OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 12,1 Me (13,1 Me 7-9/2012), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,0 (0,4) Me, ja tulos ennen veroja -0,3 (0,2) Me.

- Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,6 (0,4) Me.

- Katsauskaudella 1-9/2013 konsernin liikevaihto oli 31,9 (37,0) Me, liiketulos   -2,5 (-0,4) Me ja tulos ennen veroja oli -3,3 (-1,1) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja oli katsauskaudella 01-09/2013 -1,9 (-0,4) Me.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 0,2 (-3,7) Me.

- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 5,3 Me (5,9 Me 30.9.2012).

- Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehittymisestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihto laskee vuoteen 2012 verrattuna. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2013 tappiollinen. Lisäksi tulosparannusohjelman mukaisten toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan noin 2,5 Me kertaluonteiset kulut neljännelle vuosineljännekselle.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2013. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me

1-9/2013 1-9/2012 Muutos, % 1-12/2012 7-9/2013 7-9/2012 Muutos, %
Liikevaihto, Me 31,9 37,0 -13,8 51,2 12,1 13,1 -7,6
Liiketulos, Me -2,5 -0,4 -525,0 0,1 0,0 0,4 -100,0
Tulos ennen verojaMe -3,3 -1,1 -200,0 -0,8 -0,3 0,2 -250,0
Katsauskauden laaja tulos, Me -2,5 -0,8 -212,5 -0,6 -0,2 0,1 -300,0
Osakekohtainentulos, e -0,07 -0,02 -250,0 -0,02 -0,02 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta enneninvestointeja 0,2 -3,7 0,1
Omavaraisuusaste,% 30,1 33,2 35,2
Nettovelkaan-tumisaste, % 136,9 130,3 112,9
Sijoitetun pää-oman tuotto, % -7,9 -1,0 0,3 -0,1 3,6

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli kolmannella vuosineljänneksellä viennissä edellisen vuoden mukainen ja kotimaassa edellisvuotta alhaisempi.

Viennissä päämarkkina-alueiden Ranskan, Saksan ja Venäjän kehitys oli myönteistä, mutta muilla vientialueilla vastaavasti alhaisempaa. Tulikivi avasi lokakuun alussa Leipzigiin ensimmäisen oman kuluttajamyymälänsä Keski-Euroopassa. Lisäksi maahantuojat Ranskassa ja Saksassa avaavat uudet myymälät syksyn aikana. Viimeisen vuoden aikana lanseerattu Hiisi-tulisijamallisto on noussut myydyimmäksi tuotteeksi Keski-Euroopassa.

Kotimaassa pientalo- ja korjausrakentamisen määrä on laskenut, mikä heijastui tulisijojen ja sisustuskivien kysyntään kolmannella vuosineljänneksellä. Jäämä edellisvuoteen oli kuitenkin alkuvuotta pienempi.

Tulikiven tuotantoa ja kiinteitä kuluja sopeutettiin alentuneeseen liikevaihtoon, mistä johtuen kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä. Samalla yhtiön käyttöpääoma laski, ja liiketoiminnan nettorahavirta parani.

Tulikivi julkisti 8.8.2013 tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena on liikevoittotason nostaminen 7 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä. Suunnitelmat tuotannon rationalisoinneista, kululeikkauksista sekä myynnin tehostamisesta ovat edenneet aiemmin kerrotun mukaisesti. Syyskuussa käynnistetyt enintään 90 henkilön vähentämiseen liittyvät YT-neuvottelut päättyvät marraskuun alkupuolella. Tulosparannusohjelman arvioidaan aiheuttavan noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut vuoden 2013 neljännelle vuosineljännekselle. Tulosparannusohjelman toimenpiteet vaikuttavat yhtiön kannattavuuteen myönteisesti vuoden 2014 alusta alkaen.

Osavuosikatsaus

Toimintaympäristö

Vähäinen pientalo- ja korjausrakentaminen ovat heikentäneet tulisijojen kysyntää kotimaassa, mihin ovat osaltaan vaikuttaneet pankkien kiristynyt lainananto sekä kuluttajaluottamuksen alentuminen.

Euroopan pitkään jatkunut lama on vähentänyt vientimyyntiä kuluvana vuonna. Toisella vuosipuoliskolla tulisijojen kysyntä on ollut tyydyttävää Saksassa ja Ranskassa, mutta heikkoa Pohjoismaissa. EU-sääntelyyn pohjautuvat uudet rakentamis- ja energiatehokkuusmääräykset ovat aiheuttaneet epätietoisuutta markkinoilla ja vaikuttaneet kuluttajien päätöksentekoon.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,3 (5,9 30.9.2012) miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 12,1 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa 7-9/2012). Liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,0 (0,4) miljoonaa euroa, ja tulos ennen veroja -0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Tulikivi järjesteli yhtiön johtoa uudelleen kolmannella vuosineljänneksellä, josta aiheutui 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen kulu kolmannelle vuosineljännekselle. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,6 (0,4) miljoonaa euroa. Tuotannon sopeutusten ja kiinteiden kulujen leikkausten ansiosta suhteellinen kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä.

Katsauskaudella 1-9/2013 konsernin liikevaihto oli 31,9 miljoonaa euroa (37,0 miljoonaa euroa 1-9/2012). Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja oli katsauskaudella -1,9 (-0,4) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli katsauskaudella -2,5 (-0,4) miljoonaa euroa, ja tulos ennen veroja oli -3,3 (-1,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,02) euroa.

Segmenttiraportoinnin mukaisesti Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 29,1 (33,8) miljoonaa euroa ja Sisustuskivet-liiketoiminnan liikevaihto 2,8 (3,2) miljoonaa euroa. Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 15,8 (18,7) miljoonaa euroa eli 49,5 (50,4) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 16,1 (18,3) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Venäjä, Saksa, Ruotsi ja Belgia.

Segmenttiraportoinnin mukaisesti Tulisijat-liiketoiminnan vastaava liiketulos oli -2,4 (-0,3) miljoonaa euroa ja Sisustuskivet-liiketoiminnan -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa.

Tulosparannusohjelma

Tulikivi julkisti 8.8.2013 pörssitiedotteessaan tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena on liikevoiton nostaminen 7 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä. Suunnitelmat pitävät sisällään tuotannon rationalisointia, kululeikkauksia sekä myynnin tehostamista. Yhtenä osana tulosparannusohjelmaa tehtiin yhtiön johdon muutokset, joista on annettu pörssitiedotteet 23.8.2013 ja 26.8.2013. Lisäksi syyskuussa käynnistettiin YT-neuvottelut, jossa neuvotellaan mm. maksimissaan 90 henkilön irtisanomisesta ja koko henkilöstön lomauttamisesta. YT-neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen marraskuun alussa, ja niistä on julkaistu erillinen pörssitiedote 17.9.2013. Tulosparannusohjelman arvioidaan aiheuttavan noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut vuoden 2013 neljännelle vuosineljännekselle. Tulosparannusohjelman toimenpiteet vaikuttavat yhtiön kannattavuuteen positiivisesti vuoden 2014 alusta alkaen. Tukeakseen johdon ja avainhenkilöiden sitoutumista tulosparannusohjelman läpivientiin Tulikivi Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta, josta on kerrottu tarkemmin 17.9.2013 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,2 (-3,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma laski katsauskauden aikana 0,6 (-5,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma oli katsauskauden lopussa 8,7 (12,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 26,0 (26,0) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoja muodostui 0,0 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,8 (0,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 30,1 prosenttia (33,2 prosenttia 30.9.2012). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 137,3 (130,3) prosenttia. Current ratio oli 1,4 (1,6), ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,42 (0,49) euroa.

Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 4,6 (2,6) miljoonaa euroa. Nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä oli 0,0 (1,0) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on useita rahoittajia, joiden kanssa on solmittu erillisiä lainasopimuksia. Yhtiön luottosopimuksissa on taloudellisia kovenantteja, jotka koskevat omavaraisuusastetta ja korollisen vieraan pääoman sekä nettovelan suhdetta käyttökatteeseen. Lainoihin sisältyy myös ristiin eräännyttämisehtoja, joiden mukaan yhden lainan ehtojen rikkominen voi johtaa myös muiden lainasopimusten erääntymiseen. Yhtiö täyttää omavaraisuusasteen tarkasteluun liittyvät kovenantit tilanteessa 30.9.2013, ja johdon arvion mukaan yhtiö täyttää omavaraisuusasteen kovenantit myös 31.12.2013 tilanteessa. Yhtiön johdon arvion mukaan yhtiö ei tule täyttämään konsernin korollisten velkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavaa kovenanttia tilanteessa 31.12.2013. Lisäksi yhtiön tulosparannusohjelmasta aiheutuu kertaluonteisia kuluja loppuvuodelle 2013, joten yhtiön johdon arvion mukaan yhtiö ei tule täyttämään nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavaa kovenanttia tilanteessa 31.12.2013. Tästä syystä yhtiö on neuvotellut vapautuksen korollisten velkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavasta kovenantista 31.12.2013. Lisäksi yhtiö on neuvotellut nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavasta kovenantista vapautuksen 31.12.2013 tilanteesta niin, että kertaluonteiset kulut maksimissaan, 3 miljoonaa euroa, jätetään kovenanttitarkastelun ulkopuolelle. Neuvottelut rahoittajien kanssa vuoden 2014 lainaehdoista on käynnistetty.

Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla enintään 22 727 273 uutta A-sarjan osaketta yleisölle Suomessa. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 0,33 euroa osakkeelta. Merkintähinta oli määritelty siten, että se sisälsi suunnatuille osakeanneille tavanomaisen alennuksen yhtiön A-sarjan osakkeen markkinahintaan nähden. Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkoi 11.10.2013 klo 9.30 ja päättyi 17.10.2013 klo 16.30. Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 61,2 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 18,5 prosenttia niiden tuottamista äänistä ennen osakeantia sekä noin 38,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 15,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti. Joukko kotimaisia institutionaalisia sijoittajia sekä joukko muita sijoittajia oli sitoutunut merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä enintään noin 6,1 miljoonalla eurolla. Merkintäsitoumukset edustivat yhteensä enintään noin 81,74 prosenttia tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Tulikivi Oyj:n enintään noin 7,5 miljoonan euron suunnattu osakeanti päättyi 17.10.2013 onnistuneesti. Lopullisen tuloksen mukaan merkittiin osakeannissa yhteensä 22 920 917 yhtiön A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 101 prosenttia tarjotusta 22 727 273 osakkeesta. Yhtiön hallitus on 21.10.2013 hyväksynyt 22 727 273 A-sarjan osakkeen merkinnät osakeannin ehtojen mukaisesti. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 22.10.2013, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa 23.10.2013 alkaen. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin seurauksena yhtiön A-sarjan osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 50 331 243. Yhtiön K-sarjan osakkeiden lukumäärä on edelleen 9 540 000. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporation Finance Oy.

Investoinnit

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,1 (1,9) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 1,2 (1,2) miljoonaa euroa eli 3,8 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,2 (0,4) miljoonaa euroa.

Tuotekehityksessä keskityttiin Hiisi-tuoteperheen uusien mallien lanseeraamiseen. Lisäksi markkinoille tuotiin uusia puu- ja sähkökiuasmalleja Venäjän ja Suomen markkinoille.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 295 (364) henkilöä. Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 9,4 (10,3) miljoonaa euroa.

Tulikivi-konsernissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin positiiviseen tulokseen, joten vuodelta 2013 ei makseta tulospalkkiota.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin keskeisin riski on kuluttajaluottamuksen merkittävä heikkeneminen edelleen euroalueella. Uudisrakentamisen ja saneeraushankkeiden väheneminen vaikuttaa tulisijojen kysyntään.

Osakeannin tarkoituksena oli yhtiön pääomarakenteen ja rahoitusaseman vahvistaminen. Osakeannista saatavat varat käytetään yhtiön käyttöpääomarahoituksen lisäksi mm. tuotannon rationalisointiin, myynnin tuotevalikoiman uudistamiseen ja kehittämiseen sekä jakelun laajentamiseen mm. Venäjällä ja Saksassa osana yhtiön tulosparannusohjelmaa. Osakeannista saatavat varat mahdollistavat lisäksi yhtiön normaalien lainalyhennysten tekemisen alkuperäisessä aikataulussa.

Osakeannin toteutuessakin yhtiön rahoitusaseman säilyttäminen nykyisellään ja rahoituksen jatkuvuuden turvaaminen edellyttävät kuitenkin kannattavuuden parantumista jatkossa. Lainojen takaisinmaksu voi muodostaa ennakoitua suuremman rasitteen yhtiön kassavirralle, mikäli yhtiön liiketoiminta ja toiminnan tulos kehittyvät ennakoitua huonommin. Yhtiön johto pyrkii jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi riittävästi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Tulosparannusohjelman toimenpiteiden viivästyminen suunnitellusta aikataulusta aiheuttaa merkittävän riskin yrityksen tuloskehitykseen.

Rakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan EU-alueella parhaillaan. Uudet, EU:n energiatehokkuuslinjauksia vastaavat, maakohtaiset energiatehokkuussäädökset tulevat voimaan kuluvan vuoden aikana ja voivat vaikuttaa eri lämmitysmuotojen väliseen kilpailuasemaan ja siten tulisijojen kysyntään eri markkinoilla.

Kattava esitys Tulikivi-konsernin muista riskeistä on luettavissa vuoden 2012 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 38: Merkittävimmät riskit, ja niiden hallintakeinot.

Tulevaisuuden näkymät

Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehittymisestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihto laskee vuoteen 2012 verrattuna. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2013 tappiollinen. Lisäksi tulosparannusohjelman mukaisten toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut neljännelle vuosineljännekselle.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com

- hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, 0400 384 937

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2013  

Avainsanat:

Yrityksestä

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.