TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2001 KLO 9.00

TietoEnatorin osavuosikatsaus 2/2001: Liikevoitto kasvoi 54 % Korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen kysyntä jatkui. Liikevoitto ennen kertaluonteisia ja muita vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi 54 % ja oli 60,8 milj. euroa (39,5). Liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 12 %. Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon 10,8 % (7,0). Voitto/osake kasvoi 16 % ja oli 0,66 euroa (0,57). MARKKINAT Korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluiden kysyntä kasvoi edelleen toisen vuosineljänneksen aikana yleisen talouskasvun hidastumisesta huolimatta. Vuoden 2000 lopussa alkanut kehitys jatkui siten tasaisena vuoden koko ensimmäisen puoliskon. Keskittyminen johtaville pohjoismaisille toimialoille ja vuosien aikana kertynyt vahva osaaminen auttavat TietoEnatoria hyötymään toimialoilla käynnissä olevasta perinteisen liiketoiminnan nopeasta siirtymisestä verkkoliiketoimintaan. Toimialakeskittyminen ja pitkäaikaiset asiakaskumppanuudet vahvistavat konsernin vastustuskykyä myös laskukauden vaikutuksille. Kiinnostus tietotekniikan ulkoistusta ja liiketoiminnan kannalta keskeisiä sovelluksia ja tuotteita kohtaan on kasvanut nopeasti. Asiakkaiden on markkinoiden muutosten vuoksi yhä voimakkaammin keskityttävä omaan ydinliiketoimintaansa, mikä lisää luotettavan tietotekniikkakumppanin merkitystä. Suuriin ulkoistussopimuksiin on päästy nyt usein aikaisempaa nopeammalla aikataululla. Asiakkaat edellyttävät palveluiden nopeaa käyttöönottoa alentaakseen kustannuksia ja voidakseen sopeutua toimintaympäristönsä muutoksiin. TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon palveluiden toimittajista, joka tukee tällaisia prosesseja. LIIKEVAIHTO Kuuden liiketoiminta-alueen toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 %, paikallisissa valuutoissa kasvu oli 16 %. Liiketoiminta-alueiden vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 562,0 milj. euroa (499,6). Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 15 %. TietoEnatorin suurimmista toimialoista finanssisektori ja tietoliikenne kasvoivat kumpikin 17 %. Julkisen sektorin kasvu oli 4 % ja metsäteollisuuden 22 %. Finanssisektorin osuus liikevaihdosta oli 23 %, tietoliikenteen 14 % ja julkisen sektorin 25 %. Metsäteollisuuden osuus liikevaihdosta oli 7 %. Orgaaninen kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 12 % ja koko katsauskaudella 11 %. 1 ) Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi 22 % Suomessa ja laski 7 % Ruotsissa (paikallisessa valuutassa liikevaihto oli ennallaan edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna). Norjassa kasvu oli 46 %, Saksassa 24 % ja Tanskassa 17 %. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa selkeästi suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, yhteensä 661 milj. euroa (474). Arvioiden mukaan noin puolet tästä tilauskannasta tuloutuu kuluvana vuonna. Luku sisältää vain sitovasti tilattuja palveluita. Useissa kumppanuussuhteissa sitovia sopimuksia uudistetaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana, mikä aiheuttaa kausivaihteluita tilauskannassa. 1) Orgaaninen kasvu määritellään myyntinä nykyisille ja uusille asiakkaille mukaan lukien uudet ulkoistus- ja kumppanuussopimukset. Konsernirakenteen muutosten vaikutus ei sisälly orgaaniseen kasvuun. Yrityskaupoista johtuva kasvu koostuu yritysten tai liiketoiminnan ostosta sekä niiden asiakaskannasta. TULOS Toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia ja muita vertailua vaikeuttavia eriä 2) oli 26,6 milj. euroa (15,1) ja suhteessa liikevaihtoon 9,4 % (5,4). Koko katsauskauden liikevoitto ennen kyseisiä eriä oli 60,8 milj. euroa (39,5) ja suhteessa liikevaihtoon 10,8 % (7,0). Tuloksen ja kannattavuuden kasvu edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtui sekä parantuneista liiketoimintaedellytyksistä että konsernin Ruotsin toiminnoissa vuosina 2000 ja 2001 tehdyistä rakenteellisista muutoksista. Vuoden 2001 kuuden kuukauden liikevoitto (EBIT) mukaan lukien kertaluonteiset ja muut vertailua vaikeuttavat erät oli 81,6 milj. euroa (64,1). Osakekohtainen voitto ennen liikearvojen poistoja oli 0,75 euroa (0,64). Liikearvojen poiston jälkeen voitto oli 0,66 euroa (0,57). Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 34,5 % ja oman pääoman tuotto 22,3 %. 2) Muut vertailua vaikeuttavat erät ovat henkilöstön optio-ohjelmiin liittyviä sosiaalikuluja. LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET Finanssiryhmä Finanssisektorin kokonaiskysyntä säilyi hyvänä talouskasvun hidastumisesta huolimatta. Kumppanuusliiketoiminnan vahva kasvu jatkui, ja tuotepohjaisen liiketoiminnan kannattavuus parani vuoden toisella neljänneksellä. TietoEnator vahvisti osaamistaan ostamalla 60 % Oy Softema Ab:sta, joka on Suomen johtava henki- ja eläkevakuutusjärjestelmien toimittaja. Softeman henkilöstön määrä on 70 ja vuoden 2001 liikevaihto noin 5,5 milj. euroa. TietoEnator laajensi finanssitoimialan liiketoimintaa myös Tanskan markkinoilla hankkimalla 75 % IT+ -nimisestä yhtiöstä. IT+ on maan johtava integraatio-osaamisen toimittaja turvalliseen ja personoituun sähköiseen liiketoimintaan. Yhtiön henkilömäärä on 19 ja liikevaihto noin 1,2 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 7 % ja oli 42,5 milj. euroa (39,7). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 135 % ja oli 6,2 milj. euroa (2,6). Tietoliikenne ja media Tietoliikennealan kehityksen heikentyminen on vaikuttanut sekä teleoperaattoreihin että valmistajiin, ja useat alan yritykset ovat nyt käynnistämässä kustannussäästöohjelmia, siirtämässä investointeja ja luopumassa ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista. Markkinoiden orgaaninen kasvu on hidastunut, mutta tilanne tarjoaa ulkoistus- ja yrityskauppamahdollisuuksia. TietoEnator sai ensimmäisen tilauksensa kiinalaiselta 2G- ja 3G- infrastruktuurin tietoliikennevalmistajalta. Liiketoiminta-alueen tuotantoyksikkö perustaa yhdessä Nokian kanssa verkkoliiketoiminnan testaustiimin. TietoEnator hankki 20 % omistuksen tsekkiläisestä tietoliikenteeseen keskittyvästä tietotekniikan palveluyrityksestä TietoEnator ISS:stä, jonka kohderyhmän muodostavat suurimmat paikalliset tietoliikenneoperaattorit. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 17 % ja oli 42,7 milj. euroa (36, 4). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 4 % ja oli 3,7 milj. euroa (3,6). Julkinen sektori Yleinen julkisen sektorin markkinatilanne parani edelleen vuoden 2001 toisella neljänneksellä. Digitaalisten viranomaispalveluiden kysyntä vahvistui huomattavasti edellisvuodesta, ja useita uusia sopimuksia tehtiin. Kasvu myös terveydenhuollon palveluissa oli vahva. Suomen Tiehallinto teki sopimuksen Digiroad-hankkeen tietojärjestelmästä. Digiroadin tavoitteena on kehittää Suomen tieverkostosta yhtenäinen rekisteri, joka toimii telemaattisten liikennepalveluiden pohjana. Oulun kaupungin kanssa sovittiin terveydenhuollon asiakaspalvelujärjestelmän toimituksesta. Ruotsin Riksförsäkringsverket valitsi TietoEnatorin strategiseksi tietotekniikkakumppanikseen. TietoEnator osti myös Municel-nimisen yrityksen, joka toimii sähköisten julkisten palveluiden strategisena konsulttina, ja teki yhteistyösopimuksen teledemokratian ja sähköisten julkisten palveluiden konsulttiyrityksen Votian kanssa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 21 % ja oli 41,2 milj. euroa (34,0). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 13 % ja oli 3,1 milj. euroa (2,7). Tuotanto ja logistiikka Liiketoiminnan merkittävät muutokset sekä tietotekniikkatarpeiden kasvu pitivät kysynnän hyvänä metsäteollisuudessa, prosessiteollisuudessa ja valmistavassa teollisuudessa sekä kaupan, logistiikan ja energiateollisuuden alueilla. TietoEnator teki toisen vuosineljänneksen aikana useita merkittäviä investointeja metsäteollisuuden sekä muiden asiakastoimialojensa tuotteisiin ja palvelukonsepteihin. Energia-alan toimintaa vahvistettiin ostamalla norjalaiset tietotekniikkayritykset Kantate, jonka henkilömäärä on 30, ja Fasett.Blå, jossa työskentelee 11 henkilöä. Lisäksi liiketoiminta-alue käynnisti toiminnan energia-alan tarpeisiin Yhdysvalloissa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 20 % ja oli 54,4 milj. euroa (45,4). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi huomattavasti ja oli 6,2 milj. euroa (0,5). Käsittely- ja verkkopalvelut Ulkoistuspalveluiden kysyntä oli edelleen voimakasta vuoden toisella neljänneksellä. Toiminnanohjausjärjestelmien hallintaratkaisujen kysyntä kasvoi, kun taas eHosting- ja ASP (Application Services Provisioning) - palveluiden kysyntä säilyi samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ruotsin Sodexhon kanssa tehtiin uusi viisivuotinen ulkoistussopimus. Uudet tietojärjestelmien hallintasopimukset tehtiin myös MacGregorin, Sulzer Pumps Finlandin ja Aktia Pankin kanssa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 9 % ja oli 77,7 milj. euroa (71,1). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa laski 13 % ja oli 8,4 milj. euroa (9,7). Voimavarojen hallinta Markkinoiden kasvu kauden aikana jatkui, vaikkakin melko hitaana. Toiminnan painopiste oli Suomessa jatkuvissa talous- ja palkkahallinnon eurokonversioissa sekä mm. matkustushallintaan, henkilöstöhallintoon ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvässä lisämyynnissä. Ulkoistuspalvelujen, kuten palkkalaskennan ja taloushallinnon palvelukeskuspalvelujen kysyntä on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Nordean kanssa tehtyä sopimusta asiakirjojen käsittelyyn tarkoitetusta ohjelmistosta uudessa Solo-verkkopankkiportaalissa laajennettiin Suomen ulkopuolelle. Hertz Leasen, Nokian, Keskon ja Kastelli-Talojen kanssa tehtiin sopimukset laskuhotellipalveluista. Apptoyou.com - liiketoimintaportaali on nyt avattu kaikissa Pohjoismaissa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 10 % ja oli 46,4 milj. euroa (42,3). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 41 % ja oli 6,7 milj. euroa (4,7). Henkilöstö Ensimmäisen vuosineljänneksen voimakas orgaaninen kasvu jatkui myös toisen neljänneksen aikana. Liiketoiminta-alueet palkkasivat toisen neljänneksen aikana yhteensä 421(339) uutta henkilöä. Liiketoiminnan ostot, myynnit ja konsernista lähteneet työntekijät huomioon ottaen nettolisäys oli 478 (206). Vuoden 2001 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konserniin tuli yhteensä 928 (706) uutta työntekijää, ja nettolisäys oli yhteensä 806 (252) henkilöä. Konsernin henkilömäärä katsauskauden aikana oli keskimäärin 9 668 (9 834) ja kesäkuun lopussa 10 150 (10 057). Liiketoiminta-alueiden liukuva 12 kuukauden henkilövaihtuvuus oli 11,7 %. Vaihtuvuus on vähentynyt viime kalenterivuoteen verrattuna, jolloin se oli 13,1 %. Vaihtuvuus laski edelleen vuoden toisella neljänneksellä. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen kysynnän kasvu jatkuu. Talouskasvun hidastuminen ja sitä seuraavat rakennemuutokset vähentävät tietotekniikkainvestointeja, mutta kasvattavat toisaalta kiinnostusta sisäistä tehokkuutta lisääviä ulkoistus- ja valmisratkaisuja kohtaan. TietoEnatorin korkean jalostusarvon palveluihin, vahvaan toimialaosaamiseen ja asiakaskumppanuuteen perustuva strategia vastaa erinomaisesti markkinoiden tarpeita ja tukee tervettä orgaanista kasvua. Alan rakennemuutoksen jatkuminen ja TietoEnatorin ulkoisen kasvun painopisteen siirtyminen fuusiosta yritysostoihin ylläpitää niinikään liikevaihdon kasvua. Yritysostot mukaan lukien koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan nopeutuvan ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Myönteinen liikevaihdon kehitys sekä vuoden 2000 aikana Ruotsissa toteutetut rakennemuutokset näkyvät kuluvan vuoden kannattavuuden parantumisena. Yhtiön tuloksen vuonna 2001 uskotaan paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta ja ylittävän 10 %:n kannattavuustavoitteen. OSAVUOSIKATSAUS 3/2001 TietoEnator julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 31.10.2001 TUNNUSLUVUT 2001 2001 2001 2000 % 2000 1-3 4-6 1-6 1-6 muutos 1-12 Voitto/osake, euroa 0,44 0,22 0,66 0,57 16 0,88 Voitto ennen liikearvojen poistoja/ 0,48 0,27 0,75 0,64 17 1,04 osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa 4,63 4,34 4,42 -2 4,33 Oman pääoman tuotto-%, 21,8 22,3 23,6 19,6 liukuva 12 kk Sijoitetun pääoman tuotto- %, 32,7 34,5 32,0 27,7 liukuva 12 kk a) Omavaraisuusaste % 60,2 58,6 57,5 57,5 Korollinen nettovelka, Me -117,1 -67,1 -83,7 -20 -57,8 Gearing, % -24,4 -25,5 -21,0 -9,4 Investoinnit, Me 36,1 43,1 79,2 42,4 87 82,0 Henkilöstö, määrä jakson 9602 10150 10057 1 10032 lopussa Henkilöstö keskimäärin 9488 9848 9668 9834 -2 9934 Henkilöä kohden, Te b) Liikevaihto 30,6 29,6 60,2 58,9 2 116,4 Henkilöstökulut c) 15,6 15,8 31,4 30,6 3 59,0 Liikevoitto ilman liike- arvojen poistoja pois lukien kertaluonteiset ja 4,1 3,2 7,2 4,7 53 9,9 muut vertailua vaikeuttavat erät Oikaistu Puolustussektorin myynnillä 28,8 %. b) Jakajana on käytetty TietoEnatorin omistuksen mukaisia osuuksia liikkeenjohtovastuulla olevien yritysten henkilömäärästä. c) Henkilöstökuluihin sisältyvät palkat, eläkevakuutusmaksut ja muut palkkoihin liittyvät sosiaalikulut, eivät kuitenkaan henkilöstön optio- oikeuksiin liittyvät sosiaalikulut. Valuuttakurssi 30.6.2001 1 EUR = 5,94573 FIM, 1 EUR = 9,2125 SEK Osakkeita oli keskimäärin tammi-kesäkuussa 2001 82.456,810. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/01/20010801BIT00070/bit0002.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/01/20010801BIT00070/bit0002.pdf The full report