TietoEnatorin osavuosikatsaus 1/2002

TietoEnatorin osavuosikatsaus 1/2002 · Vakaa kehitys vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. · Liikevaihto kasvoi yli 10 % ja oli 310 milj. euroa. · Liikevoitto (EBITA) oli 34,4 (37,8) milj. euroa eli 11,1 (13,4) % liikevaihdosta. · Tulokseen vaikuttivat tietoliikennemarkkinoiden heikko kehitys, uusien kumppanuuksien käynnistymiset ja luopuminen puolustussektorin liiketoiminnasta vuonna 2001. · Yritys- ja liiketoimintaostoja jatketaan aktiivisesti. MARKKINAT Tietotekniikkapanostukset kasvoivat hitaasti katsauskauden aikana. Ulkoistus- ja kumppanuussopimusten sekä asiakkaan sisäistä tehokkuutta ja kannattavuutta lisäävien palvelujen ja ratkaisujen kysyntä lisääntyi edelleen. Henkilötyömyyntiin keskittyneillä markkinasegmenteillä kysyntä oli heikko ja hintapaineet voimakkaat. Korkean jalostusarvon palveluihin keskittyvän TietoEnatorin kehitys vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana oli vakaata, eikä markkinaympäristössä ollut havaittavissa mitään merkittäviä kielteisiä tai myönteisiä muutoksia. Suurin osa TietoEnatorin liiketoiminta-alueista kehittyi myönteisesti, mutta tietoliikennemarkkinoilla ei näkynyt merkkejä tilanteen paranemisesta kauden aikana. LIIKEVAIHTO Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 310,1 (281,2) milj. euroa. Kasvu oli sama paikallisissa valuutoissa. Orgaaninen kasvu oli 7 %. Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 21 % Suomessa, -6 % Ruotsissa, 2 % Norjassa, 26 % Tanskassa ja 5 % Saksassa. Pankki- ja finanssisektorin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 26 (23) %, tietoliikenteen 13 (14) %, julkisen sektorin 24 (25) %, metsäteollisuuden 6 (6) % ja energiasektorin 5 (4) %. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1.014,9 milj. euroa, kun se vuotta aiemmin oli 759,8 milj. euroa. Luku sisältää vain sitovasti tilattuja palveluita. Tilauskannasta arvioidaan laskutettavan 50 % vuoden 2002 aikana. TULOS Liikevoitto ennen liikearvojen poistoa (EBITA) ja kertaluonteisia eriä oli 34,4 (37,8) milj. euroa eli 11,1 (13,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvojen poiston jälkeen (EBIT) ja ennen kertaluonteisia eriä oli 29,4 (34,7) milj. euroa eli 9,5 (12,3) % liikevaihdosta. Vuonna 2001 toteutetun AerotechTelubin myynnin seurauksena osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista laski 2,2 milj. euroa. Tietoliikennealan laskusuuntaus ja kustannukset uusien kumppanuuksien käynnistämisestä heikensivät kannattavuutta jonkin verran verrattuna edellisvuoden erittäin vahvaan ensimmäiseen neljännekseen. Liikevoitto (EBIT) kertaluonteisten erien jälkeen oli 29,4 (55,3) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 39,4 (68,3) milj. euroa. Investointeihin rahavirtaa käytettiin 76,4 (3,2) milj. euroa. Osakekohtainen voitto ennen liikearvojen poistoa oli 0,31 (0,48) euroa ja liikearvojen poiston jälkeen 0,25 (0,44) euroa. Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 52,5 % ja oman pääoman tuotto 41,2 %. HENKILÖSTÖ Rekrytointi hidastui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä palkattiin 211 (507) uutta henkilöä. Liiketoiminnan ostot, myynnit ja konsernista lähteneet henkilöt huomioon ottaen nettolisäys oli 495 (-340). Konsernin henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 11 147 (9 488) ja maaliskuun lopussa 11 130 (9 602). Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 7 %. Edellisenä vuonna alkanut henkilöstövaihtuvuuden laskusuuntaus jatkui näin vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET Finanssiryhmä Epävarma taloudellinen tilanne vähensi edelleen asiakkaiden investointihalukkuutta. Yhtiöt pyrkivät löytämään keinoja kustannustensa supistamiseksi ja samalla lisäämään nopeasti sisäistä tehokkuuttaan ja kannattavuuttaan. Myös asiakkaiden liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt hidastivat yleistä markkinakehitystä. Pohjoismainen kumppanuusliiketoiminta kehittyi edelleen myönteisesti, kun taas ratkaisuliiketoiminnassa kehitys oli edellä mainittua heikompi. Helmikuussa TietoEnator osti Ementor Financial Systemsin, joka on Norjan johtava pankki- ja finanssisektorin tietotekniikkaratkaisujen toimittaja. Yhtiö, jonka henkilöstömäärä on noin 300, on yhdistetty konsernin taseeseen 31.3.2002, mutta ei ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelmaan. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 12 % ja oli 43,1 (38,6) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 7 % ja oli 6,1 (6,5) milj. euroa. Tietoliikenne ja media Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilanne tietoliikennemarkkinoilla oli edelleen heikko. Operaattorit vähensivät investointejaan, mikä on vaikuttanut koko arvoketjuun. Markkinoiden matala investointitaso merkitsi vähäistä kysyntää laitevalmistajille. Operaattorimarkkinoiden odotettu keskittyminen käynnistyi Telian ja Soneran yhdistymisellä, ja samantyyppistä kehitystä on odotettavissa myös laitevalmistus- ja infrastruktuurisektorilla. Asiakkaiden toimintatavan muutos tehdä laajempia toimeksiantoja henkilötyön ostamisen sijasta jatkui. Kaikkien avainasiakkaitten kanssa tehtiin pienehköjä hankkeita koskevia sopimuksia, mutta matalan investointitason johdosta suuria sopimuksia ei edelleenkään solmittu. Liikevaihto laski edellisvuoden vastaavasta jaksosta 2 % ja oli 45,9 (46,9) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa laski 46 % ja oli 4,0 (7,3) milj. euroa. Julkinen hallinto ja terveystoimi Kilpailu julkisen sektorin markkinoilla lisääntyi selvästi vuosineljänneksen aikana, ennen kaikkea henkilötyön myynnissä. Terveydenhuollon tietotekniikkamarkkinat (sairaalat, perusterveydenhuolto ja hammashuolto) kehittyivät edelleen myönteisesti. Liiketoiminta-alueen uusi nimi on Julkinen sektori ja terveystoimi, joka vastaa paremmin sen toiminta-aluetta. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 7 % ja oli 45,3 (42,2) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 11 % ja oli 5,2 (4,7) milj. euroa. Tuotanto ja logistiikka Rakennejärjestelyt jatkuivat kaikilla liiketoiminta-alueen asiakassektoreilla, mikä loi uusia mahdollisuuksia ulkoistusliiketoiminnalle. Pohjoismaiset markkinat kehittyivät heikosti. Asiakkaat suunnittelevat ja arvioivat kustannussyistä tarkkaan kaikki tietotekniikkainvestointinsa, mikä on johtanut pidentyneeseen päätöksentekoon. Tämän seurauksena markkinoilla käynnistyy erittäin harvoja suuria tietotekniikkahankkeita ennen kesää. Metsäteollisuudessa kysyntä oli edelleen heikohkoa. Poikkeuksen yleisestä suuntauksesta muodostaa öljy- ja kaasuteollisuus, sillä öljyn hinnannousu on parantanut öljy-yhtiöiden tuloksia. Avainasiakkailla on merkittäviä toimintaprosessien ja sovellusten yhtenäistämistarpeita, mutta hankkeita lykätään yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 7 % ja oli 57,5 (53,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 10 % ja oli 8,2 (7,5) milj. euroa. Käsittely- ja verkkopalvelut Sekä uudet että vanhat asiakkaat ovat yleisesti pitäneet kiinnostavana TietoEnatorin strategiaa, jossa perinteiset ulkoistuspalvelut yhdistyvät valittujen asiakastoimialojen asiantuntemukseen. Uusille kumppanuuksille on näin luotu perustaa. Ulkoistuspalvelujen kysyntä kasvoi kaikilla TietoEnatorin päämarkkinoilla. Hintakilpailu oli samanaikaisesti voimakas. TietoEnator näkee kasvumahdollisuuksia sekä pohjoismaissa että Baltian maissa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 21 % ja oli 92,0 (75,8) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 23 % ja oli 9,0 (7,4) milj. euroa. Voimavarojen hallinta Vuosineljänneksen aikana oli nähtävissä yleinen investointien vähentyminen erityisesti lisenssimyynnin laskuna. Tästä huolimatta liiketoiminta-alue onnistui jatkamaan asiakassopimuksiaan useilla alueilla, ja myös vanhoja asiakkaita saatiin takaisin. Perinteisten palkkalaskentaratkaisujen kysyntä oli heikkoa, mutta sekä julkisen että yksityisen sektorin markkinat osoittivat kasvavaa kiinnostusta yhä laajempiin henkilöstöohjauksen ratkaisuihin, jotka kattavat palkkahallinnon palveluiden lisäksi työntekijöiden itsepalvelut, verkkopalvelut ja työajanhallinnan ratkaisut. Myös lisäarvoa tuottavien sähköisen laskutuksen järjestelmien kysyntä oli vilkasta. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 1 % ja oli 44,3 (43,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa laski 14 % ja oli 5,1 (5,9) milj. euroa. Lähiajan näkymät Käynnissä oleva siirtyminen verkkotalouteen jatkuu ja ylläpitää tietotekniikkapalveluiden kysynnän kasvua. Talouden laskusuhdanne hidastaa kuitenkin kokonaisinvestointien kasvua vuonna 2002. Korkean jalostusarvon palveluiden kysyntä kasvaa edelleen nopeammin kuin muiden palveluiden kysyntä. Tietotekniikkainvestoinnit kasvavat useimmilla TietoEnatorin liiketoimintasektoreilla. Tietoliikenteessä yleinen investointiaktiivisuus laskee edelleen lyhyellä aikavälillä. Ulkoistaminen kasvaa kaikilla toimialoilla. TietoEnatorin liikevaihdon kasvun odotetaan vuonna 2002 ylittävän edellisvuoden kasvun, joka oli 13 %. Liikevaihdon kasvu ja maltillinen kustannuskehitys luovat edellytykset koko vuoden tuloksen (EBITA) paranemiselle. Osinko TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2002 päätti hyväksyä osingoksi 1,00 euro / osake. 0,50 euroa osingosta perustuu tilikauden tulokseen ja 0,50 euroa kertaluonteisiin myyntivoittoihin. Osingon maksupäivä oli 9.4.2002. Osakkeet Varsinainen yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 871.060 eurolla mitätöimällä yhtiön omia osakkeita. Osakkeiden määrä 31.3.2002 oli 82.886.444. Hallituksen valtuutukset Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä alkaen eli 21.3.2003 saakka. Yhtiön omia osakkeita hankitaan tarvittaessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Hallitus valtuutettiin myös korottamaan osakepääomaa enintään 16.751.469 osakkeella osakeanneilla, optio-oikeuksien antamisella ja vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä alkaen. Optio-ohjelma Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen optio-oikeuksien tarjoamisesta yhtiön henkilöstölle ja johdolle suoritusarviointiin perustuen sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeudet oikeuttavat henkilöstön merkitsemään enintään 1,800,000 osaketta. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin johdon ja henkilöstön kannustusjärjestelmää. Osakkeen merkintähinta perustuu markkinahintaan ja on osakkeen keskikurssi ajalta 1.2.2002 - 28.2.2002 mainitut päivät mukaan lukien (27,73 euroa). Osavuosikatsaus 2 / 2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 25.7.2002. Tukholmassa 24.4.2002 TietoEnator Oyj Hallitus Lisätietoja: Matti Lehti, toimitusjohtaja, puh. 09 8626 2200, 0400-816 405 Åke Plyhm, toimitusjohtajan varamies, puh. +46 8 632 1410 Tuija Soanjärvi, talousjohtaja, puh. 09 8626 2213, 040 5455476 Eric Österberg, viestintäjohtaja, puh. +46 8 632 1426, +46 70 590 05 99 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00020/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00020/wkr0002.pdf The full report