TietoEnatorilta Helsingin sosiaalivirastolle uusi asiakasjärjestelmä

Sähköinen asiointikin avuksi TietoEnatorilta Helsingin sosiaalivirastolle uusi asiakasjärjestelmä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto on asettanut tavoitteekseen olla yksi sosiaalitoimen tietotekniikan tuloksellisimpia käyttäjiä Suomessa vuoteen 2005 mennessä. Uuden asiakastyön tietojärjestelmän toimittajaksi on valittu TietoEnator, joka toimittaa ensimmäisessä vaiheessa Effica- tuoteperheeseensä perustuvat ratkaisut lasten päivähoitoon, lastensuojelulaitoksille ja lastensuojelun avopalveluun. Toinen vaihe tulee tukemaan mm. kotipalvelun, sosiaalityön avopalvelujen, erilaisten etuuksien, päihdehuollon, asumispalvelujen ja perheneuvolan toimintaa. Toinen vaihe käynnistyy ensimmäisen vaiheen edettyä hyväksytysti käyttöönottoon. Uuden asiakastyön tietojärjestelmän tavoitteena on tukea päivittäistä asiakastyötä, mahdollistaa hallittu ja laadukas asiakastietojen käyttö sekä tuottaa palvelutoiminnan suunnittelua, ohjausta ja seurantaa tukevia tietoja ja mahdollistaa toiminnan systemaattinen arviointi. * Uudistuksen tavoitteena on tukea asiakastyön kehityslinjauksiamme. Tietojärjestelmän keskeisiksi vaatimuksiksi asetettiin, että se tukee ohjausta ja neuvontaa, mahdollistaa palvelusuunnitelman laatimisen ja tukee palvelun toteuttamista. Lisäksi asiakastyön vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seurannan merkitys korostuu kaiken aikaa ja myös siihen tarvitsemme uusia nykyaikaisia ratkaisuja. TietoEnatorin kokonaisratkaisu osoittautui selvityksissämme sekä kustannuksiltaan että toiminnallisuudeltaan parhaimmaksi, kertoo sosiaaliviraston tietotekniikkaprojektin johtaja Marjatta Miettinen hankinnasta. * Asiakkaillamme uudistus merkitsee myös entistä parempaa turvallisuutta. Järjestelmä valvoo automaattisesti, että määrittelemämme toimintaohjeet ja säännökset tulevat huomioon otetuiksi. Lisäksi se tarjoaa monissa tapauksissa mahdollisuuden myös sähköiseen asiointiin asiakkaille parhaiten sopivana aikana. Asiakas voi esimerkiksi halutessaan seurata oman asiansa käsittelyn etenemistä, Miettinen täsmentää. Helsingin kaupungilla on lasten päivähoidon piirissä noin 24 000 lasta ja työntekijöitä 7 500. Lastensuojelun eri toimintojen piirissä on vuosittain noin 6 000 lasta. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien toimittaja Pohjolassa ja sen asiantuntijoista noin 400 työskentelee ko. toimialueella. Effica-tuoteperhe on kehitetty palvelemaan sosiaalitoimea ja terveydenhoitoa sekä tukemaan mm. saumattomia hoitoketjuja ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Sähköisen asioinnin ja digitaalitekniikan uusimpien mahdollisuuksien tarjoaminen on vahvasti huomioitu Effican kehityksessä. Lisätietoja: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Marjatta Miettinen, puh.(09) 310 43007 TietoEnator, Kari Malinen, puh. (014) 415 7162 TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00490/bit0002.pdf

Tilaa