Tokmanni Group Oyj tammi-kesäkuu 2016: Hyvä kasvu ja kannattavuus

Tokmanni Group Oyj       Puolivuosikatsaus            10.8.2016                            klo 8:30

TOKMANNI GROUP TAMMI-KESÄKUU 2016: HYVÄ KASVU JA KANNATTAVUUS

Tämä tiedote on tiivistelmä Tokmannin vuoden 2016 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

 • Liikevaihto kasvoi 5,4% 192,4 milj. euroon (182,5), selvästi nopeammin kuin markkina, joka kasvoi 2,9% vastaavalla kaudella (PTY:n tilaston mukaan)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 2,5%
 • Myyntikate oli 67,8 milj. euroa (62,7) ja myyntikatemarginaali oli 35,2% (34,3%)
 • Oikaistu myyntikate oli 67,1 (64,1), ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 34,9% (35,1%)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 16,4 milj. euroa (10,8), 8,5% liikevaihdosta (5,9%)
 • Oikaistu käyttökate oli 15,2 milj. euroa (12,9), 7,9% liikevaihdosta (7,1%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 12,6 milj. euroa (7,1), 6,6% liikevaihdosta (3,9%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 11,4 milj. euroa (9,3), 5,9% liikevaihdosta (5,1%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli EUR 23,6 milj. euroa (12,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08)
 • Tokmanni listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Listautumisen yhteydessä yhtiön pääomarakenne muuttui, siten että yhtiön oma pääoma kasvoi ja yhtiön pitkäaikaiset velat laskivat. Samalla yhtiö myös uudelleen neuvotteli lainansa paremmin ehdoin. Kesäkuun lopussa Tokmannin oma pääoma oli 137,7 milj. euroa (28,3) ja pitkäaikaiset velat 208,0 milj. euroa (304,4)

       

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2016

 • Liikevaihto kasvoi 4,4% 350,6 milj. euroon (335,8), selvästi nopeammin kuin markkina, joka kasvoi 1,1% vastaavalla kaudella (PTY:n tilaston mukaan)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 1,5%
 • Myyntikate oli 119,5 milj. euroa (113,4), ja myyntikatemarginaali oli 34,1% (33,8%)
 • Oikaistu myyntikate oli 119,6 milj. euroa (114,4), ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 34,1% (34,1%)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 17,5 milj. euroa (11,5), 5,0% liikevaihdosta (3,4%)
 • Oikaistu käyttökate oli 17,4 milj. euroa (14,7), 5,0% liikevaihdosta (4,4%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli EUR 9,9 milj. euroa (4,2), 2,8% liikevaihdosta  (1,2%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 9,8 milj. euroa (7,4), 2,8% liikevaihdosta (2,2%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,3 milj. euroa (-5,3)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,22)

             

TOKMANNIN LÄHIAJAN NÄKYMÄT ENNALLAAN

Vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon hyvästä kehityksestä huolimatta ja markkinaturbulenssista johtuen, Tokmanni on päättänyt säilyttää lyhyen aikavälin näkymänsä ennallaan: Tokmanni odottaa vuoden 2016 liikevaihtonsa kasvavan perustuen vuosina 2015 ja 2016 avattujen myymälöiden liikevaihdon kasvuun sekä vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihtoon, jonka odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla heikosta markkinatilanteesta huolimatta.

             

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VÄÄNÄNEN: VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO 2016
"Tokmannin houkutteleva hinnoittelu, hyvä asiakaskokemus, houkutteleva tuotevalikoima ja tehokas hankintamalli tukivat edelleen liiketoimintamme positiivista kehitystä vuoden 2016 alkupuoliskolla. Kasvumme oli edelleen markkinoita nopeampaa ja se perustui uusien myymälöiden liikevaihdon kasvuun, ja kasvua tuki myös 1,5 prosentin vertailukelpoisten myymälöiden kasvu. Olen erityisen tyytyväinen siihen että kassakuittien määrä kasvoi melkein viidellä prosentilla 20,8 miljoonaan joka viestii siitä, että luomme arvoa asiakkaillemme, että Tokmannin brändin tunnettuus paranee jatkuvasti ja uudet asiakkaat löytävät tiensä myymälöihimme. Vertailukelpoisten myymälöiden kasvuun vaikutti osittain myös myymälöiden aukioloaikojen vapautuminen. 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kannattavuutemme parani, kassavirtamme oli hyvä ja rahoitusasemamme vakaa. Haastava markkinatilanne jatkuu kuitenkin edelleen ja jatkamme aktiivista työtämme tarjotaksemme asiakkaillemme hyvää vastinetta rahoille entistä houkuttelevamman valikoiman ja miellyttävämmän asiointikokemuksen kautta. Samaan aikaan keskitymme kustannuksien hallintaan ja vahvaa kassavirtaa tuottavan liiketoimintamallimme kehittämiseen saavuttaaksemme tavoitteemme. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen kaupan alaa koskeviin valmisteilla oleviin lainsäädännön muutoksiin, joilla toivottavasti on pitkällä tähtäimellä positiivinen vaikutus meihin ja koko kaupan alan kehitykseen."

Avainluvut
  4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015  
Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3  
Vertailu-
kelpoisten
myymälöiden
liikevaihdon
kehitys, %
2,5     1,5     -0,6  
Kassakuittien
lukumäärä, M
11,4 10,7 6,1% 20,8 19,9 4,6% 43,3  
Myyntikate, MEUR 67,8 62,7 8,1% 119,5 113,4 5,3% 257,5  
Myyntikate-
marginaali, %
35,2 34,3   34,1 33,8   34,1  
Oikaistu myynti-
kate, MEUR
67,1 64,1 4,7% 119,6 114,4 4,5% 258,1  
Oikaistu
myyntikate-
marginaali, %
34,9 35,1   34,1 34,1   34,2  
Liiketoiminnan
kulut
-52,2 -52,8 -1,1% -103,5 -103,7 -0,2% -207,7  
Oikaistut liike-
toiminnan kulut
-52,7 -52,1 1,3% -103,7 -101,4 2,3% -203,7  
Käyttökate
(EBITDA), MEUR
16,4 10,8 52,4% 17,5 11,5 52,5% 53,9  
Käyttökate-
marginaali, %
8,5 5,9   5,0 3,4   7,1  
Oikaistu käyttö-
kate (EBITDA), MEUR
15,2 12,9 17,5% 17,4 14,7 18,0% 58,5  
Oikaistu
käyttökate-
marginaali, %
7,9 7,1   5,0 4,4   7,7  
Liikevoitto
(EBIT), MEUR
12,6 7,1 77,3% 9,9 4,2 136,7% 39,1  
Liikevoitto-
marginaali, %
6,6 3,9   2,8 1,2   5,2  
Oikaistu
liikevoitto,
MEUR
11,4 9,3 22,8% 9,8 7,4 31,4% 43,7  
Oikaistu
liikevoitto-
marginaali, %
5,9 5,1   2,8 2,2   5,8  
Nettorahoitus-
kulut, MEUR
-7,2 -5,3 35,5% -12,3 -10,6 16,5% -20,9  
Investoinnit,
MEUR
1,6 3,9 -58,1% 3,0 7,8 -62,0% 9,0  
Nettovelat /
oikaistu
käyttö-
kate (EBITDA)
2,6 3,3   2,6 3,3   2,7  
Liiketoiminnan
rahavirta, MEUR
23,6 12,5   8,3 -5,3   35,0  
Osakkeiden
lukumäärän
painotettu
keskiarvo
tilikauden
aikana (1 000 kpl)
54 095 22 274   41 897 22 274   22 274  
Osakekohtainen
tulos (euroa/osake)
0,08 0,08   -0,05 -0,22   0,67  
Henkilöstö
kauden
lopussa
3 503 3 487   3 503 3 487   3 293  

 Yksityiskohtaista tietoa vertailtavuuteen vaikuttavista oikaisuista löytyy Puolivuosikatsauksesta joka on tämän tiedotteen liitteenä.

MARKKINANÄKYMÄT

Tokmanni odottaa heikon taloudellisen tilanteen jatkuvan tai paranevan hieman vuonna 2016, vaikuttaen edelleen Suomen vähittäiskauppamarkkinoihin, ja kilpailun odotetaan edelleen jatkuvan kovana vuonna 2016. Etenkin tavaratalot ovat kärsineet Suomen heikosta taloudellista tilanteesta ja myös verkkokauppojen suosion kasvusta. Tästä viimeisin esimerkki on tavarataloketju Anttilan konkurssi heinäkuussa 2016. Lyhyellä tähtäimellä konkurssin luoma lisääntynyt hintakilpailu saattaa vaikuttaa markkinoihin, mutta samalla tämä luo mahdollisuuksia Tokmannin kaltaisille yrityksille sekä myymälätilojen että ostojen ja Anttilan asiakaskunnan uusjaon suhteen. 

Myymälöiden aukioloaikojen vapautumisella odotetaan olevan edelleen lievä positiivinen vaikutus kaupan alaan. Alkoholilain suunnitellulla ja keväällä 2017 implementoitavalla muutoksella, jonka seurauksena mietojen alkoholijuomien myynti sallittaisiin ruokakaupoissa, olisi myönteinen vaikutus Suomen kaupan tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.

Kaupan kaavoitusta ja rakentamista koskeva lainsäädäntöuudistus, jonka yhteydessä rakennuslain suuryksikköä koskeva määritelmä muutetaan, tulee parantamaan suomalaisen kaupan alan rakentamista, mikä omalta osaltaan tulee parantamaan koko alan kilpailukykyä.

       
TULOSPRESENTAATIOT

Tokmannin toimitusjohtaja Heikki Väänänen ja talousjohtaja Sixten Hjort esittelevät katsausta tänään analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi kello 10:00 ja englanniksi kello 11:15.Suoria audiocast-lähetyksiä voi seurata osoitteessa ir.tokmanni.fi tai alla olevan linkin kautta http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/tokmanni/live.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin joka järjestetään audiocast-lähetyksien yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista

0800 772218 (Suomesta)
+44 (0)20 3367 9434 (UK:sta)
+1 917 286 8057 (Yhdysvalloista)
Osallistujatunnus: 690114

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja antaa:

Tokmanni Group Oyj

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja, puh: +358 20 728 6044 heikki.vaananen@tokmanni.fi
Sixten Hjort, talousjohtaja, puh: +358 20 728 6043 sixten.hjort@tokmanni.fi
Joséphine Mickwitz, Sijoittajasuhteet, puh: +358 20 728 6535 josephine.mickwitz@tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 500 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit