TIETOENATOR OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 29.3.2000

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2000 KLO 9.00 1 (8) TIETOENATOR OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 29.3.2000 TietoEnatorin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle optiolainan tarjoamista konsernin henkilöstölle sekä hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanteihin ym., antamaan lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja myymään yhteistilillä olevat osakkeet. TietoEnator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi: 1 Konsernin henkilöstölle suunnattu optiolaina Ottaa liitteen mukaisen lainan, johon liittyy optio-oikeuksia (optiolaina). Optiolaina ehdotetaan tarjottavaksi TietoEnator Oyj:n ja sen konserni- ja enemmistöomisteisten yhtiöiden henkilöstölle, noin 100:lle johtajalle sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeudet oikeuttavat henkilöstön merkitsemään yhteensä enintään 3.700.000 kpl yhtiön osaketta, vastaten enintään 3.111.475,35 euron osakepääoman korotusta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optiolaina on tarkoitettu henkilöstön kannustusjärjestelmän osaksi. Hallitus katsoo, että merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on tämän vuoksi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeen merkintähinta ehdotetaan määrättäväksi siten, että merkintähinta perustuu osakkeen markkinahintaan. Merkintähinta on osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi ajalta 3.4.2000 - 28.4.2000 mainitut päivät mukaanlukien. Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Kaikkien näiden henkilöiden omistamien osakkeiden ja heidän omistamien aiemmin liikkeeseen laskettujen optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden yhteinen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänistä on 0,17 %. Jos nämä henkilöt merkitsevät kaikki optio-oikeuksien kautta tarjottavat osakkeet ja uusmerkintä merkitään muutoinkin kokonaan, sanotut osuudet voivat nousta enintään 0,29 prosenttiin. Ehdotettu optiolaina on osa yhtiön henkilöstön palkka- ja palkitsemispolitiikkaa ja jatkoa vuoden 1989 koko henkilöstön vaihtovelkakirjalainalle sekä vuosien 1996, 1998 ja 1999 koko henkilöstön optiolainoille. 2 Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen Valtuuttaa hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä eli 29.3.2001 saakka päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Yhtiön omia osakkeita hankitaan tarvittaessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja negatiivisen gearingin (nettovelka suhteessa omaan pääomaan) pienentämiseksi; Osakkeita voidaan hankkia siten, että hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu kappalemäärä, kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on enintään 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä, osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Hankintahinta alentaa näin ollen voitonjakokelpoisia varoja; Koska osakkeiden hankkiminen yhtiön osakkeenomistajilta osakeomistusten suhteessa on käytännössä mahdotonta, osakkeita ei hankita osakeomistusten suhteessa vaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan käypään hintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa; Yhtiön osakepääoma on 64.764.874,18 euroa ja yhtiöllä on yhteensä 77.014.923 osaketta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,84 euroa. Vuonna 1996 liikkeelle laskettuun optiolainaan liittyvien optiotodistusten perusteella yhtiön osakemäärä voi valtuutuksen voimassaoloaikana nousta enintään 2.073.420 kappaleella. Jos optiotodistusten perusteella merkitään kaikki osakkeet, yhtiön osakemäärä voi nousta enintään 79.088.343 osakkeeseen. Tällöin omia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia enintään 3.954.417 kappaletta. Hankittavat osakkeet vähentävät yhtiön osakkeiden määrää ja niiden äänimäärää enintään 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, joten hankkimisella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Yhtiön lähipiiriin kuuluvien henkilöiden omistamien osakkeiden ja heidän omistamien aiemmin liikkeeseen laskettujen optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden yhteismäärä yhtiön osakepääomasta on 0,174 % ja heillä on 0,174 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Mikäli heidän omistuksensa ei muutu ja jos vuoden 1996 optiolaina optiotodistusten perusteella merkitään kaikki osakkeet ja jos yhtiö hankkii valtuutuksen enimmäismäärän eli 5 % osakkeista, yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat 0,169 % yhtiön osakepääomasta ja heillä on 0,169 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen omien osakkeiden hankkimista ja 0,178 % hankkimisen jälkeen. 