DOLLARIN HEIKKENEMINEN VARJOSTI TILIKAUTTA

Turkistuottajat Oyj:n 1.9.2006 alkanutta ja 31.8.2007 päättynyttä
tilikautta varjostivat dollarin heikkeneminen sekä edellistilikautta
alhaisempi nahkojen hintataso erityisesti maaliskuussa 2007
järjestetyssä yhtiön päähuutokaupassa.

Yhtiön kokonaismyynnin arvo oli tilikaudella 322,9 miljoonaa euroa,
21 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä tilikaudella. Välitetty
nahkamäärä oli 8,4 miljoonaa nahkaa (8,8 miljoonaa edellisellä
tilikaudella). Dollarin ja euron välinen huutokauppamyynneillä
painotettu keskikurssi oli kahdeksan prosenttia edelliskautta heikompi.

Minkinnahkojen dollarihintataso laski 13 ja eurohintataso 21 prosenttia
edelliskauden tasosta. Ketunnahkojen dollarihintataso oli viisi ja
eurohintataso 11 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä tilikaudella.

Osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa (2,12 euroa).

Liikevoitto oli 500.000 euroa, 1,4 prosenttia liikevaihdosta
(7,7 MEUR ja 18 prosenttia).


Konsernin avainlukuja 2006/2007 2005/2006Kokonaismyynnin arvo, MEUR 322,9 407,3
Liikevaihto, MEUR 34,6 42,1
Liikevoitto, MEUR 0,50 7,6
Tulos ennen veroja, MEUR 3,7 10,4
Osakekohtainen tulos, EUR 0,75 2,12
Oman pääoman tuotto, 4,6 13,4
(ROE) %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 5,5 11,9
Hallituksen osinkoehdotus, EUR 0,70 0,95Markkinakatsaus

Turkistuottajat Oyj säilytti markkinaosuutensa ETA-alueelta tulevien
nahkojen välittäjänä. Minkinnahkamäärä, jonka yhtiö hankki
välitettäväkseen, kasvoi selvästi pääosin Puolan minkintuotannon
lisäyksen ansiosta. Yhtiön viime tilikaudella solmima yhteistyösopimus
puolalaisten tuottajien omistaman Skinpolex-yhtiön kanssa vahvisti
entisestään Turkistuottajat Oyj:n asemaa puolalaisten nahkojen
välittäjänä. Ketunnahkamäärä puolestaan pieneni tuotannon vähennyttyä ja
tuottajien päätettyä jättää osa tuotannosta myymättä heikon hintatason
vuoksi.

Turkistuottajat Oyj järjesti tilikauden aikana neljä huutokauppaa ja
välitti 5,6 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä tilikaudella 5,5 milj.),
2,3 miljoonaa ketunnahkaa (2,7 milj.), 360.000 afganistanilaista
karakul-lampaannahkaa (440.000) ja 110.000 suomensupinnahkaa (120.000).

Tilikauden huutokaupoissa merkittävimmät minkkiostot tehtiin Hongkong/
Kiinaan, Kreikkaan ja Venäjälle. Laadun merkitys hinnanmuodostuksessa
kasvoi edelleen. Erot olivat suuria laatu- ja kokoluokkien sisällä
hyvän pohjavillan ja lyhyen peitinkarvan omaavien nahkojen eduksi.
Urosnahkojen kysyntä oli koko tilikauden parempi kuin naarasnahkojen.
Minkin­nahkojen dollarihinta oli 13 prosenttia ja eurohinta 21
prosenttia alempi kuin edellisellä tilikaudella.

Ketunnahkoja ostettiin eniten Venäjälle, ja ostot Turkkiin ja Italiaan
lisääntyivät. Kaulus­materiaaliksi ja jakkuihin soveltuvien keveiden
nahkojen kysyntä kasvoi. Ketunnahkaostot Hongkongiin/Kiinaan puolestaan
vähenivät. Tähän vaikuttivat sekä Kiinan lisääntynyt oma ketun- ja
supintuotanto että sikäläistä tuotantoa voimakkaasti suosivat
maahantuontimääräykset. Halpaa kiinalaista supia käytettiin
somistemateriaalina korvaamaan suomalaista sinikettua. Suomensupin
nahkojen markkinoita varjosti koko talven lainsäädäntöaloite
Yhdysvalloissa. Se luokittelisi toteutuessaan nyctereutes procyonoides-
lajiin kuuluvan suomensupin koiraksi ja siten estäisi tällä raaka-
aineella ja siitä valmistetuilla tuotteilla käytävän kaupan.
Ketunnahkojen dollarihintataso laski viisi ja eurohintataso
11 prosenttia edellistilikaudesta. Sini- ja shadow-ketunnahkojen
hintataso oli epätyydyttävä koko tilikauden.


Liikevaihto

Konsernin liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa (42,1 MEUR),
18 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä tilikaudella. Valtaosa
liikevaihdosta, 93 prosenttia, on turkistuottajilta ja ostajilta
perittyjä välityspalkkioita. Tuottajilta perittyjen välityspalkkioiden
osuus oli 34 prosenttia ja ostajilta perittyjen osuus 59 prosenttia
konsernin liikevaihdosta. Loppu koostui nahoituspalvelujen myymisestä
turkistuottajille, ravintola- ja kongressipalvelujen myynnistä sekä
yhtiön omien nahkojen myyntituotoista. Koti­maisilta asiakkailta, sekä
turkistuottajilta että ostajilta, perittyjen välityspalkkioiden osuus
oli 25 prosenttia ja ulkomaisten asiakkaiden osuus 75 prosenttia.


Tulos

Tilikauden voitto verojen jälkeen laski 65 prosenttia ja oli
2,7 miljoonaa euroa (7,6 MEUR). Oman pääoman tuotto oli tilikaudella
4,6 prosenttia (13,4 prosenttia), ja osakekohtainen tulos 0,75 euroa
(2,12 euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 16,34 euroa (16,53 euroa).

SAGA-markkinointiin käytettiin tilikauden aikana 4,5 miljoonaa euroa
(3,7 MEUR). Liiketoiminnan muut kulut olivat 29,9 miljoonaa euroa
(edellisellä tilikaudella 31,0 MEUR) eli neljä prosenttia
edellistilikautta alhaisemmat. Konsernin liikevoitto oli 500.000 euroa,
1,4 prosenttia liike­vaihdosta (7,7 MEUR ja 18 prosenttia).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 18 prosenttia 3,2 miljoonaan
euroon (2,7 MEUR). Voitto ennen veroja oli 3,7 miljoonaa euroa
(10,4 MEUR).

Konsernin omavaraisuusaste oli 45 prosenttia (45 prosenttia). Konsernin
maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden.


Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,8 MEUR
edellisellä tilikaudella) eli kahdeksan prosenttia (neljä prosenttia)
liikevaihdosta. Investoinneista kolme neljäsosaa kohdistui nahkojen
käsittelyyn ja varastointiin. Lajiteltavien minkkimäärien kasvun
seurauksena mm. minkinnahkojen varastointi­järjestelmää uusittiin ja
minkkilajittelukeskusta laajennettiin. Laajennus otetaan käyttöön
lajittelukauden 2007/2008 alussa.


Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin
323 henkilöä, 14 henkilöä enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Valtaosa
henkilökunnasta työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa
turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Tilikauden palkat ja
palkkiot olivat konsernissa 10,8 miljoonaa euroa ja emoyhtiössä 9,3
miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 10,4 MEUR ja 9,1 MEUR).

Emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärät olivat tilikauden aikana
seuraavat (suluissa edellis­tili­kauden luvut):


Emoyhtiö Konserni
Henkilöstö keskimäärin 275 (263) 323 (309)
- vakituisessa
työsuhteessa 98 (95) 119 (115)
- määräaikaisessa
työsuhteessa 177 (168) 204 (194)
Henkilökunnan määrä
31.8.2007 (31.8.2006) 171 (161) 193 (183)


Tilikaudella oli käytössä henkilökunnan vuosipalkkiojärjestelmä, joka
perustuu osittain kerättyihin nahkamääriin ja osittain oman pääoman
tuottoon. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin koko henkilökunta
tietyn palvelusajan jälkeen.

Kurssikehitys

Yhtiön C-sarjan osake on noteerattu OMX:n pohjoismaisella listalla,
pienten yhtiöiden (Small Cap) ryhmässä. Osakkeiden vaihto oli
tilikaudella yhteensä 9,0 miljoonaa euroa ja 750.000 osaketta eli
28 prosenttia yhtiön C-osakkeista. C-osakkeen päätöskurssi oli tilikauden
lopussa 10,55 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 10,80 euroa. Yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 31.8.2007 37,7 miljoonaa euroa
(38,9 MEUR).


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.1.2007.
Yhtiökokous vahvisti tilin­päätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti hallituksen esityksen
mukaisesti jakaa osinkona 0,95 euroa osakkeelta sekä siirtää 730.000
euroa suhdanne­rahastoon.

Hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta osakeantiin,
vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun tai omien osakkeiden
hankintaan.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.8.2007:


- kertyneet voittovarat 29.022.775,90
- tilikauden voitto 2.260.881,06
- siirrettävä suhdannerahastoon
yhtiöjärjestyksen mukaan -226.088,11
31.057.568,85


Hallitus ehdottaa, että
- tilikauden 1.9.2006 - 31.8.2007 voittovaroista jaetaan osinkona
osakkeenomistajille 0,70 euroa osaketta kohti, yhteensä 2.520.000 euroa,
- 230.000 euroa siirretään suhdannerahastoon ja
- loppu jätetään voittovarojen tilille.

Tulevaisuuden näkymät

Minkinnahkojen maailmantuotanto on kaksinkertaistunut kuluvalla
vuosikymmenellä. Suurin osa kasvusta selittyy minkintuotannon
voimakkaalla lisäyksellä Kiinassa. Kiina onkin jo noussut Tanskan ohi
maailman suurimmaksi minkintuottajamaaksi. Näin voimakas kasvu saattaa
aiheuttaa epävarmuutta markkinoille ja luoda paineita minkin vakaalle
hintatasolle.

Ketunnahkojen maailman­tuotanto sen sijaan pienenee merkittävästi.
Suomessa sini- ja shadow-kettujen tuotanto supistuu noin
kolmanneksella. Siniketuntuotanto vähenee tuntuvasti myös Kiinassa.
Siniketun houkuttelevuus somistemateriaalina on lisääntynyt edullisen
hinnan vuoksi. Tämä luo pohjaa ketun hintatason vahvistumiselle, mutta
elpyminen ei tapahdu käden käänteessä. Sini- ja shadow-kettujen
tuotannon supistuessa muiden kettutyyppien tuotanto kasvaa ja samalla
tuotanto monipuolistuu. Yhtiö järjestää tammikuussa 2008 huutokaupan
turvatakseen näiden nahkojen käytön muoti- ja tekstiiliteollisuudessa.

Samalla kun kilpailu Kiinan tuotannon kanssa on kiristynyt,
eurooppalaiselta arvopohjalta lähtevästä eläintenpidosta on tullut vahva
kilpailuvaltti. Päättyneellä tilikaudella IFTF:n, Turkistuottajat Oyj:
n sekä kolmen muun kansainvälisen huutokauppaliikkeen yhdessä
käynnistämää Origin Assured (OA™)-ohjelmaa on tästä syksystä alkaen
viety vähittäis­kauppa­portaaseen. OA-alkuperätakuu vahvistaa
Turkistuottajat Oyj:n käyttämää SAGA-tavaramerkkiä, jonka ansiosta yhtiö
on saanut uusia asiakasryhmiä. Turkistuottajat Oyj tukee Suomen
Turkis­eläinten Kasvattajain Liitto ry:n käynnistämää suomalaisten
turkistilojen sertifiointiohjelmaa laajentamalla bonusjärjestelmäänsä
kaikkiin nahkatyyppeihin myyntikaudella 2007/2008. Tavoitteena on, että
tulevaisuudessa SAGA-tavaramerkki voitaisiin kytkeä sertifiointiin
siten, että ainoastaan sertifioiduilta tiloilta tulevat nahat voisivat
saada SAGA-tavaramerkin. Ensimmäisenä näin voitaneen toimia suomensupin
kanssa. Erottautuminen on tärkeää myös siksi, että Yhdys­valloissa on
vireillä ensisijaisesti kiinalaista supia vastaan suunnattu
lainsäädäntöhanke, joka toteutuessaan hankaloittaisi myös suomalaisten
nahkojen markkinoillepääsyä.

Turkistuottajat Oyj on aloittanut neuvottelut Oslo Fur Auctions Ltd:n ja
Norges Pelsdyrsalslagin kanssa 2004 aloitetun myyntiyhteistyösopimuksen
jatkamisesta myös marraskuusta 2008 eteenpäin.

Tilikauden ensimmäisessä ja samalla myyntikauden 2006/2007 viimeisessä
huutokaupassa syyskuussa yhtiö tarjosi edellisvuotta enemmän minkin- ja
ketunnahkoja (940.000 minkin- ja 790.000 ketun­nahkaa), ja mukana olivat
mm. aiemmin päättyneellä kaudella tarjonnassa olleet mutta myymättä
jääneet sini- ja shadow-ketunnahat. Kansainvälinen hintataso noudatti
pitkälti kesäkuun tasoa laatuerot huomioon ottaen. Vaikka lähes koko
tarjonta myytiin, sini- ja shadow-kettujen hintataso jäi edelleen
alhaiseksi.

Yhtiö uskoo välittämiensä minkinnahkamäärien kasvavan edelleen, ja
minkkilajittelukeskuksen laajennus tekeekin entistä suurempien määrien
käsittelyn mahdolliseksi. Vaikka kaudella lajiteltavat ketunnahkamäärät
pienenevät, tilikauden aikana välitettävien ketunnahkojen määrä kasvanee
jo järjestetyn syyskuun huutokaupan ansiosta. Karakul-lampaannahkojen
määrät lisääntyvät, ja yhtiö on alkavalla myyntikaudella ainoa niitä
välittävä huutokauppaliike.

Heikko dollarinkurssi heikentää niin yhtiön kuin sen eurooppalaisten
tuottaja-asiakkaiden kannattavuutta. Nykyisen suuruisen turkisnahkojen
maailmantuotannon markkinoiminen edellyttää sitä, että
vähittäis­myyntisesonki käynnistyy ripeästi ja jatkuu hyvänä
päämarkkina-alueilla Kiinassa ja Venäjällä tärkeiden talvikuukausien
ajan.

Turkistuottajat Oyj
hallitus

Psta
Päivi Mononen-Mikkilä
viestintäjohtaja
puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322


Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö, jonka
tärkein tehtävä on raakaturkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa neljä -
kuusi kertaa vuodessa järjestettävissä turkishuutokaupoissa.

Konsernin emoyhtiö on Turkistuottajat Oyj, jonka C-sarjan osakkeet
noteerataan OMX:n pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden (Small Cap)
ryhmässä. Emoyhtiön kotipaikka on Vantaa ja sen rekisteröity osoite on
Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta
www.ffs.fi tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta PL 4,
01601 Vantaa.

LIITTEET:


1. Konsernin tuloslaskelma
2. Konsernin tase
3. Konsernin rahavirtalaskelma
4. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 2001-2006
Konsernin
tuloslaskelma

06/2007- 06/2006- 09/2006- 09/2005-
(EUR 1.000) 08/2007 08/2006 08/2007 08/2006
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk

Liikevaihto 22.289 24.742 34.625 42.066
Liiketoiminnan
muut tuotot 203 272 273 338

Aineiden ja
tarvikkeiden
käyttö -1.387 -974 -1.596 -1.849
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -9.137 -9.176 -13.109 -12.757
Poistot ja
arvonalentumiset -1.947 -2.252 -2.586 -3.017
Liiketoiminnan
muut kulut -12.321 -11.901 -17.110 -17.109

Liiketulos -2.300 712 497 7.673

Rahoitustuotot 4.584 3.853 6.091 5.301
Rahoituskulut -2.179 -1.923 -2.900 -2.585

Voitto ennen
veroja 106 2.642 3.688 10.389

Tuloverot -44 -712 -991 -2.757

Tilikauden
voitto 62 1.930 2.697 7.632

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 62 1.930 2.697 7.632

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos, euroa 0,02 0,54 0,75 2,12

Konsernitase

VARAT 31.8.2007 31.8.2006

(EUR 1.000)

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 24.227 23.837
Aineettomat hyödykkeet 491 783
Myytävissä olevat
sijoitukset 564 488
Pitkäaikaiset saamiset 450 872
Laskennalliset
verosaamiset 19 27
Eläkesaamiset 4.035 3.482
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 29.786 29.489


Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1.231 524
Asiakassaamiset ja muut
saamiset 96.447 93.713
Rahavarat 4.266 9.610
Lyhytaikaiset varat
yhteensä 101.944 103.847

Varat yhteensä 131.729 133.335

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.8.2007 31.8.2006

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 7.200 7.200
Ylikurssirahasto 254 254
Muut rahastot 12.960 12.230
Muuntoero 58 57
Arvonmuutosrahasto 207 151
Kertyneet
voittovarat 38.174 39.627
Oma pääoma
yhteensä 58.854 59.519

Pitkäaikaiset
velat

Laskennalliset
verovelat 4.193 4.069

4.193 4.069

Lyhytaikaiset
velat

Korolliset velat 60.227 60.904
Ostovelat ja muut
velat 8.455 8.843
68.682 69.747

Oma pääoma ja
velat yhteensä 131.729 133.335

Konsernin
rahavirtalaskelma

(EUR 1.000) 2006/2007 2005/2006

Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut
maksut 357.232 390.172
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut 289 255
Maksut liiketoiminnan
kuluista -364.457 -391.468
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja -6.936 -1.041
Maksetut korot ja
maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista -2.857 -2.553
Saadut korot ja
muut rahoitustuotot
liiketoiminnasta 5.974 4.988
Saadut osingot
liiketoiminnasta 25 19
Maksetut välittömät verot -811 -2.477
Liiketoiminnan rahavirta (A) -4.605 -1.065

Investointien
rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin -2.707 -1.793
Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden luovutus-
tuotot 39 105
Investoinnit muihin sijoituksiin
Luovutustuotot muista sijoituksista 0 0
Investointien rahavirta (B) -2.668 -1.688

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten
lainojen nostot 5.291 10.619
Pitkäaikaisten
lainojen takaisinmaksut 0 0
Muuntoeron muutos 1 0
Maksetut osingot -3.364 -2.297
Rahoituksen rahavirta (C) 1.929 8.322

Rahavirtojen muutos
(A+B+C) lisäys (+) /vähennys (-) -5.344 5.569

Rahavarat 31.8. 4.266 9.610
Rahavarat 1.9. -9.610 -4.041
Rahavarojen muutos -5.344 5.569

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(EUR 1.000) Osake- Yli- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma kurssi- rahastot erot muutos- voitto- pääoma
rahasto rahasto varat yhteensä

Oma pääoma
31.8.2005 7.200 254 11.905 57 137 34.660 54.214
Tilikauden voitto 7.632 7.632
Osingonjako -2.340 -2.340
Siirto
vararahastoon 325 -325 0
Muuntoeron muutos 0 0
Arvonmuutosrahasto 13 13
Oma pääoma
31.8.2006 7.200 254 12.230 57 151 39.627 59.519
Tilikauden voitto 2.697 2.697
Osingonjako -3.420 -3.420
Siirto
suhdannerahastoon 730 -730 0
Muuntoeron muutos 1 1
Arvonmuutosrahasto 57 57
Oma pääoma
31.8.2007 7.200 254 12.960 58 208 38.174 58.854

Turkistuottajat Oyj 2002/2003 - 2006/2007

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2002/ 2003/ 2004/ 2004/ 2005/ 2006/
2003 2004 2005 2005 2006 2007
FAS FAS FAS IFRS IFRS IFRS

Myynnin arvo, 1.000
euroa 234.327 296.732 297.030 297.030 407.252 322.914

Liikevaihto, 1.000
euroa 26.226 32.619 32.969 32.969 42.066 34.625

Liikevoitto, 1.000
euroa -2.281 4.251 2.132 2.497 7.673 497
% liikevaihdosta -8,7 % 13,0 % 6,5 % 7,6 % 18,2 % 1,4 %

Voitto ennen
veroja, 1.000 euroa 232 7.040 4.277 4.639 10.389 3.688
% liikevaihdosta 0,9 % 21,6 % 13,0 % 14,1 % 24,7 % 10,7 %

Osingot, 1.000
euroa 2.160 2.340 2.340 2.340 3.420 2.520

Oman pääoman tuotto
(ROE) -% 0,2 % 9,5 % 5,6 % 6,3 % 13,4 % 4,6 %

Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) -% 1,5 % 8,2 % 5,3 % 6,6 % 11,9 % 5,5 %

Omavaraisuusaste, % 61,8 % 53,9 % 52,1 % 50,0 % 45,1 % 45,3 %

Gearing 0,54 0,83 0,90 0,74 0,86 0,95

Bruttoinvestoinnit,
1.000 euroa 2.430 1.300 2.212 2.212 1.789 2.707
% liikevaihdosta 9,3 % 4,0 % 6,7 % 6,7 % 4,3 % 7,8 %

Henkilöstö
keskimäärin 305 305 311 311 309 323

Muut liitetiedot

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut
vastuut

(EUR 1.000) 31.8.2007 31.8.2006

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja pantattu saamisia

Lainat rahalaitoksilta 40.949 35.705
Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071
Annettu
yrityskiinnityksiä 2.691 2.691
Pantatut saamiset 19.568 13.574

Muut vastuut ja sitoumukset
Takaukset muiden
puolesta 2.721 2.597

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 38.876 57.186


Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit