TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2001 vahvisti tilikauden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous hyväksyi osingoksi 0,49 euroa/osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27.3.2001 ja osinko maksetaan 10.4.2001. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 8. Hallituksen jäseniksi valittiin entiset jäsenet johtaja Olof Lund, pääjohtaja Bengt Braun, professori Thomas Falk, johtaja Kalevi Kontinen, toimitusjohtaja Matti Lehti, professori Olli Martikainen, toimitusjohtaja Kaj-Erik Relander ja toimitusjohtaja Anders Ullberg. Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen 2 kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young ja Tomi Englund, KTM, OTK, KHT. Edellisen henkilökohtaiseksi varamieheksi valittiin Jan Rönnberg, KHT ja jälkimmäisen Erkka Talvinko, KHT. Yhtiökokous käsitteli hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle (Pörssitiedote 15.2.2001) ja teki seuraavat päätökset: Osakepääomaa alennetaan yhtiön hankkimien omien osakkeiden mitätöimiseksi. Osakepääomaa alennetaan 1.543.555 osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavalla määrällä eli 1.298.035,36 eurolla. Osakepääoman alennusta vastaava määrä siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon, joten osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön omaan pääomaan. Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita enintään 5 % osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä alkaen eli 22.3.2002 saakka. Omia osakkeita hankitaan tarvittaessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja negatiivisen nettovelkaantumisasteen (gearing) pienentämiseksi. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin kautta. Hallitus valtuutettiin osakeanteihin, optio-oikeuksien antamiseen ja vaihtovelkakirjalainan ottamiseen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä eli 22.3.2002 saakka. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 14.103.422,658 euroa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan tarkoituksin varmistaa yhtiön mahdollisuudet kehittää toimintojaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja rahoittamiseksi tai henkilöstölle tarvittavien kannustusjärjestelmien luomiseksi. Yhtiöjärjestyksen 9 § ja 10 § muutettiin vuoden alussa voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta. 9 § Kokouskutsu: Kokouskutsu on julkistettava viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokoukseen osallistumisen määräpäivä. 10 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen: Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Osakepääomaa päätettiin korottaa yhteensä 13.092.588,08 eurolla 69.219.077, 92 eurosta 82.311.666,00 euroon antamatta uusia osakkeita. Osakepääoman korotusta vastaava 13.092.588,08 euron määrä siirretään ylikurssirahastosta osakepääomaan. Korotuksen jälkeen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1 euro. Rahastoannin seurauksena yhtiön liikkeelle laskemien optiotodistusten ja optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan 1 euro aiemman 0,84 euron asemesta. Osakepääoman korotuksen enimmäismäärä optiolainaan 1996 liittyvien optiotodistusten perusteella on enintään 3.600.000 euroa, optiolainaan 1998 liittyvien optio-oikeuksien perusteella enintään 1.200.000 euroa, optiolainaan 1999/I liittyvien optio-oikeuksien perusteella enintään 1.400.000 euroa, optiolainaan 1999/II liittyvien optio-oikeuksien perusteella enintään 1.400.000 euroa, 1999/2003 optio-oikeuksien perusteella enintään 231.410 euroa ja optiolainaan 2000 liittyvien optio-oikeuksien perusteella enintään 3.700.000 euroa. Lisätiedot TietoEnator, varatuomari Jouko Lonka, puh. 09 862 62179, 0400 424451 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01560/bit0001.pdf

Tilaa