3 Hallituksen valtuuttaminen osakeanteihin ym. Valtuuttaa hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä eli 29.3.2001 saakka päättämään: 1) osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen ja tarvittaessa apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta siten, että osakkeita tarjotaan hallituksen päätöksellä merkittäväksi sen määräämästä hinnasta, joka ylittää osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon ja muutoin hallituksen päättämin merkintäehdoin. 2) optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen siten, että optio- oikeudet tarjotaan merkittäväksi muutoin hallituksen päättämin ehdoin. 3) yhden tai useamman euro- tai valuuttamääräisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen ja tarvittaessa apporttiomaisuutta vastaan siten, että vaihtovelkakirjalaina tarjotaan merkittäväksi muutoin hallituksen päättämin laina- ja merkintäehdoin. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 12.952.974,836 euroa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan tarkoituksin varmistaa yhtiön mahdollisuudet kehittää toimintojaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja rahoittamiseksi tai konserniin tuleville uusille henkilöille tarvittavien kannustusjärjestelmien luomiseksi. Osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä osakkeita tai optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja voidaan edellä mainittujen perusteiden nojalla poiketa vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnän, optio-oikeuksien tai vaihtovelkakirjalainojen perusteella siten, että osakepääoman korotukset ja annettavien osakkeiden äänimäärät vastaavat yhteensä enintään viidesosaa (1/5) yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen osakepääoman korotuksen tai lainanottopäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 4 Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin Valtuuttaa hallitus yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä alkaen eli 29.3.2001 saakka, tekemään lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 70.000 euron arvosta. 5 Yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myynti Valtuuttaa hallituksen myymään enintään 32.520 osaketta niiden omistajien lukuun, jotka eivät ole toimittaneet osakekirjaansa omitusoikeuden kirjaamiseksi arvo-osuusjärjestelmään sekä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin päätöksen täytäntöönpanemiseksi. Espoossa, 17.2.2000 TietoEnator Oyj Hallitus Olof Lund Bengt Braun Thomas Falk Kalevi Kontinen Matti Lehti Eeva Luoto Kaj-Erik Relander Aulis Salin Anders Ullberg Paul Wiberg LIITTEET 1 Optiolainan 2000 ehdot TIETOENATOR OYJ:N OPTIOLAINAN 2000 EHDOT TietoEnator Oyj:n (jäljempänä TietoEnator) hallitus on 17.2.2000 päättänyt esittää 29.3.2000 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle optiolainan ottamista ja optio-oikeuksien liikkeeseenlaskua seuraavin ehdoin: I LAINAEHDOT 1 Lainan määrä ja yksikkökoko Henkilöstölle tarjottavan optiolainan määrä on enintään 1.800.000 euroa tai 16.200.000 kruunua. Lainasta annetaan enintään 12.000 kappaletta 150 euron tai 1.350 kruunun nimellisarvoista lainaosuutta. Johdolle ja TietoEnatorin tytäryhtiölle tarjottavan optiolainan määrä on enintään 1.200.000 euroa. Lainasta annetaan enintään 12.000 kappaletta 100 euron nimellisarvoista lainaosuutta. TietoEnatorin hallitus päättää optiolainaosuuksien antamisesta optiolainan merkintäajan päätyttyä. 2 Merkintäoikeus Laina tarjotaan TietoEnator Oyj nimiseen yhtiöön tai hallituksen päättämien konserniyhtiöön tai enemmistöomisteiseen yhtiöön toimi- tai työsuhteessa olevien henkilöiden merkittäväksi sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Tytäryhtiölle tarjottu optiolaina on tarkoitettu tarjottavaksi myöhemmin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optiolaina on tarkoitettu henkilöstön kannustusjärjestelmän osaksi. 3 Laina-aika Laina päivätään 1.7.2000. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 1.6.2003. Yhtiön hallituksella on työsuhteen päättyessä merkitsijän pyynnöstä erityisestä syystä oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin. 4 Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on 100 %. 5 Korko Lainan korko on 4 %. Korko pääomitetaan ja maksetaan yhdessä lainan pääoman kanssa yhtenä eränä jälkikäteen 1.6.2003. 6 Lainan merkintä ja merkintöjen hyväksyminen Kukin merkintään oikeutettu voi merkitä yhden 150 euron tai 1.350 kruunun nimellisarvoisen lainaosuuden. Hallituksen erikseen nimeämillä yhtiön johtajilla on oikeus merkitä hallituksen päätöksen mukainen määrä lainaosuuksia. Laina on merkittävissä 8.5.2000 - 21.6.2000. TietoEnatorin hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. 7 Optio-oikeuksien antaminen Optiolainaan liittyen lainaosuuksien merkitsijöille annetaan enintään 3.700.000 optio-oikeutta. TietoEnatorin hallitus päättää optio-oikeuksien antamisesta optiolainan merkintäajan päätyttyä. 7.1 Henkilöstön optiolaina Optiolainaan liittyen lainaosuuksien merkitsijöille annetaan enintään 2.500.000 optio-oikeutta. Optio-oikeudet jaetaan tasan kutakin optiolainaosuutta kohden. Kuhunkin optiolainaosuuteen liittyy vähintään 200 ja enintään 1.500 optio- oikeutta. Jos kaikki merkintään oikeutetut merkitsevät optiolainaa, annetaan kutakin optiolainaosuutta kohden vähintään 200 optio-oikeutta. 7.2 Johdon optiolaina Optiolainaan liittyen lainaosuuksien merkitsijöille annetaan enintään 1.200.000 optio-oikeutta. Kuhunkin optiolainaosuuteen liittyy 100 optio- oikeutta. 8 Lainan pääoman ja koron maksu Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtenä eränä 1.6.2003. II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 1 Oikeus uusien osakkeiden merkintään Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) TietoEnatorin osakkeen, jonka vasta-arvo on 0,84 (ei tarkka) euroa. TietoEnatorin osakkeiden lukumäärä voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 3.700.000 uudella osakkeella ja osakepääoma 3.111.475,35 eurolla. Tytäryhtiöllä ei ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla yhtiön osakkeita. 2 Osakkeiden merkintä ja maksu Osakkeet ovat merkittävissä 2.5.2003 - 31.5.2006 välisenä aikana. TietoEnatorin hallituksella on oikeus painavasta syystä keskeyttää merkintä määräajaksi. Johdolle ja tytäryhtiölle annettavista optio-oikeuksista 1/4 merkitään kirjaimella A, 1/4 kirjaimella B, 1/4 kirjaimella C ja 1/4 kirjaimella D. Osakkeiden merkintäaika näillä optio-oikeuksilla alkaa: optio-oikeudella A 2.5.2003; optio-oikeudella B vuoden 2003 kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistavan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen; optio-oikeudella C vuoden 2004 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä julkaistavan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen; ja optio-oikeudella D vuoden 2004 kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistavan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. Hallitus päättää vuosittain etukäteen merkintäajan alkamisesta näillä optio-oikeuksilla. Kaikkien optio-oikeuksien käyttöoikeus päättyy 31.5.2006. Osakkeiden merkintä tapahtuu TietoEnatorin pääkonttorissa tai muussa yhtiön ilmoittamassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. 3 Osakkeiden merkintähinta Osakkeen merkintähinta on (@) e u r oa. (Osakkeiden keskikurssi ajalta 3.4.2000 - 28.4.2000. Keskikurssi määritellään mainittuna aikana osakkeella Helsingin pörssissä tehtyjen pörssikauppojen euromääräisen ja kappalemääräisen vaihdon osamääränä pyöristettynä lähimpään 10 senttiin.) III MUUT EHDOT 1 Kirjaukset arvo-osuustilille ja muut tekniset kysymykset TietoEnatorin hallitus päättää optiolainaan liittyvistä teknisistä kysymyksistä, kuten optiolainan ja optio-oikeuksien muodosta, optiolainan ja osakkeiden merkintätekniikasta ja optiolainan pääoman ja koron maksun menettelytavasta. 