TietoEnatorin tilinpäätöstiedote ja viimeinen vuosineljännes 2001

TietoEnatorin tilinpäätöstiedote ja viimeinen vuosineljännes 2001 · Vuoden 2001 liikevoitto (EBIT) ennen vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi 46 % ja oli 120,5 milj. euroa (82,4 vuonna 2000); 10,6 (7,4) % liikevaihdosta. Liikevaihto lisääntyi 13 %; keihäänkärkiratkaisuissa uusia kansainvälisiä asiakkaita, ulkoistuspalveluissa kasvu jatkui. · Neljännen neljänneksen liikevoitto (EBIT) ennen vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi 26 % ja oli 32,6 (25,9) milj. euroa; 10,4 (8,3) % liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 12 %. · Osinkoehdotus 1,00 (0,49) euroa osaketta kohden. Vuosi 2001 Markkinat: Korkean jalostusarvon palveluiden kysyntä kasvoi Vuoden suhteellisen vahvan alun jälkeen talouskasvun yleinen hidastuminen vaikutti yhä selvemmin tietotekniikkaan käytettyihin investointeihin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kahden viimeisen neljänneksen aikana kasvu hidastui edelleen tietoliikennemarkkinoiden jyrkän laskun ja syyskuun terrori-iskujen aiheuttaman epävarmuuden seurauksena. Samanaikaisesti kun kilpailu matalan jalostusarvon palveluissa vähitellen kiristyi entisestään ja laitteistojen ja henkilötyön kysyntä pysyi alhaisena, kiinnostus vaativiin, TietoEnatorin vahvinta osaamista edustaviin, korkean jalostusarvon kumppanuus- ja ratkaisuliiketoiminnan palveluihin kasvoi tasaisesti myös vuoden toisella puoliskolla. Asiakkaat etsivät edelleen vahvoja tietotekniikkakumppaneita. Kumppanilta edellytetään kapasiteettia tarjota palveluita ja ratkaisuja, jotka lisäävät kannattavuutta ja sisäistä tehokkuutta ja antavat mahdollisuuksia kustannussäästöihin sekä keinoja sopeutua nopeasti markkinaolosuhteiden muutoksiin. Tämän seurauksena tehtiin lukuisia suuria kumppanuussopimuksia. Useissa tapauksissa näiden myyntiprosessi nopeutui selvästi. TietoEnator jatkoi myös keihäänkärkituotteittensa vahvistamista eri alueilla kuten esimerkiksi finanssi- ja energiasektorilla. Tietotekniikkamarkkinoiden yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta palveluiden tuotannon ja jakelun siirtyminen tietoverkkoihin jatkuu edelleen ja ylläpitää tietotekniikkapalvelujen kysyntää. Konsernirakennetta muuttivat yritysostot, -myynnit ja ulkoistussopimukset TietoEnator teki tilivuoden aikana useita yritysostoja ja -myyntejä sekä ulkoistussopimuksia, jotka vaikuttivat konsernirakenteeseen. Uudet ulkoistus- ja kumppanuussopimukset ovat luonteeltaan orgaanista kasvua, vaikka ne joissakin tapauksissa toteutettaisiin osakekannan tai liiketoiminnan ostona. Rautaruukki Oy:n tietotekniikka-yksikön liiketoiminta siirtyi TietoEnatorille. Kesko Oyj:n kanssa tehtiin ulkoistussopimus. Nokia Networks teki yhteistyösopimuksen TietoEnatorin kanssa matkapuhelinverkkojen tuotekehityksestä. Samalla noin 300 henkilöä siirtyi TietoEnatorille. AerotechTelub AB:n loput osakkeet, 43 %, myytiin yhtiön pääomistaja Saabille ja Atkos Oy:n osakkeet Suomen Posti Oy:lle. Liikevaihto: Kasvu voimakkainta finanssisektorilla ja metsäteollisuudessa Kuuden liiketoiminta-alueen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1.132,8 (1.005,6) milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 16 %. Orgaaninen kasvu oli 11 % ja paikallisissa valuutoissa 13 %. Asiakastoimialoista voimakkaimmin kasvoivat finanssitoimiala ja metsäteollisuus, 15 %. Julkinen sektori kasvoi 8 % ja tietoliikennesektori 6 %. Kun otetaan huomioon luopuminen verkkoinfrastruktuuriliiketoiminnasta, koko konsernin liikevaihto kasvoi vain 1 % ja oli 1.135,2 (1.119,9) milj. euroa. Maantieteellisesti konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 26 %, Ruotsissa -10 % (paikallisessa valuutassa -1 %) ja Norjassa 28 % (paikallisessa valuutassa 27 %). Tilauskanta, joksi katsotaan vain sitovasti tilattujen palveluiden yhteismäärä, oli vuoden lopussa 887,7 milj. euroa, mikä oli 335,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Arvioiden mukaan tilauskannasta laskutetaan vuoden 2002 aikana 60 %. Kannattavuus: EBITA 11,9 %, EBIT 10,6 % Liikevoitto ennen liikearvojen poistoa (EBITA) ja vertailua vaikeuttavia eriä oli 135,6 (95,1) milj. euroa eli 11,9 (8,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvojen poiston (EBIT) jälkeen ja ennen vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi 120,5 (82,4) milj. euroon eli 10,6 (7,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) vertailua vaikeuttavien erien jälkeen oli 251,8 (103,5) milj. euroa. Vertailua vaikeuttavien erien tuottoihin sisältyy 132,6 milj. euroa myyntivoittoja osakkeiden myynnistä ja kuluihin 0,2 milj. euroa henkilöstöoptioihin liittyviä sosiaalikuluja. Vertailua vaikeuttavien erien verot olivat 20,2 milj. euroa. Tietoliikenne ja media -liiketoiminta-aluetta lukuun ottamatta muut liiketoiminta-alueet paransivat kannattavuuttaan. Parannus johtui sekä myynnin että katteiden kasvusta. Voitto osaketta kohden oli 2,40 (0,88) euroa ja ennen liikearvojen poistoa 2,58 (1,04) euroa. Voitto ennen vertailua vaikeuttavia eriä osaketta kohden oli 1,05 (0,69) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 59,9 (27,7) % ja oman pääoman tuotto 47,1 (19,6) %. Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan kassavirta oli yhteensä 151,5 (73,5) milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin 71,2 (42,0) milj. euroa ja yritysostoihin 39,0 (9,8) milj. euroa. Myydyt konserniyritykset ja osakkeet lisäsivät kassavirtaa 169,6 (4,3) milj. euroa. Osinkojen maksamiseen käytettiin 40,4 (38,5) milj. euroa. Omia osakkeita hankittiin 25,7 milj. eurolla yhteensä 1.085.342 osaketta (1,3 % yhtiön osakepääomasta). Taseen loppusumma oli 801,2 (632,0) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 61,9 (57,5) % ja nettovelkaantumisaste -36,6 (-9,4) %. Rahavarat olivat 214,8 (68,8) milj. euroa. Käyttämättömiä luottolimiittejä oli 22 milj. euroa ja käyttämättömiä yritystodistusohjelmia 250 milj. euroa. Henkilöstö Uusien henkilöiden palkkaaminen oli voimakasta vuoden alkupuoliskolla, mutta vuoden toisella puoliskolla nettorekrytointi supistui merkittävästi. Liiketoiminta-alueet palkkasivat yhteensä 1.507 (1.436) uutta henkilöä. Kun otetaan huomioon yritysostot, -myynnit ja konsernista lähteneet henkilöt, koko vuoden nettolisäys oli 1.417 (368) henkilöä. Liiketoiminta-alueiden keskimääräinen henkilömäärän kasvu oli 10 %. Koko konsernin henkilömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 10.058 (9.934) ja vuoden lopussa 10.589 (10.032). Henkilöstön vaihtuvuus laski merkittävästi vuoden aikana ja oli koko vuonna 9 % (13 %). Omia osakkeita ostettiin pääomarakenteen parantamiseksi Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Hallitus päätti 19.9.2001 käyttää valtuutusta, ja omia osakkeita hankittiin 871.060 kappaletta 19,1 milj. eurolla. Osakkeet vastaavat 1 % osakepääomasta ja osakkeista. Omien