää edelleen yllä kasvua, mutta se myös leikkaa sitä lyhyellä aikavälillä konsernin Ruotsissa tapahtuvan rakennemuutoksen seurauksena. Pitkän aikavälin 20 %:n kasvutavoite perustuu sekä painopistealueiden kysynnän kehitykseen että yritysostojen lisääntymiseen. Kuluvan vuoden liikevaihdon kehitys riippuu olennaisesti sekä yritysostojen ajoittumisesta että kysynnän elpymisestä toisella vuosipuoliskolla. Tuotekehitykseen, osaamiseen ja yritysostoihin liittyvien kasvupanostusten nousu edellisestä vuodesta vahvistaa pitkän aikavälin tuloskehitystä lyhyen aikavälin kustannuksella. Toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevoiton (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä uskotaan olevan edellisvuoden tasolla. TULOSLASKELMA, 12 KK LIUKUVAT TIEDOT, ME 1999 1999 2000 20007/1999- 7-9 10-12 1-3 4-6 6/2000 TietoEnatorin liiketoiminta- alueiden liikevaihto 214,7 262,5 249,9 249,7 976,8 Uudelleenjärjestelyt ja 63,6 81,6 33,4 27,9 206,5 muut Liikevaihto yhteensä 278,3 344,1 283,3 277,6 1183,3 Liikevoitto ilman 26,6 36,0 36,4 32,8 131,8 liikearvojen poistoja Rahoitusnetto 0,3 0,4 0,5 1,3 2,5 Voitto ennen veroja 23,6 34,0 34,4 31,5 123,5 LIIKEVAIHTO MAITTAIN, ME 2000KasvuOsuus 1999Osuus 1999Kasvu 1-6 % % 1-6 % 1-12 % Suomi 249 4 50 240 51 476 14 Ruotsi 188 6 38 178 38 356 17 Norja 30 -4 6 31 7 61 6 Tanska 12 11 2 11 2 26 65 Saksa 9 41 2 6 1 16 35 Muut 12 58 2 7 2 15 19 LIIKETOIMINTA-ALUEET 500 6 100 473 100 950 16 Ruotsi 61 120 242 Muut 0 14 37 561 -8 607 1229 14 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 2000KasvuOsuus 1999Osuus 1999Osuus LIIKETOIMINTA- 1-6 % % 1-6 % 1-12 % ALUEITTAIN Finanssiryhmä 1523 9 17 1398 16 1447 17 Palvelut 1808 3 20 1758 21 1793 21 Julkinen hallinto 1733 -2 19 1766 21 1767 20 Teollisuus 1205 2 13 1176 14 1164 13 Käsittely- ja 1715 15 19 1494 17 1575 18 verkkopalvelut Ohjelmistopalvelut 978 2 11 957 11 975 11 LIIKETOIMINTA-ALUEET 8962 5 100 8549 100 8721 100 Verkkoinfrastruktuuri 698 -5 733 760 Puolustussektori Ruotsi - - 1331 1241 Muut 174 - 283 336 9834 -10 10896 11058 2000KasvuOsuus 1999Osuus 1999Osuus MAITTAIN 1-6 % % 1-6 % 1-12 % Suomi 4888 7 55 4582 54 4600 53 Ruotsi 2995 0 33 2996 35 3096 35 Norja 589 3 7 572 7 581 7 Tanska 227 37 3 165 2 202 2 Saksa 123 18 1 105 1 106 1 Latvia 86 2 1 84 1 84 1 Muut 54 20 1 45 1 52 1 LIIKETOIMINTA-ALUEET 8962 5 100 8549 100 8721 100 Ruotsi 815 2134 2125 Muut 57 213 213 9834 -10 10896 11058 Luvut sisältävät liikkeenjohtovastuulla olevien osakkuusyritysten koko henkilöstön. Kun yritysten henkilömääriin lasketaan vain TietoEnatorin omistuksen mukaiset osuudet, konsernin henkilömäärä oli 9.523 (10.599). TULOSLASKELMA, ME 2000 1999 %Liukuva 1999 6 kk 6 kk muutos 7/99- 12 kk 6/00 Liikevaihto 560,9 606,7 -8 1183,3 1229,1 Liiketoiminnan muut tuotot 33,2 7,5 52,7 27,0 Henkilöstökulut 296,3 307,4 595,0 606,1 Liiketoiminnan muut kulut 211,0 228,6 469,2 486,8 Osuus osakkuusyritysten 4,3 0,6 5,0 1,3 tuloksista Suunnitelmanmukaiset poistot ilman liikearvojen poistoja 21,9 22,9 45,0 46,0 LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVOJEN 69,2 55,9 24 131,8 118,5 POISTOJA Liikearvojen poistot 5,1 5,1 0 10,8 10,8 LIIKEVOITTO 64,1 50,8 26 121,0 107,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1,8 0,9 100 2,5 1,6 VOITTO ENNEN VEROJA 65,9 51,7 27 123,5 109,3 Tulovero (arvio) -21,2 -17,9 18 -40,5 -37,2 Vähemmistön osuus -0,5 -1,1 -55 -2,4 -3,0 TILIKAUDEN VOITTO 44,2 32,7 35 80,6 69,1 Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 29,2 milj. euroa ylijäämän palautusta SPP:ltä. Henkilöstökuluihin sisältyy 4,5 milj. euroa henkilöstön optio-oikeuksiin liittyviä sosiaalikuluja (josta 4,1 liittyy käyttämättömiin optio-oikeuksiin) sekä 4,8 milj. euron tulospalkkiovaraus (edellisvuonna 5,7). Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy 1,1 milj. euroa kustannuksia liittyen Entra-tarjoukseen. Rahoitustuottoihin sisältyy 0,8 milj. euron veronpalautus liittyen osakkuusyrityksiltä saatuihin osinkoihin. Tuloveroon sisältyy 15,8 milj. euroa välittömiä veroja ja 5,4 milj. euron muutos laskennallisissa veroissa. Vähemmistöosuuksissa Entra sisältyy lukuihin 44,3 %:n vähemmistöosuudella. TASE, ME 2000 1999 % 1999 30.6. 30.6. muutos 31.12. Aineettomat hyödykkeet 9,8 10,4 -6 11,0 Liikearvot 61,8 53,7 15 65,8 Aineelliset hyödykkeet 145,3 163,5 -11 156,8 Sijoitukset 38,9 20,6 89 26,7 Vaihtuvat vastaavat 281,9 306,9 -8 328,5 Rahoitusarvopaperit ja rahat 105,0 100,5 4 113,8 ja pankkisaamiset 642,7 655,6 -2 702,6 Osakepääoma 69,2 64,5 7 64,7 Muu oma pääoma 294,9 260,2 13 288,5 Vähemmistöosuus 3,8 12,9 -71 12,2 Pakolliset varaukset 3,5 26,3 -87 28,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 32,8 41,2 -20 33,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 238,5 250,5 -5 276,1 642,7 655,6 -2 702,6 Korollinen vieras pääoma 24,7 62,4 -60 55,0 Konsernilla on 20 milj. euroa komittoimattomia luottolimiittejä ja 200 milj. euron yritystodistusohjelmat, joita ei ollut käytetty 30.6.2000. KASSAVIRTALASKELMA, ME 2000 1999 1999 1-6 1-6 1-12 Liiketoiminnan rahavirta 61,3 64,6 117,2 Investointien rahavirta -24,9 -27,6 -65,0 Maksetut osingot -37,7 -33,3 -33,5 Muun rahoituksen rahavirta -8,7 7,1 -0,2 Rahavarojen muutos -10,0 10,8 18,5 Rahavarat kauden alussa -113,8 -84,6 -84,6 Uudelleenjärjestelyjen ja kurssierojen vaikutukset rahavaroihin -1,2 -5,1 -10,7 Rahavarat kauden lopussa 105,0 100,5 113,8 -10,0 10,8 18,5 VASTUUSITOUMUKSET, ME 2000 1999 muutos 30.6. 31.12. % Omasta velasta Pantit - 2,6 Kiinnitykset 2,7 2,3 17 Osakkuusyritysten puolesta Takaukset 25,7 *) 1,3 Muut omat vastuut Vuokravastuut 92,4 103,8 -11 Leasingvastuut 29,6 37,1 -20 Muut vastuusitoumukset 3,6 19,7 -82 *) joista 22 milj. euroa AerotechTelubin puolesta Leasingvastuut ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia, joihin ei liity lunastusehtoja. Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Kohde-etuuksien arvo 1,0 16,9 -94 Valuuttatermiinien käypä arvo 0,0 -0,3 -100 Johdannaissopimukset on tehty vain suojaustarkoituksessa. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TietoEnator julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 31. lokakuuta 2000. www.tietoenator.com Lisätietoja: Eric Österberg, viestintäjohtaja, puh. tel. +46 8 632 14 26, +46 70 590 05 99 Tuija Soanjärvi, talousjohtaja, puh. +358 9 8626 2213, +358 9 40 5455 476 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/01/20000801BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/01/20000801BIT00020/bit0002.pdf

Tilaa