2 Luovutuskielto ja optio-oikeuksien tarjoamisvelvollisuus Lainaosuutta tai lainaosuuteen liittyvää oikeutta saada optio-oikeuksia, joiden osalta kohdassa II.2 mainittu osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle ilman yhtiön kirjallista lupaa. Luvan antamisesta päättää hallitus. Osakemerkinnän ajan alettua optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä. Jos optiolainan haltijan toimi- tai työsuhde TietoEnator-konserniin päättyy ennen 31.12.2004, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta oikeus saada sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta osakemerkinnän aika ei ollut työsuhteen päättymispäivänä alkanut. Yhtiöllä on oikeus, riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu tai ei, hakea ja saada siirretyksi tässä kappaleessa tarkoitettu oikeus saada optio-oikeudet merkitsijän arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille. Merkitsijän arvo-osuustilille voidaan kirjata lainaosuuksia koskeva luovutusrajoitus yhtiön hyväksi. Yhtiön hallituksella on oikeus uudestaan laskea liikkeelle yhtiölle kohdan I.3 mukaisesti palautuneet optiolainaosuudet. 3 Osakeoikeudet Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 4 Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää Jos yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Jos yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Jos yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla. 5 Optio-oikeuksien haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Jos yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa muutoin kuin osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin 1, 4 tai 5 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, muutetaan optio-oikeuden haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin 1, 4 tai 5 kohdassa mainittuun tarkoitukseen suoritettu osakepääoman alentaminen ei vaikuta optio- oikeuksien tuottamaan merkintäoikeuteen. Mikäli yhtiö ennen optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintäajan päättymistä hankkii omia osakkeita omistusten suhteessa, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintaa tai molempia muutetaan tai siten, että optio- oikeuksien haltijalle varataan tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan ennen hankinnan alkamista hallituksen asettamana määräaikana. Muutoin kuin omistusten suhteessa tehtävä omien osakkeiden hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuksien tuottamaan merkintäetuoikeuteen. Jos yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, erääntyy laina maksettavaksi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Mikäli syntyy yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukainen tilanne, jossa osakkeenomistajan osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla saavuttaa tai ylittää 33 1/3 % tai 50 % ja siten syntyy lunastusvelvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli syntyy osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintäajan päättymistä muuttuu julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen muutosta. Jos yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, päättää hallitus antaa optio-oikeuden haltijalle oikeuden merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole tai antaa optio-oikeuden haltijalla oikeuden merkitä vastaanottavan tai kombinaatiofuusiossa tai jakaantumisessa muodostuvan yhtiön samoilla lainaehdoilla liikkeeseenlaskemaa optiolainaa ja siihen liittyviä optio-oikeuksia yhdenvertaisella oikeudella kuin osakkeenomistajalle on annettu uuden tai vastaanottavan yhtiön osakkeita siten kuin asiasta on sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa sovittu. Yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön kaikista osakkeista ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. 6 Riitojen ratkaiseminen Tätä optiolainaa ja optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 7 Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista optiolainaan, optio-oikeuksiin ja niiden merkintään tai antamiseen liittyvistä seikoista. Lainaa ja optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Optiolainaan, optio-oikeuksiin, niiden merkintään ja antamiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Nämä ehdot on laadittu suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Jos erikieliset ehdot ovat ristiriidassa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00150/bit0002.pdf

Tilaa