Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
25.3.2015 klo 15.35 (CET+1)
Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2014
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2014 osingoksi 0,80 euroa
osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
27.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 9.4.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi ja hallitukseen valittiin
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Eeva
Ahdekivi, Harri Kerminen, Jari Paasikivi, Riitta Mynttinen, Pia Rudengren ja
Petteri Walldén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita
korotetaan hieman. Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa,
varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana
40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa.
Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila
Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen
jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin
hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset
ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa
sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen
osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600
euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi,
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta.
Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään
8.4.2015.

Tikkurilan hallituksen päätökset

Tikkurilan hallitus on valinnut tänään kokouksessaan keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldénin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Eeva Ahdekivi ja jäseninä Riitta
Mynttinen ja Pia Rudengren. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jari
Paasikivi ja jäseninä Harri Kerminen ja Petteri Walldén.


Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi
Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi

Tilaa