OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 - 31.5.2007

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2005 - 31.8.2006 tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Konsernin kehitys


Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2006 - 31.5.2007 aikana kolme
huutokauppaa, ensimmäisen syyskuussa, toisen joulukuussa ja kolmannen
maaliskuussa. Lisäksi touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyn huutokaupan
ensimmäinen myyntipäivä ajoittui nyt tarkastettavalle katsauskaudelle. Hintatason
laskusta johtuen välitysmyynnin arvo laski 14 prosenttia ja oli 245,1 miljoonaa
euroa (285,8), vaikka välitetty nahkamäärä oli kuusi prosentti edellistä vastaavaa
katsauskautta korkeampi. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa
varastomyynnissä myytiin 4,1 miljoonaa minkinnahkaa, joista 630.000 myytiin
touko-kesäkuun huutokaupan ensimmäisenä myyntipäivänä 31.5.2007 (3,4 miljoonaa
edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Katsauskaudella myytiin myös 1,6
miljoonaa ketunnahkaa (1,8 miljoonaa), 330.000 karakul-lampaannahkaa (420.000) ja
62.000 suomensupinnahkaa (84.000). Yhdysvaltain dollari oli suhteessa euroon
syyskuun huutokaupan aikaan viisi prosenttia heikompi, joulukuun huutokaupan
aikaan 11 prosenttia heikompi ja maaliskuun huutokaupan aikaan 10 prosenttia
heikompi kuin edellisen vuoden vastaavissa huutokaupoissa. Minkinnahkojen
USD-hintataso oli 16 prosenttia ja eurohintataso 24 prosenttia alhaisempi kuin
edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Ketunnahkojen USD-hinnat laskivat yhden
prosentin ja eurohinnat yhdeksän prosenttia.


Myynti Myynti Arvo Arvo
1.000 kpl 1.000 kpl EUR 1.000 EUR 1.000
Huutokauppa 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006
Syyskuu 1.072 968 56.493 42.398
Joulukuu 1.497 1.394 70.153 65.994
Maaliskuu 2.857 3.320 99.363 176.062
Touko-kesäkuu
31.5. myynti 630 0 18.367 0
Varastomyynti 25 35 774 1.327
Yhteensä 6.081 5.717 245.150 285.781Konsernin liikevaihto laski 12 prosenttia ja oli 25,8 miljoonaa euroa (29,3 MEUR).
Liiketoiminnan kulut kasvoivat neljä prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 28,0 miljoonaa euroa (26,9 MEUR edellisellä vastaavalla
katsauskaudella). Katsauskauden liiketappio oli 2,0 miljoonaa euroa
(2,6 MEUR voitollinen edellisellä vastaavalla katsauskaudella).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 28 prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 2,4 miljoonaa euroa (1,8 MEUR). Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 330.000 euroa (4,5 MEUR). Tulos osaketta kohden
oli 0,06 euroa (0,91euroa).


Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,4 prosenttia (toukokuun
2006 lopussa 50,1 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2006 45,1 prosenttia).
Konsernitaseen loppusumma oli 124,5 miljoonaa euroa (31.5.2006 111,3 MEUR ja
31.8.2006 133,3 MEUR) ja oma pääoma osaketta kohden 15,66 euroa
(31.5.2006 15,32 euroa ja 31.8.2006 16,53 euroa).Investoinnit ja kehitys


Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,3 MEUR edellisellä
vastaavalla katsauskaudella) eli seitsemän prosenttia (neljä prosenttia)
liikevaihdosta. Investoinneista noin 60 prosenttia kohdistui emoyhtiössä
tapahtuvaan nahkojen varastointiin ja käsittelyyn, mm. minkinnahkojen uuden
varastointijärjestelmän laajentamiseen. Konserni on myös tehnyt päätöksen
minkkilajittelukeskuksen laajentamisesta.

Osake ja kurssikehitys


Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja
osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000
kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.


Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 7,8 miljoonaa euroa ja 640.000
osaketta eli 24 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 14,20
euroa, alin kurssi 10,52 euroa ja keskikurssi 12,26 euroa. Kauden päätöskurssi
oli 11,10 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 31.5.2007 40,0 miljoonaa
euroa.


Henkilöstö


Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 117
henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 114 henkilöä) ja määräaikaisten
työntekijöiden määrä 252 henkilöä (232 henkilöä). Katsauskauden päättyessä
konsernin palveluksessa oli 472 henkilöä (307 henkilöä).


Varsinainen yhtiökokous


Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.1.2007. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkona 0,95 euroa osakkeelta,
yhteensä 3.420.000 euroa ja siirtää 730.000 euroa suhdannerahastoon. Osinko
maksettiin 23.1.2007.


Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
turkistarhaaja Jorma Kauppila, turkistarhaaja Markku Koski, turkistarhaaja Erik
Karls, turkistarhaaja Pentti Lipsanen, turkistarhaaja Esa Rantakangas ja johtaja
Helena Walldén. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen
Jorma Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Yhtiön tilintarkastajana
jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg.


Kausivaihtelu


Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6 huutokauppaa.
Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Tilikauden
aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin huutokauppoja ei järjestetä.
Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että
vertailujaksolla on järjestetty/ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja.
Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset
vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden
kehityksestä.Katsaus lopputilikauteen


Turkistuottajat Oyj:n tilikauden 1.9.2006 - 31.8.2007 viimeinen huutokauppa
järjestettiin 31.5. - 5.6.2007 (edellisen tilikauden viimeinen huutokauppa
järjestettiin 14. - 19.6.2006). Huutokaupassa myydyistä 2,1 miljoonasta
minkinnahasta (2,1 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa) 630.000
myytiin 31.5.2007. Huutokaupassa myytiin myös 740.000 ketunnahkaa (890.000),
21.000 karakul-lampaannahkaa (13.000) ja 50.000 suomensupinnahkaa (38.000).
Nahkamäärän ja hintatason laskun johdosta huutokaupan myynnin arvo jäi 21
prosenttia vuoden takaista alhaisemmaksi ja oli 95,5 miljoonaa euroa (121,1
miljoonaa). Myynnin arvosta 18,4 miljoonaa euroa kertyi 31.5.2007.


Koko tilikaudella välittävän nahkamäärän ennakoidaan oleva 8,4 miljoonaan nahkaa
(8,8 miljoonaa edellistilikaudella) ja välitysmyynnin arvon 323 miljoonaa euroa
(407 MEUR). Liikevaihto jää merkittävästi edellisen tilikauden liikevaihtoa
alhaisemmaksi. Tilikauden tuloksen ennakoidaan säilyvän voitollisena, mutta
muodostuvan selvästi edellisen tilikauden tulosta heikommaksi.


Konsernitase IFRS
EUR 1.000

VARAT 31.05.2007 31.05.2006 31.8.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24.090 23.842 23.837
Aineettomat hyödykkeet 533 1.013 783
Myytävissä olevat sijoitukset 581 477 488
Pitkäaikaiset saamiset 929 1.069 872
Laskennalliset verosaamiset 21 36 27
Eläkesaamiset 4.047 3.649 3.482
Pitkäaikaiset varat yhteensä 30.201 30.086 29.488

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1.008 721 524
Laskennalliset verosaamiset 17 0 0
Asiakassaamiset ja muut saamiset 88.231 77.381 93.713
Rahavarat 5.069 3.108 9.610
Lyhytaikaiset varat yhteensä 94.325 81.210 103.847

Varat yhteensä 124.527 111.296 133.335

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.05.2007 31.05.2006 31.8.2006

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7.200 7.200 7.200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 12.960 12.230 12.230
Muuntoero 58 57 57
Arvonmuutosrahasto 220 143 151
Kertyneet voittovarat 35.698 35.264 39.627
Oma pääoma yhteensä 56.390 55.149 59.519

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4.205 4.091 4.069

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 40.621 41.303 60.904
Ostovelat ja muut velat 23.311 10.753 8.843
63.932 52.056 69.747

Velat yhteensä 68.136 56.147 73.816

Oma pääoma ja velat yhteensä 124.527 111.296 133.335

Konsernin tuloslaskelma 1.3.2007- 1.9.2006- 1.3.2006- 1.9.2005- 1.9.2005-
EUR 1.000 31.5.2007 31.5.2007 31.5.2006 31.5.2006 31.8.2006
3 kk 9 kk 3 kk 9 kk 12 kk

Liikevaihto 12.336 25.788 17.324 29.345 42.066
Liiketoiminnan muut
tuotot 70 227 66 193 338

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö - 209 -783 -876 -1.119 -1.849
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut - 3.973 -10.966 -3.580 -9.644 -12.757
Poistot ja arvonalentumiset - 639 -1.911 -765 -2.252 -3.017
Liiketoiminnan muut kulut - 4.788 -14.385 -5.208 -13.899 -17.109

Liiketulos 2.797 -2.030 6.961 2.626 7.673

Rahoitustuotot ja –kulut 785 2.359 786 1.838 2.716

Voitto/tappio ennen
veroja 3.582 330 7.747 4.464 10.389

Tuloverot -947 -109 -2.045 -1.195 -2.757

Katsauskauden tulos 2.635 220 5.702 3.269 7.632

Tulos/osake, euroa 0,73 0,06 1,58 0,91 2,12

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


(EUR 1.000) Osake- Yli- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma kurssi- rahas- erot muutos voitto- pääoma
rahasto tot rahasto varat yhteensäOma pääoma 1.9.2005 7.200 254 11.905 57 137 34.660 54.213
Katsauskauden tulos 3.269 3.269
Osingonjako -2.340 -2.340
Muut rahastot 325 -325 0
Arvonmuutosrahasto 6 6
Oma pääoma
31.5.2006 7.200 254 12.230 57 143 35.264 55.149

Oma pääoma 1.9.2006 7.200 254 12.230 57 151 39.627 59.519
Katsauskauden tulos 220 220
Osingonjako -3.420 -3.420
Muut rahastot 730 -730 0
Muuntoeron muutos 1 1
Arvonmuutosrahasto 69 69
Oma pääoma
31.5.2007 7.200 254 12.960 58 220 35.698 56.390

Konsernin rahavirtalaskelma


EUR 1.000 2006/2007 2005/2006 2005/2006
9 kk 9 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta:
Välitysmyynnistä ja muusta myynnistä saadut
maksut 253.829 277.437 390.144
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 211 194 285
Maksut liiketoiminnan kuluista -241.536 -269.804 -391.430
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja 12.504 7.827 -1.001
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista -1.887 -1.582 -2.553
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
liiketoiminnasta 4.629 3.738 4.988
Saadut osingot liiketoiminnasta 25 19 19
Maksetut välittömät verot -1.440 -1.470 -2.524
Liiketoiminnan rahavirta (A) 13.831 8.532 -1.072

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -1.929 -1.270 -1.789
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot 31 62 103
Investointien rahavirta (B) -1.898 -1.209 -1.686

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 10.624
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -13.118 -5.963 0
Muuntoeron muutos 1 0 0
Maksetut osingot -3.357 -2.295 -2.297
Rahoituksen rahavirta (C) -16.474 -8.257 8.327

Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) -4.541 -934 5.569

Rahavarat jakson lopussa 5.069 3.108 9.610
Rahavarat jakson alussa -9.610 -4.041 -4.041
Rahavarojen muutos -4.541 -934 5.569
Tunnusluvut


2006/2007 2005/2006 2005/2006
9 kk 9 kk 12 kk

Myynnin arvo, 1.000 euroa 245.150 285.781 407.252
Liikevaihto, 1.000 euroa 25.788 29.345 42.066
Liikevoitto/tappio, 1.000 euroa -2.030 2.626 7.673
Voitto/tappio ennen veroja, 1.000 euroa 330 4.464 10.389
Tulos/osake, euroa 0,06 0,91 2,12
Oma pääoma/osake 15,66 15,32 16,53
Oman pääoman tuotto (ROE) -% 0,4% 6,0% 13,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% 2,0% 6,5% 11,9 %
Omavaraisuusaste, % 46,4% 50,1% 45,1 %
Gearing 0,63 0,69 0,86
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa 1.929 1.270 1.789
% liikevaihdosta 7,5% 4,3% 4,3 %
Henkilöstö keskimäärin 117 114 309


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
ja pantattu saamisia
31.5.2007 31.5.2006 31.8.2006
EUR 1.000

Lainat rahalaitoksilta 21.964 19.158 35.705
Annettu kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071 54.071
Annettu yrityskiinnityksiä 2.691 2.691 2.691
Pantatut saamiset 17.880 9.409 13.574

Muut vastuut ja sitoumukset
Takaukset muiden puolesta 1.092 0 2.597

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 27.763 45.609 57.186Vantaalla 12.7.2007
Turkistuottajat Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh: (09) 849 8332, 050 5120322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit