Antalet förmedlade skinn ökade klart - den svaga dollarn pressade ner försäljningens värde

Turkistuottajat Oyj:s tredje delårsrapport för den räkenskapsperiod som började 1.9.2007, vilken offentliggjordes idag, berättar om en klar ökning av antalet förmedlade skinn jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod. Tack vare ökningen ökade värdet på försäljningen i USD med åtta procent till 348,9 miljoner dollar. På grund av den försvagade US-dollarn sjönk värdet på försäljningen i euro emellertid med fem procent till 233,4 miljoner (245,2 MEUR).

Under översiktsperioden 1.9.2007–31.5.2008 ordnade Turkistuottajat Oyj fyra auktioner, dvs. i september, december, januari och mars. Avvikande från motsvarande översiktsperiod året innan ordnade bolaget i januari en endags auktion, där man sålde räv- och finnsjubbskinn. Den första försäljningsdagen för den auktion som ordnades under översiktsperioden som löpte ut 31.5.2007 vid månadsskiftet maj-juni hänförde sig emellertid till den översiktsperiod som löpte ut 31.5.2007. År 2008 hänförde sig försäljningen från motsvarande auktion i sin helhet till tiden efter den översiktsperiod som löpte ut 31.5.2008. Vid auktionerna samt vid lagerförsäljning under hösten såldes 4 300 000 minkskinn (4 100 000 under föregående motsvarande översiktsperiod), 1 700 000 rävskinn (1 600 000), 430 000 karakul-lammskinn (330 000) och 100 000 finnsjubbskinn (62 000). USD-prisnivån på minkskinn var sju procent högre än under föregående motsvarande översiktsperiod. På grund av den försvagade US-dollarn förblev EUR-prisnivån på minkskinn sju procent lägre än under föregående motsvarande översiktsperiod. USD-priserna på rävskinn sjönk med en procent och EUR-priserna med 12 procent.

Koncernens omsättning ökade med fem procent och uppgick till 27,0 miljoner euro (25,8 MEUR). Rörelsekostnaderna ökade med sex procent och var 29,6 miljoner euro (28,0 MEUR under föregående motsvarande översiktsperiod). Personalkostnaderna ökade med cirka en miljon euro. Två tredjedelar av ökningen berodde på ökningen av pensionskostnaderna. Översiktsperiodens rörelseförlust var 2,4 miljoner euro (-2,0 MEUR).

Koncernens finansiella nettointäkter var 2,4 miljoner euro (2,4 MEUR). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter var 11 000 euro negativt (+330.000). Resultatet per aktie uppvisade en förlust på 0,01 euro (+0,06 euro).

Vid utgången av översiktsperioden var koncernens soliditetsgrad 52,1 procent (46,4 procent i slutet av maj 2007 och 45,4 procent vid bokslutstidpunkten 31.8.2007). Koncernens balansomslutning var 110,3 miljoner euro (124,5 MEUR 31.5.2007 och 131,7 MEUR 31.8.2007) och det egna kapitalet per aktie var 15,62 euro (15,66 euro 31.5.2007 och 16,35 euro 31.8.2007).

Den sista auktionen under Turkistuottajat Oyj:s räkenskapsperiod 1.9.2007–31.8.2008 ordnades 4–9.6.2008 (under den föregående räkenskapsperioden ordnades motsvarande auktion 31.5 – 5.6.2006). Vid auktionen såldes 2,4 miljoner minkskinn (2,1 miljoner vid motsvarande auktion föregående år), 490 000 rävskinn (740 000), 77 000 karakul-lammskinn (21 000) och 37 000 finnsjubbskinn (50 000). US-dollarn var 17 procent svagare än vid motsvarande auktion under föregående räkenskapsperiod. Värdet på försäljningen vid auktionen sjönk med fyra procent från året innan och var 92,0 miljoner euro (95,4 miljoner).

Antalet förmedlade skinn förväntas uppgå till 9,4 miljoner för hela räkenskapsperioden (8,4 miljoner under föregående räkenskapsperiod) och värdet av förmedlingsförsäljningen förväntas utgöra 326 miljoner euro (323 MEUR). Tack vare ökningen av antalet förmedlade skinn förväntas omsättningen bli högre än under föregående räkenskapsperiod. . Räkenskapsperiodens resultat torde hållas på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod.

YTTERLIGARE INFORMATION: Informations- och samhällsansvarsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tfn (09) 849 8332

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa