Palkanlaskennan ulkoistaminen TietoEnatorille kaksinkertaistui

TIETOENATOR OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.6.2002 KLO 13.00 1 (4) Palkkapalvelua maailmanlaajuisesti - ADP laskee 30 miljoonaa palkkaa Palkanlaskennan ulkoistaminen TietoEnatorille kaksinkertaistui Palkkahallinnon ulkoistaminen kasvaa Suomessa ja maailmalla. TietoEnatorin henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelukeskukselle on jo ulkoistettu sadan yrityksen ja yli 30 000 henkilön palkanlaskenta. Johtaja Antti Kekkosen mukaan keskuksen liikevaihto kaksinkertaistui viime vuonna. Yhtiön kansainvälinen yhteistyökumppani Automatic Data Processing Inc. laskee yli 30 miljoonan henkilön palkat. Yhdysvalloissa ulkopuoliset yritykset hoitavat 57 % palkoista, sillä omat voimavarat halutaan käyttää tuottaviin avaintoimintoihin, ydinosaamisen kehittämiseen sekä kilpailukyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen. TietoEnator haluaa Kekkosen mukaan olla asiakkaiden henkilöstö- ja palkkahallinnon täyden palvelun kumppani tarjoten myös ulkoistetut palvelut. Yhtiön Suomen palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimipaikat sijaitsevat Espoon Leppävaarassa ja Porvoossa. Yhtiöllä on lisäksi valmius perustaa palkanlaskentakeskuksia esimerkiksi nykyisille aluetoimipaikoilleen Jyväskylään, Kuopioon, Ouluun ja Tampereelle. Palkanlaskennan asiakkaina on eri kokoisia yrityksiä, valtionyhtiöitä ja seurakuntahallintoa eri puolilta Suomea. Esimerkiksi Lindströmille ulkoistaminen on keskeinen strateginen toimintamalli. Yhtiö hoitaa yritysten tekstiilipalvelua Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa. - Ulkoistaminen on turvannut meille palkanlaskennan monipuolisen erikoisosaamisen ja selkeyden kustannusten hallintaan. Lisäksi se on varmistanut käyttöömme tarvittavat henkilöresurssit, sanoo toimitusjohtaja Jukka Roiha Lindströmiltä. Yli miljoonaa Visa-korttia ja 10 000 yrityksen lounasseteleitä hallinnoiva Luottokunta ulkoisti palkan-laskentansa TietoEnatorille kesäkuussa 2001. - Ratkaisimme ajankohtaiset resurssikysymykset ostamalla palkanlaskennan osaamisen siihen erikoistuneelta yritykseltä. Yhteistyö palveluntarjoajaan on sujunut hyvässä hengessä. Vaativin vaihe oli alussa yhteisen kielen oppiminen ja käytäntöjen yhteen hiominen, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Riitta Hautala Luottokunnasta. Ulkoistamisen kenttä laajenee Suomessa ulkoistamiseen on totuttu mm. työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja siivouksen osalta. Teollisuutta tutkineen ETLA:n mukaan ulkoistaneiden yritysten tuottavuus- ja kasvukehitys on osoittautunut muita paremmaksi. Antti Kekkosen mukaan ulkoistusratkaisu liittyy yleensä yrityksen strategiseen päätökseen voima-varojen tarkemmasta kohdistamisesta ja hallinnon keventämisestä. - Isot muutokset kuten yritysostot ja sulautumiset sekä tietojärjestelmien vaihtotarve ja yhteen-sopimattomuus johtavat helposti ulkoistamiseen. - Ulkoistamisella pyritään nykyaikaisempaan teknologiaan sekä parempaan tietojen saatavuuteen, laatuun ja hyödyntämiseen. Sillä voidaan varautua myös nopean kehityksen aiheuttamiin toimintaolosuhteiden muutoksiin. - Ulkoistamisessa arvostetaan toimintavarmuutta ja sitä, että palkanlas kenta on erikoistuneiden ammattilaisten käsissä. Käytettävissä on uusin tieto ja asiantuntemus. Osaamisen ja ammattitaidon ylläpidosta ei tarvitse huolehtia itse eikä ottaa murheita tietotekniikasta eikä varamiesjärjestelmästä. Lisäksi toimivuus häiriötilanteissa tulee varmistetuksi ja samalla huolehdituksi tietojenkäsittelyn turvallisuudesta ja valmiudesta poikkeusoloihin. Kulujen tunnistus tuo hallittavuutta Kekkonen toteaa, että yritykset haluavat uusiutua ja parantaa tuloskuntoaan. - Ulkoistamisella voimavaroja vapautuu olennaisiin tehtäviin. Osaamista ja kustannustehokkuutta halutaan parantaa merkittävästi ja pysyvästi. Ulkoistamisen yhteydessä niin henkilö- kuin tieto- tekniikkakustannuksetkin vaihtuvat kiinteistä muuttuviksi. - Kustannustehottomuutta ilmenee vielä yllättävän paljon. Palkanlaskennan palvelukeskuksen suuret toimintomäärät antavat mahdollisuuden hioa toiminnot sujuviksi ja kustannustehokkaiksi. Keskus hyödyntää nykyaikaista teknologiaa tehokkaasti ja innovatiivisesti. Keskitetty toiminta tekee ostetuis-ta palveluista hinnaltaan kilpailukykyisiä verrattuna organisaatioiden itsensä tuottamiin palveluihin. - Ulkoistamisen perusteena on usein tarve muuttaa toimintamalleja virtaviivaisemmiksi. On mielekkäämpää sijoittaa voimavaroja yhteisön kannalta tärkeään henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen ja henkilöstön osaamiseen. Ulkoistamisen yhteydessä luovutaan usein päällekkäisistä ja turhista toimenpiteistä ja otetaan parhaat toimintamallit käyttöön. Yritysten henkilöstöhallinto pyrkii hänen mielestään nykyisin tehokkaasti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, uusiin osaamistarpeisiin ja yritysjohdon odotuksiin. - Se haluaa muuttaa roolinsa perinteisestä työsuhteiden hallinnoijasta ja palkanlaskijasta aktiiviseksi ja strategiseksi toimijaksi. Myös henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät muuttuvat yhä enemmän esimiehiä ja johdon tavoitteita ja työtä tukeviksi. Palkkahenkilöstö ydinosaajaksi Palkanlaskenta edellyttää Kekkosen mukaan syvää osaamista, jatkuvaa kouluttautumista, ehdotonta tarkkuutta ja kykyä käsitellä lyhyessä ajassa suuria tietomääriä. Siksi TietoEnatorin palkkakeskusta käytetäänkin yhä enemmän tarvittavan osaamisen hankkimiseksi ja turvaamiseksi. - Yhtiössä palkanlaskennan ammattilaisten työtä arvostetaan. Hyvä ammatillinen kehittyminen ja osaaminen, pätevät tietojärjestelmät sekä korkea motivaatio merkitsevät tehokasta, korkealaatuista ja tuloksekasta toimintaa ja asiakastyytyväisyyttä. - Yhtiö on ollut alan osaajille houkutteleva työnantaja, sillä mahdolli suudet oman ammattitaidon yllä-pitämiseen ja urakehitykseen ovat tieto tekniikkakonsernissa paremmat kuin perinteisillä palkan-lasken taosastoilla. Ponnistelu myös kannattaa, sillä hyvästä tuloksesta palkitaan. Palkkapalvelu verkottuu Hän muistuttaa, että yritykset haluavat toimintoihinsa vakautta, varmuutta, huolettomuutta ja pitkä-jänteisyyttä. - Ulkoistamisella voidaan hyötyä valmiista tietoverkoista, uusimmasta tietotekniikasta, tietojärjestel-mien luotettavuudesta ja tietoturvasta. - Palkanlaskennassa tarvitaan ajanmukaiset tietojärjestelmät sekä voimavarat niiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Tärkeää on, että uudet innovaatiot saadaan nopeasti ja riskittömästi käyttöön ja että tietojärjestelmien toimintakunto ja -tehokkuus ovat huippulaatua. - TietoEnatorissa palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus toimii tiiviissä yhteistyössä ohjelmistokehityksen kanssa. Näin voidaan vaikuttaa järjestelmien kehittymiseen ja saavuttaa syvällisempi osaaminen ja parempi tuottavuus. Asiakkaita palvelee monipuolinen palkka- ja henkilöstöhallinnon ja muiden voimavarojen hallinnan tietokanava osoitteessa www.rm.tietoenator.com/fi. - Toimintaa tehostaa myös TietoEnatorin kehittämä palkkahallinnon viranomais- ym. tietojen sähköisen välityksen ja vastaanoton internet- palvelu. Sähköinen palvelu kattaa ilmoitukset vero-hallinnolle, työeläkeyhtiöille, työnantajajärjestöille, ammattiliitoille sekä tapaturmavakuutusyhtiöille. - Tietojen ilmoittaminen helpottuu perusteellisesti. Tallennus- ja muu rutiinityö ja tietotallenteiden postittelu jäävät kokonaan pois. Tiedot siirtyvät tarkistuksen jälkeen salattuina verkossa ilman välitöitä suoraan niiden käyttöön oikeutetuille. Älykäs sähköinen internetpalvelu säästää yritysten ja yhteiskunnan työtä ja kustannuksia vuosittain kymmenien miljoonien eurojen arvosta. Palkkapalvelua Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti Kekkonen korostaa, että alan markkinajohtaja TietoEnator edustaa palkka- ja henkilöstöhallinnon vahvaa ohjelmistotuotantoa ja asiantuntijapalveluita. - Yrityksellä on lähes 40 vuoden kokemus ja osaaminen sekä riittävät resurssit sovellusten kehittä-miseen ja laajoihin tukipalveluihin. Ratkaisuja kehitetään ja niiden jatkuvuus turvataan yhteistyössä laajan pohjoismaisen käyttäjäkunnan kanssa. - Panostukset henkilöstön kehittämiseen ja henkilöstöohjaukseen kasvavat Pohjoismaissa voimak-kaasti. Strateginen henkilöstön suunnittelu ja kehittäminen ovat tärkeä kasvualue. Yritysten ja yhteisöjen henkilöstöhallinto muuttuu tukitoiminnoista osaamisen voimistajaksi ja menestyksen-tekijäksi. Organisaatioiden johdolle ja esimiehille toimitetaan osaamisen hallintaa ja hyvää tietoa oikea-aikaisesti. Asiointia sidosryhmien kanssa helpotetaan merkittävästi. - Suuret organisaatiot tehostavat palkanlaskentaa kansainvälisesti. Tähän tarvitaan yhteistyötä paikallisten asiantuntijoiden kanssa, sillä palkanlaskennan ohjelmistot ovat lainsäädännön ja työehtosopimusten vuoksi vahvasti paikallisia. Amerikkalainen Automatic Data Processing Inc. on maailman johtava palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluihin erikoistunut yritys. Sillä on noin seitsemän miljardin dollarin liikevaihto. Vuoden 2001 lopulla TietoEnator aloitti yhteistyön ADP Internationalin kanssa. Sen myötä TietoEnator voi tarjota asiakkailleen palkanlaskennan palveluja maailmanlaajuisesti. Vakautta ja osaamista arvostetaan TietoEnator on saanut mainetta turvallisena, luotettavana, kehittyvänä ja osaavana yhteistyökumppanina. - Kumppanuus luo mahdollisuuksia merkittävän lisäarvon syntymiselle vapauttaessaan voimavaroja liiketoiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen. Asiakkaat etsivät itselleen vaikeissakin olosuhteissa selviytyvää, vahvaa kumppania. TietoEnatoria ei pidetä erityisen herkkänä taloudellisten lasku-suhdanteiden vaikutuksille, Kekkonen huomauttaa. - Yhtiön laajaa toimiala- ja asiakastuntemusta, monipuolista palkkahallinnon ja tietotekniikan osaamista ja riittäviä voimavaroja selvästi arvostetaan. Sitä pidetään luotettavana toimittajana, joka kykenee vastaamaan pitkienkin sopimuskausien vaatimuksiin. TietoEnator vahva Pohjoismaissa TietoEnator on Pohjoismaiden suurin henkilöstöohjauksen ratkaisutoimittaja. Pohjoismaiden yhteensä noin 10 miljoonasta palkansaajasta noin 3,5 miljoonan palkat lasketaan TietoEnatorin ratkaisuilla ja palveluilla. Yrityksellä on 10 vuoden kokemus palkkapalveluiden hoitamisesta. Se hallitsee satoja eri työehtosopimuksia ja sillä on kattavat sidosryhmäsuhteet. TietoEnatorin Resource Management -liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden johtava voimavarojen hallinnan ratkaisujen osaamiskeskus. Se auttaa kaikilla julkisen ja yksityisen sektorin alueilla toimivia asiakkaitaan huolehtimaan tärkeimmistä voimavaroistaan eli asiakkaista, henkilöstöstä, informaatiosta ja taloudesta. Lisätietoja: Johtaja Antti Kekkonen, TietoEnator Resource Management, Persona Palvelut ja teollisuus puh. (09) 3290 7132, gsm 0400 701 105,antti.kekkonen@tietoenator.com Johtaja Liisa Kaisanlahti, TietoEnator Resource Management, Persona SSC puh. (09) 3290 7373, gsm 0400 641 549, liisa.kaisanlahti@tietoenator.com Toimitusjohtaja Jukka Roiha, Lindström Oy puh. 010 5540 343, gsm 0400 410 840, jukka.roiha@lindstrom.fi Henkilöstön kehittämispäällikkö Riitta Hautala, Luottokunta puh. (09) 696 4380, gsm 040 730 5181, riitta.hautala@luottokunta.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Lindström on yritysten globaali kumppani, joka vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa tekstiilien ja puhtauden keinoin. Lindström on Suomessa tekstiilivuokrauksen markkinajohtaja ja muualla Euroopassa yksi johtavista alan yrityksistä. Lindström-konserniin kuuluvat Lindström Oy emoyhtiönä sekä sen omistama tytäryhtiö Comforta Oy Suomessa ja tytäryhtiöt Isossa-Britanniassa, Latviassa, Liettuassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tsekissä, Unkarissa, Venäjällä ja Virossa. www.lindstrom.fi Luottokunta on kaupan ja pankkien yhteisesti omistama luottolaitos ja ostovoiman välittäjä, Visa- ja Lounasseteli-palveluin. Toiminnan kulmakiviä ovat kustannustehokkuus, riskienhallinta, palvelun luotettavuus ja korkea tekninen osaaminen. Eurocard Oy on pankkien ja Luottokunnan yhteisesti omistama luottolaitos, joka tarjoaa Business Eurocard - yrityskorttipalveluja ja maksutapahtumien vastaanottopalveluita Eurocard/MasterCard-korteille yhteistyössä Luottokunnan kanssa. www.luottokunta.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00480/wkr0002.pdf