Tokmanni julkaisee Ihmisoikeusvaikutusten arviointinsa tulokset

Tokmanni on tehnyt Ihmisoikeuksien arvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin pohjautuen vuoden 2016 aikana. Tarkastelun aikana selvitettiin potentiaaliset keskeiset ihmisoikeusvaikutukset ja arvioitiin niihin liittyviä riskejä sekä sovittiin seurannasta ja mittareista.

– Yrityksillä on mahdollisuus tarjota edullisia hintoja ja toimia samalla vastuullisesti. Suorien hankintojen ja isojen erien ostaminen vähentävät kustannuksia ja mahdollistavat edullisesti myynnin. Suorat ostot mahdollistavat myös toimittajien paremman valinnan ja valvonnan.Meidän tavoitteenamme on kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä toimia yhteistyössä ainoastaan sellaisten toimijoiden kanssa, jotka myös kunnioittavat niitä. Ihmisoikeusvaikutusten arviointi on jatkuva prosessi ja tulemme julkaisemaan sen tuloksia vuosittain, kertoo toimitusjohtaja Heikki Väänänen.

Ihmisoikeusarviointi tehtiin vuoden 2016 aikana, ja potentiaalisten negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten arviointiin osallistui työryhmä, jossa oli edustajia Tokmannin hankinnasta, henkilöstöosastolta, turvallisuusosastolta, markkinoinnista ja myynnistä. Valituille riskimaatoimittajille lähetettiin kysely ja he tekivät myös itsearvioinnin ihmisoikeuksiin liittyen.

Arvioinnin tuloksena todettiin, että merkittävimmät potentiaaliset ihmisoikeusvaikutukset liittyvät Tokmannin toiminnassa ja sen arvoketjussa seuraaviin asioihin: terveys ja turvallisuus, rakennusten turvallisuus, liialliset ylityöt, elämiseen riittämätön palkka, lapsityövoiman käyttö sekä pakkotyövoiman käyttö. Kyseiset tunnistetut potentiaaliset negatiiviset vaikutukset voivat vaikuttaa useisiin ihmisoikeuksiin, kuten oikeuteen työhön, terveyteen, elämään ja perhe-elämään.


Ihmisoikeusvaikutusten lieventäminen

Vuonna 2016 suurimmat kehitystarpeet liittyvät toimitusketjun valvontaan ja koulutukseen, sidosryhmäyhteistyön vahvistamiseen erityisesti kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa sekä yhteistyöhön muiden kaupanalan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tokmannin tavoitteena on yhdistää toimenpiteitä mahdollisimman paljon olemassa oleviin työkaluihin. Yhtiöllä on useita periaatteita ja ohjeistuksia, jotka liittyvät potentiaalisiin ihmisoikeusvaikutuksiin.

Keskeiset toimenpiteet ovat:

Omat toiminnot

 • Työturvallisuuden ja -terveyden parantaminen
 • Työmatkustamisen turvallisuuden parantaminen
 • Työn joustavuuden lisääminen

Hankinta

 • Vastuullisen hankinnan strategian ja toimenpidesuunnitelman kehittäminen
 • Tavarantoimittajien hallintajärjestelmän kehittäminen
 • Valitusmekanismin ja kuntoonlaittoprosessin kehittäminen YK:n ohjaavien periaatteiden tehokkuusperiaatteiden mukaisesti
 • Syvemmälle toimitusketjuihin meneminen

Useisiin merkittäviin ihmisoikeusvaikutuksiin osaratkaisu riskimaissa olisi toimiva ammatillinen järjestäytyminen ja työehtosopimusneuvottelut. Ne ovat kanava elämiseen riittävälle palkalle, työajoille jne.


Ihmisoikeusarviointityö vastuullisuuden varmistamiseksi jatkuu

Tokmanni tulee päivittämään ihmisoikeusarviotaan kerran vuodessa, ja lähteenä käytetään ensisijaisesti BSCI-auditointien ja omien auditointien tuloksia sekä eri kanaviin tulleita valituksia. Tavoitteena on vähentää potentiaalisia ihmisoikeusvaikutuksia jatkuvasti.

Vuonna 2017 Tokmanni pyrkii varmistamaan ihmisoikeusarviointiraportissa esitetyt asiat mahdollisten vaikutusten kohteena olevien sidosryhmien keskuudessa. Suunnitteilla on saada prosessiin mukaan työntekijöitä/työntekijäryhmiä riskimaissa, lähiyhteisöjä sekä ruohonjuuritason järjestöjä.

Lue lisää: https://ir.tokmanni.fi/fi/responsibility/human-rights-report-summary


Lisätietoja:

Outi Mikkonen
Head of Corporate Responsibility

Puh. 020 728 6529
outi.mikkonen(at)tokmanni.fi


Tokmanni ja ihmisoikeudet

Tokmannin kunnioittaa ja vaatii yhteistyökumppaneiltaan ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Tokmannin toimintaa ohjaavat Eettinen toimintaohje ja sitä täydentävät periaatteet, joihin Ihmisoikeusperiaatteetkin kuuluvat. Tokmannin ihmisoikeusperiaatteet on kehitetty osana Compliance-ohjelman rakentamista vuonna 2015 tukemaan ja syventämään Eettistä toimintaohjetta.

Tokmanni vaatii tavarantoimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan sitoutumaan sen Eettiseen toimintaohjeeseen sopimuksissaan. Tokmanni vaatii tavarantoimittajiltaan myös sitoutumista Business Social Compliance Initiativeen (BSCI) ja sen eettiseen toimintaohjeeseen.


Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt vähittäiskauppaketju. Noin 3 000 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Yli 160:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

TOKMANNI GROUP CORPORATION
Press release 3.1.2017


Tokmanni publishes its human rights assessment results


Tokmanni carried out a human rights due diligence assessment during 2016 based on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
In the assessment potential salient human rights impacts were evaluated, related risks analyzed and follow-up as well as related KPI’s agreed.

“Companies are able to offer low prices while at the same time operating responsibly.Direct purchases without middle men and large batches reduce costs and make it possible to sell products at a discount. Direct sourcing from factories also enables a more careful selection and monitoring of suppliers. Tokmanni seeks to respect human rights throughout its operations and to work only with parties that share this respect.Our human rights assessment is a continuous process, and we will publish its results annually”, says Tokmanni’s CEO Heikki Väänänen.

Tokmanni’s potential negative human rights impacts were assessed in 2016 by a core working group – with representatives from Tokmanni’s purchasing, HR, security, marketing and sales departments. A questionnaire was sent to selected risk suppliers who also carried out a self-assessment related to human rights.

The salient potential human rights impact in Tokmanni’s operations and value chain are: health and safety, safety of buildings, excessive overtime, lack of living wage, child labour and forced labour. The negative impacts identified can impact a range of human rights including the right to work; the right to health; the right to life and the right to a family life.


Mitigation of human right impacts

In 2016, the most significant development needs we have identified are related to further increasing the monitoring of the supply chain and training, as well as strengthening our approach to stakeholder engagement, particularly with non-governmental organisations and trade unions, and cooperation with other operators in the field of trade and government representatives.The goal is to combine measures with existing tools as much as possible. Tokmanni has several principles and guidelines responding the challenges related to the salient issues. The most important measures are:

Our own operations

 • Improving occupational health and safety
 • Improving the safety of business travel
 • Increasing flexibility of work

Purchasing

 • Developing the strategy and action plan for responsible sourcing
 • Developing the supplier management system that enhances tracking and managing complex supply chains
 • Developing a complaint and remedy process tomeet the effectiveness principles for grievance mechanisms that are contained in the UN Guiding Principles
 • Digging deeper in the supply chain

A higher degree of freedom of association and collective bargaining would assist in preventing or minimizing a number of significant human rights impacts in risk countries. They are ways to ensure adequate wages and appropriate working hours, for example.


Human rights assessment work continues in order to ensure corporate responsibility

 • Tokmanni will update its human rights assessment annually based primarily on the results of BSCI audits and its own audits, as well as complaints filed via various channels. The goal is to continuously reduce potential human rights impacts.
 • In 2017, Tokmanni will be seeking to test these findings with potentially impacted stakeholders. We are planning to set up a process to liaise with workers/ worker groups in our higher-risk countries as well as from organizations that have good insight from the ground and neighbouring communities.

More information: https://yritys.tokmanni.fi/tokmannis-human-rights-report-summary

Contact:

Outi Mikkonen
Head of Corporate Responsibility

+358 20 728 6529
outi.mikkonen(at)tokmanni.fi


Tokmanni and human rights

Tokmanni respects human rights, and requires its business partners to do the same.

Tokmanni’s operations are guided by the Code of Conduct and its supplementary principles, which also include human rights principles. Tokmanni’s human rights principles were prepared as part of its Compliance programme in 2015 to support and deepen its Code of Conduct.

Tokmanni requires its suppliers and other business partners to commit to its Code of Conduct as part of their contracts. Suppliers of goods must also commit to the Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct.


Tokmanni in brief

Tokmanni is the largest general discount retailer in Finland measured by number of stores and revenue. In 2015, Tokmanni's revenue was EUR 755 million and on average it had approximately 3,200 employees. Tokmanni is the only nationwide general discount retailer in Finland, with 156 stores across Finland as at 31 December 2015. Tokmanni's shares are listed on the Nasdaq Helsinki main list.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea.

Yhteyshenkilöt