Vuosikertomus 1999: Toimitusjohtaja Matti Lehden katsaus/Tietoyhteiskunnan toteuttaja

Vuosikertomus 1999: Toimitusjohtaja Matti Lehden katsaus/Tietoyhteiskunnan toteuttaja TietoEnator toimii digitaalisen talouden ytimessä vaativien tietojärjestelmien toteuttajana. Kun yhtiön toiminta-ajatuksessa sanomme rakentavamme tietoyhteiskuntaa, tarkoitamme sitä, että konsultoimme, suunnittelemme ja ylläpidämme asiakkaidemme digitaalisia toimintoja. Konsultointi sekä systeemikehitys ja -integrointi ovat erikoistuneet asiakas- ja toimialakohtaisesti sen tähden, että vastuu kaikkein vaativimpien tietojärjestelmien rakentamisesta ja hallinnasta edellyttää sekä asiakkaan toiminnan ja toimialan että uusimman teknologian syvää osaamista. TietoEnator on pitkään erikoistunut toimialoille, joilla Pohjoismaat ovat kansainvälisen kehityksen kärjessä. Luopumalla laitekaupasta ja hyllyltä myytävien ohjelmistotuotteiden jakelusta TietoEnator on koko 90-luvun ajan suuntautunut korkeimman jalostusarvon tietotekniikkapalveluihin eli omiin ohjelmistotuotteisiin, tietojärjestelmien kehittämis- ja integrointipalveluihin sekä vaativiin tukipalveluihin. Internet kaikkialla TietoEnatorin voimavarojen suuntaaminen ja organisointi on perustunut visioon yhteiskunnasta, jossa pääosa kaikista tuotteista ja palveluista tuotetaan, jaetaan ja kulutetaan digitaalisessa muodossa tietoverkkojen kautta. Tietoyhteiskunnassa palvelimista ja päätelaitteista sekä niitä yhdistävästä verkosta on tulossa yhteiskuntamme tärkein tuotantokoneisto ja jakelutie. Sähköisten palvelujen luominen sekä palvelimiin että suuressa mittakaavassa myös päätelaitteisiin koskee jokaista toimialaa ja muodostaa valtavan tehtävän. Juuri tämä on TietoEnatorin tehtävä. Koska verkoissa tapahtuva tuotanto ja jakelu tunkeutuu kaikkialle, on myös verkko-osaamisen oltava kaikkialla. Emme näe Internet-liiketoimintaa yhtiön muusta toiminnasta erillisenä osana. TietoEnatorin Finanssisektori on rakentanut usean vuoden ajan käyttäjämääriltään maailman suurimpia Internet-pankkijärjestelmiä. Samalla tavalla kiinteiden ja langattomien verkkojärjestelmien toteuttaminen muodostaa jo keskeisen osan tietoliikenteen, julkisen sektorin ja teollisuuden palveluista. Ei ole ajateltavissa, että TietoEnatorin Internet-järjestelmiä jo nyt kehittävät yli 2500 asiantuntijaa koottaisiin yhteen erilliseen Internet-yksikköön. Asiakas- ja toimialaosaamisen merkitys ei suinkaan vähene Internet- maailmassa, vaikka toimialarakenteissa tapahtuukin suuria muutoksia. Uusi kasvuvaihde Vuosi 1999 oli TietoEnatorille suurten kasvuedellytysten rakentamisen aikaa. Tiedon ja Enatorin voimien yhdistäminen on vastaus asiakaskunnassa ja asiakkaiden tarpeissa tapahtuviin muutoksiin, kansallisten rajojen katoamiseen Euroopassa sekä digitaalisen vallankumouksen avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Uusi yhtiö kykenee strategisena kumppanina palvelemaan asiakkaitaan suuremmin voimavaroin laajemmalla maantieteellisellä alueella. Myös yhtiön edellytykset tuotekehitykseen ovat tuntuvasti vahvistuneet. Samalla yhtiön osaaminen ja kokemus yli kansallisten rajojen menevästä suurten asiantuntijaorganisaatioiden yhdistämisestä on lisääntynyt tavalla, joka palvelee seuraavia kehitysaskeleita. Erityisesti Ruotsin toiminnoissa vuoden 1999 aikana toteutettu suuri rakennemuutos ja voimavarojen uudelleensuuntaaminen tähtää niinikään kasvuedellytysten vahvistamiseen. Vetäytyminen puolustusteollisuudesta ja laitepainotteisesta verkonrakentamisesta suuntaa huomiota ja vapauttaa pääomia yhtiön nopeasti kasvaville painopistealueille. Kasvuedellytyksiin vaikuttaa myönteisesti myös tietojärjestelmien onnistunut siirtyminen uudelle vuosituhannelle sekä asiakkaiden voimien vapautuminen digitaalisen tuotannon ja jakelun tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyväksikäyttöön. TietoEnatorin oma kehitys sekä toimintaympäristömme muuttuminen antavat mahdollisuuden yhtiön kasvutavoitteen nostamiseen 20 %:iin ja tulostavoitteen säilyttämiseen yli 10 %:ssa. Kumppani Euroopassa, ratkaisut maailmalla TietoEnatorin kasvu perustuu ratkaisupohjaiseen kasvuun maailman markkinoilla sekä kumppanuuspohjaiseen kasvuun Euroopassa. Globaalilla markkinalla TietoEnatorin erikoisalat ovat mobiili- ja internet- pankkitoiminta, mobiili tietoliikenne ja media, digitaaliset viranomaispalvelut sekä digitaalinen metsäketju. Samat vahvat pohjoismaiset toimialat muodostavat myös kumppanuuspohjaisen kasvun perustan Euroopassa. Tietotekniikkaympäristön monimutkaistuminen ja alan henkilöstöpula vauhdittavat tietotekniikkatoimintojen ulkoistamista ja vahvan tietotekniikkakumppanin hakua. Kokemuksemme mukaan konsultoinnista, tuotteista, konsepteista ja komponenteista muodostuvilla vertikaalisilla ratkaisuilla alkanut asiakasyhteistyö laajenee usein monipuoliseksi kumppanuudeksi asiakkaan kanssa. Kasvun tärkeimmät välineet sekä ratkaisupohjaisessa kasvussa että kumppanuuteen perustuvassa kasvussa ovat orgaaninen kasvu, liiketoiminta- aluekohtaiset fokusoidut yritysostot sekä konsernitason allianssit. Investointeja lisätään kaikilla kolmella tasolla. Investoinnit ihmisiin ja tuotteisiin Henkilöstöresurssien riittävyys muodostaa tällä hetkellä alan kasvua rajoittavan tekijän. TietoEnator vastaa haasteeseen kasvattamalla panostuksiaan osaamiseen ja tuottavuuteen, kannustejärjestelmiin sekä tuotekehitykseen. Tuotekehityksen keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu ohjelmistotyön tuottavuuden nostaminen olennaisesti aikaisempaa korkeammalle tasolle uusien toimintatapojen avulla. Maailma kehittyy toivomaamme suuntaan. TietoEnator on suuntautunut 90- luvun aikana niihin toimialoihin, joilla Pohjoismaista ja pohjoismaisista yrityksistä on tullut johtavia maailmassa. Siksi toimintaympäristömme tarjoamat mahdollisuudet sekä asiakas- että omistaja-arvon lisäämiseen ovat äärimmäisen kiehtovat ja lähtökohtamme näiden mahdollisuuksien hyväksikäyttöön erinomaiset. Haluan lausua parhaat kiitokseni sekä vaativille asiakkaille että osaaville työtovereille. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00100/bit0002.pdf

Tilaa