TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

(Pörssitiedote 14.4. klo 16.10)

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen.

1. Voitonjako

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,0250 euroa/osake

- K-sarjan osakkeille 0,0233 euroa/osake

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2011 ja osingon maksupäivä 28.4.2011.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot   

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan

6 500 euron kuukausipalkkio ja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juhani Erma, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin diplomi-insinööri Pasi Saarinen Joensuusta.  

4. Tilintarkastaja

Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.

5. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

7. Hallituksen järjestäytyminen 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Matti Virtaalan.  Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Erma ja jäseniksi Markku Rönkkö ja Matti Virtaala. Hallituksen nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Reijo Vauhkonen ja jäseniksi piispa Ambrosius ja Matti Virtaala.

TULIKIVI OYJ

 

Matti Virtaala

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,

- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

Liite

- Lehdistötiedote:  Pasi Saarinen Tulikivi Oyj:n hallitukseen

Yrityksestä

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.

Liitteet & linkit