osakkeiden hankinta ei muuta merkittävästi yhtiön omistus- tai äänivaltarakennetta. Yhtiökokouksen 2000 valtuutuksen perusteella yhtiö hankki tammikuussa 2001 omia osakkeita 214.282 kappaletta yhteensä 6,6 milj. eurolla. Vuoden 2001 yhtiökokous päätti mitätöidä nämä osakkeet. Lähiajan näkymät: Ulkoistaminen kasvaa Digitalisoitavissa olevien tuotteiden ja palveluiden siirtyminen tietoverkkoon jatkuu ja pitää yllä tietotekniikkapalvelujen kysynnän kasvua. Suhdannetaantuma hidastanee kokonaisinvestointien kehitystä ainakin vuoden 2002 alkupuolella ja siirtää investointien painopistettä välttämättömyysinvestointeihin sekä lyhyen takaisinmaksuajan investointeihin. Korkean jalostusarvon palvelujen kysyntä kasvaa edelleen nopeammin kuin alhaisen jalostusarvon palvelujen kysyntä. Tietotekniikkainvestointien myönteinen kehitys jatkuu useimmilla TietoEnatorin toimialoista. Poikkeuksen muodostaa tietoliikennetoimiala, jolla kokonaisinvestoinnit supistuvat. Talous- ja henkilöohjausta palvelevien ohjelmistotuotteiden kysynnän uskotaan hidastuvan vuoden alussa lähinnä edellisen vuoden suuren uudistustyön seurauksena. Ulkoistaminen kasvaa kaikilla toimialoilla huolimatta siitä, että tietohallintoyksiköt pyrkivät vähentämään ulkopuolisten palvelujen käyttöä. TietoEnatorin liikevaihdon kasvun odotetaan vuonna 2002 ylittävän edellisen vuoden kasvun, joka oli 13 %. Uusien kumppanuussopimusten käynnistyskustannukset kuormittavat ensimmäistä vuosineljännestä. Liikevaihdon kasvu ja maltillinen kustannuskehitys luovat kuitenkin edellytykset tuloksen (EBITA) parantumiselle kuluvana vuonna. Yhtiökokous /osinko-ehdotus Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2001 jaetaan osinkoa 1,00 (0,49) euroa osakkeelta. 0,50 euroa osingosta perustuu tilikauden tulokseen ja 0,50 euroa kertaluonteisiin myyntivoittoihin. Vuoden 2001 neljäs neljännes Markkinat ja tulos Yritysten tietotekniikkainvestoinnit kasvoivat edelleen vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä, mutta hitaammin kuin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Asiakkaiden sisäistä tehokkuutta ja kannattavuutta nopeasti parantavien kumppanuus- ja ulkoistuspalveluiden sekä ratkaisujen kysyntä jatkui tasaisena, kun taas puhtaan henkilötyön kysyntä oli edelleen heikkoa. Korkean jalostusarvon palveluihin keskittyvän TietoEnatorin kehitys oli vakaa ja myönteinen ennen kaikkea finanssialueella, julkisella sektorilla ja energiateollisuudessa. Tietoliikennesektorin kehitys jatkui edelleen kielteisenä. Liiketoiminta-alueiden neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12 %. Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 15 %. Finanssisektorin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 23 %, tietoliikenteen 11 %, julkisen sektorin 25 % ja metsäteollisuuden 6 %. Neljännen vuosineljänneksen orgaaninen kasvu oli 10 % ja paikallisissa valuutoissa 13 %. Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi 30 % Suomessa ja laski 10 % Ruotsissa (paikallisessa valuutassa liikevaihdon kehitys Ruotsissa oli -2 %). Norjassa kasvu oli 1 % (paikallisessa valuutassa 4 %), Tanskassa 17 % ja Saksassa -19 %. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvojen poistoa (EBITA) ja vertailua vaikeuttavia eriä oli 36,8 (30,6) milj. euroa eli 11,7 (9,8) % liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvojen poiston jälkeen (EBIT) ennen vertailua vaikeuttavia eriä oli 32,6 (25,9) milj. euroa eli 10,4 (8,3) % liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) mukaan lukien vertailua vaikeuttavat erät oli 143,0 (21,5) milj. euroa. Henkilöstö Nettorekrytointi laski edelleen. Viimeisen neljänneksen aikana palkattiin yhteensä 223 (345) uutta henkilöä. Liiketoiminnan ostot, myynnit ja konsernista lähteneet henkilöt huomioon ottaen nettolisäys oli 369 (31). Neljännen vuosineljänneksen kehitys liiketoiminta-alueittain: Finanssiryhmä Epävarmuus taloudellisen tilanteen kehityksestä sai asiakkaat panostamaan yhä voimakkaammin investointeihin, jotka tähtäävät kustannussäästöihin lyhyellä tähtäimellä. Konsultointipalveluiden ja laajojen kehityshankkeiden kysyntä oli sitä vastoin heikompaa. Pohjoismaisessa kumppanuusliiketoiminnassa, jolle ryhmän toiminta hyvin pitkälle perustuu, sekä myynti että kannattavuus kasvoivat edelleen voimakkaasti. Tähän vaikuttivat ennen kaikkea aikaisemmin vuoden aikana tehdyt onnistuneet yritysostot. Aiemmin julkistettu kumppanuussopimus Sammon ja Ifin kanssa allekirjoitettiin virallisesti vuoden lopussa. Ratkaisuliiketoiminnassa kasvu viimeisen neljänneksen aikana oli kohtalainen, mutta asema rahastonhallinta- ja maksujärjestelmien johtavana toimittajana vahvistui edelleen. Europolitan Vodafonen kanssa tehtiin sopimus matkaviestimiin perustuvasta maksujärjestelmästä ja Deutsche Bankin kanssa sähköisen markkinapaikan järjestelmästä. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 12 % ja oli 50,2 (45,0) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa (EBITA) oli 6,8 (6,1) milj. euroa. Tietoliikenne ja media Heikko taloudellinen tilanne ja tietoliikenneoperaattoreiden kassavirtaongelmat vaikuttivat edelleen hyvin voimakkaasti tietoliikennemarkkinoiden kehitykseen viimeisellä vuosineljänneksellä. TietoEnatorilla on kuitenkin kokonsa ja osaamisensa johdosta merkittävä asema neuvoteltaessa ulkoistus- ja kumppanuussopimuksista, joiden kysyntä on edelleen vahvaa. 3G-verkkojen rakentamisen aikataulut ovat myöhässä, ja samanaikaisesti 2G-markkinoiden täyttyminen Euroopassa hiljensi edelleen valmistusmarkkinoita. Useat avainasiakkaat pyrkivät supistamaan kustannuksiaan irtisanomalla henkilöstöä, luopumalla investoinneista, vähentämällä ulkopuolisten konsulttien määrää sekä lykkäämällä hankkeita, jotka eivät lyhyellä tähtäimellä paranna tulosta tai markkina- asemaa. Nämä tekijät johtivat markkinakehityksen hidastumiseen ja kasvattivat hintapaineita entisestään. Nokian syksyn aikana ulkoistaman tuotekehitysyksikön integrointi jatkui suunnitellusti. TietoEnator hankki enemmistöomistuksen tsekkiläisestä tietoliikenteen alueella toimivasta tietotekniikkayrityksestä ISS:stä. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 2 % ja oli 46,2 (45,4) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa (EBITA) oli 3,1 (6,4). milj. euroa Julkinen sektori Julkisen sektorin markkinat kasvoivat vakaasti talouden alavireestä huolimatta. Taloudellinen tilanne vaikuttaa yleensä julkiseen sektoriin syklin myöhäisessä vaiheessa, ja vaikutukset ovat lievemmät kuin muilla markkina-alueilla. Terveydenhuoltosektorin (esim. sairaalat, perusterveydenhoito ja hammashoito) tietotekniikkaratkaisujen ja - palveluiden markkinat kehittyivät edelleen hyvin myönteisesti, erityisesti vuoden lopussa. Tämä on alue, jolla yhtiö laajentaa toimintaansa ja tuotevalikoimaansa yritysostoin Pohjoismaissa. Asiantuntijapalveluihin keskittyvät yksiköt kehittyivät hieman odotettua paremmin. Syksyn aikana tehostettu kustannusseuranta vaikutti myös tulokseen myönteisesti. Sopimuksia tehtiin mm. Ruotsin valtionkonttorin ja Itä-Göötanmaan maakäräjien kanssa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 22 % ja oli 48,9 (39,9) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa (EBITA) oli 7,8 (4,4) milj. euroa. Tuotanto ja logistiikka Kysyntä pohjoismaisilla markkinoilla hidastui edelleen, ennen kaikkea Norjassa ja Ruotsissa. Syyskuun terrori-iskut vähensivät tietotekniikkapanostuksia matkailualalla. Pohjoismaissa käynnissä olevat rakennemuutokset jatkuivat kuitenkin edelleen, mikä luo edellytyksiä uusille laajoille ulkoistussopimuksille. Useilla suuryrityksillä on ollut vaikeuksia suurten operatiivisten tietojärjestelmien toteuttamisessa. Tämä osittain on johtanut siihen, että asiakkaat etsivät toimialan osaavaa kumppania järjestelmätoteutukseen, integrointiin ja ylläpitämään asiakkaan sovelluksia järjestelmän koko elinkaaren ajan. Toinen kasvava markkina- alue on koko arvoketjun kattavat ratkaisut. Vuosineljänneksellä tehtiin maailmanlaajuinen lisenssisopimus BP Amocon kanssa Energy Components -konseptista sekä sovellusten kehitys- ja ylläpitosopimus Norjan Statoilin kanssa. Metsäteollisuudessa sopimuksia tehtiin Myllykosken and M-Realin kanssa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 11 % ja oli 56,4 (51,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa (EBITA) oli 5,5 (3,9) milj. euroa. Käsittely- ja verkkopalvelut Ulkoistus- ja kumppanuuspalveluiden kysyntä oli voimakasta kauden aikana ennen kaikkea Suomessa, mutta myös Ruotsissa. TietoEnatorilla on vahva asema näillä markkinoilla. Uskottavuus ja luotettavuus pitkällä tähtäimellä on yhä tärkeämpi tekijä asiakkaiden valitessa itselleen toimittajaa ja yhteistyökumppania. Viimeisen vuosineljänneksen merkittävimpiä hankkeita olivat yhteistyön laajentaminen Sammon kanssa, Parcompin osto ja sopimus Kalmar Industriesin kanssa. Sopimukset tehtiin myös Helsingin kaupungin ja Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 19 % ja oli 87,2 (73,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa (EBITA) oli 8,9 (8,0) milj. euroa. Voimavarojen hallinta Kysyntä pysytteli vakaana kaikissa Pohjoismaissa. Liiketoiminta-alueen markkinat empivät kuitenkin edelleen maailman ja Euroopan taloudellisen kehityksen epävarmuustekijöistä johtuen. Suomessa eurokonversiohankkeet saatettiin menestyksellisesti päätökseen vuoden 2001 viimeisten kuukausien aikana, ja kaikki asiakkaat olivat siirtyneet käyttämään euroa tammikuun 2002 puoliväliin mennessä. Perinteisten palkka- ja kirjanpitojärjestelmien kysyntä oli heikkoa, kun taas henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien kehittämisen kysyntä kasvoi, mikä loi uusia mahdollisuuksia ulkoistussopimusten tekemiseen. Myös lisäarvoratkaisujen, kuten intraneteissa ja internetissä toimivien laskuhotellipalvelujen sekä matkustus-, raportointi-, arkistointi- ja sisällönhallintapalvelujen kysyntä on kasvussa. Useita laajoja sopimuksia tehtiin vanhojen ja uusien asiakkaiden kanssa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 2 % ja oli 47,4 (46,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa (EBITA) oli 6,7 (7,7) milj. euroa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00070/bit0001.doc Full Year-End Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00070/bit0001.pdf Full Year-End Report

Tilaa